ЗВІТ В.І. РОЖКА ЗА 2016 РІК

ВСТУП

Національна музична академія України імені П.І.Чайковського – провідний мистецький вищий навчальний заклад Держави, де поєднуються кращі музичні, культурні, національно-історичні традиції з  європейським стилем навчання на засадах Болонського процесу. НМАУ ім. П.І.Чайковського є членом Європейської асоціації консерваторій, музичних академій та вищих музичних шкіл (АЄК).

Вже 12 років я маю честь очолювати цей видатний навчальний заклад і кожного року звітую перед трудовим колективом Академії. Робота Академії і моя особиста здійснюються на основі затвердженого Вченою радою Плану роботи НМАУ імені П.І.Чайковського. Такий План завжди  складається  з кількох стратегічних напрямків.

У звітному році такими напрямками були:

 – активна імплементація положень Закону України «Про вищу освіту»;

– проведення акредитації та отримання ліцензії на основні форми  освітньої діяльності;

– відкриття на базі НМАУ імені П.І.Чайковського двох Спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій;

– активізація євроінтеграційних процесів і виведення колективу на новий  етап цього процесу.

Зрозуміло, що наша діяльність відбувається у сучасному середовищі, для якого актуальними є певні проблеми, які впливають і на розвиток мистецької освіти України, і на нашу з вами спільну роботу. Маю на увазі складну внутрішню соціально-політичну ситуацію, важкий фінансово-економічний стан, що приводить до недостатнього фінансування культури і мистецтва з боку держави.

Також не можу не згадати про невідповідність матеріально-технічної бази  нашого закладу інноваційним вимогам сучасності.

Незважаючи на дійсно складні умови нашого існування, ми проводимо активну роботу по всіх напрямках  діяльності: в навчально-виховній, науково-дослідній, творчій, міжнародній – складових єдиного освітнього процесу.

Відповідно до своєї місії освітня діяльність Академії належить до основного напрямку її роботи.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

Наша діяльність спрямована на підвищення якості навчального процесу, вдосконалення чинних програм підготовки фахівців освітніх ступенів «бакалавр», «магістр», ліцензування нових програм, відповідно до вимог українського попиту на музикантів-виконавців різних спеціалізацій.

За звітній рік Академія успішно пройшла акредитацію за всіма напрямками, спеціальностями та спеціалізаціями, за всіма освітніми ступенями (бакалавр, магістр) на 10 років. Отримана ліценція на всі форми освітньої діяльності, в т.ч. ліцензована аспірантура і докторантура за двома галузями знання: музичне мистецтво  (музикознавство) та гуманітарні науки (культурологія). Кожного року ми повністю виконуємо державне замовлення на підготовку бакалаврів і магістрів.

За звітній час здійснене розширення освітньої діяльності за всіма напрямками, спеціальностями і спеціалізаціями (музичне мистецтво, музична режисура, музична культурологія), в т.ч. збільшився ліцензований обсяг магістрів, який на даний час  становить 200 осіб, тоді як раніше було  лише 100.

Уболіваючи за майбутнє музичне мистецтво і музичну освіту в Україні, неустанну увагу я особисто приділяю збереженню сформованої невідривної ланки: музична школа – училище – вуз, включенню цього напрацьованого процесу в сучасну ступеневу освіту через створення інтегрованої непереривної системи професійної підготовки.

Наші фахівці залучалися до роботи по узгодженню освітніх і професійних стандартів, переорієнтації навчальних планів на збільшення частини практичного компонента. Йдеться про те, що наші викладачі брали участь в удосконаленні чинної законодавчої та нормативно-правової бази з питань надання вищої освіти (з урахуванням нашої специфіки), самостійного регулювання освітньої, наукової діяльності та інформаційного забезпечення.

У звітному році впроваджено проведення постійного моніторингу якості підготовки та процесу захисту магістерських робіт.

Не можу не згадати про велику  роботу, яку виконали наші працівники по створенню нормативної документації, що регламентує організацію навчально-виховного процесу в Академії. Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» ними були підготовлені і затверджені Вченою радою: Положення про організацію освітнього процесу,  Положення про екзамени та заліки,  Положення про центр підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів,  Положення про порядок призначення і виплати стипендій у НМАУ імені П.І.Чайковського, Положення про порядок переведення студентів та поновлення відрахованих осіб до НМАУ імені П.І.Чайковського тощо.

Підготовлено концепцію діяльності з надання освітніх послуг у сферах вищої освіти з підготовки фахівців освітніх ступенів:

ОС «магістр» галузі знань 0202 мистецтво зі спеціальності 8.02.02.04

ОС «бакалавр» галузі знань 0202 мистецтво зі спеціальності 6.02.02.04

та освітньо-кваліфікаційного рівня  «спеціаліст» галузі знань 0202 мистецтво зі спеціальності 7.02.02.04 (останній випуск, з 2017 року набір спеціалістів завершено).

Вченою радою розглянуто та ухвалено ряд концепцій діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки фахівців. Розглянуто акредитаційні справи з підготовки фахівців – «магістр», «бакалавр», «спеціаліст».

З метою наповнення відповідним змістом  освітньої діяльності у звітному році підготовлені і затверджені:

– навчальні плани і програми підготовки бакалаврів (2015-16 н.р.)

– навчальні плани і програми підготовки магістрів (2015-16 н.р.)

– навчальні плани і програми підготовки спеціалістів (2015-16 н.р.)

На сьогодні на всіх курсах для всіх напрямків (спеціальностей) підготовки фахівців запроваджена Європейська кредитна трансферно-накопичувана система (ЄКТС) для оцінювання теоретичних дисциплін, за якою облік визначених (очікуваних) результатів навчання, обліковується в кредитах. Використання ЄКТС наближає оцінювання знань студентів з певних дисциплін до європейських критеріїв.

Навчально-методична робота викладачів Академії в звітному році була спрямована  на забезпечення навчального процесу підручниками, навчальними посібниками і методичними розробками, навчальними програмами дисциплін. Ця робота не закінчена і буде продовжена і в подальшому.

Нагальною потребою перед колективом наших науково-педагогічних кадрів постає завдання по створенню електронних підручників, навчальних посібників та методичних розробок. В електронну форму необхідно перевести курси лекцій з теоретичних та історичних дисциплін.

В Академії створено умови для творчого росту співробітників. Важливою формою інтеграції музичної освіти Академії у світовий простір є така постійна форма навчання, як майстер-класи. Лише за останній  час відбулися майстер-класи за участю французького режисера і скрипаля Бруно Монсенжона, всесвітньовідомих скрипалів: Дмитра Ситковецького (США – Велика Британія); Андрія Бєлова (Німеччина), Нуріт Пахт (США), альтиста Андрія Війтовича (Велика Британія), угорських піаністів Йожефа Балога та Дьордя Оравця, японського композитора та піаніста Темпея накамурі, швейцарського ансамблю «Скола Канторум», німецького духового квінтету «Пент Анемос», струнного ансамбля «Оберон тріо» (Німеччина), музикантів зі США українського походження – почесних професорів Академії – піаніста Володимира Винницького та віолончелістки Наталії Хоми. Надзвичайно корисними для наших студентів є майстер-класи, які проводяться в рамках європейського проекту «Ай калчер оркестра».

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ

На сьогодні в Академії працюють 517 науково-педагогічних працівників. З них 75%  мають наукові ступені, почесні та вчені  звання. Середній вік НПП складає 50 років

Якісний склад:

Героїв України – 5; Академіків – 6; чл. кореспондентів – 8; докторів – 34; професорів – 100; кандидатів наук – 115; доцентів – 126; асл. артистів України  – 50; народних артистів України – 69; Заслужених працівників освіти – 2;  Заслужених працівників культури – 6; Заслужених діячів мистецтв – 31; Лауреатів Державних премій – 24; Майстрів спорту – 1.

За звітній період науково-педагогічний склад Академії поповнився значною кількістю молодих співробітників, серед яких є кандидати наук, доктори наук, заслужені артисти України, випускники аспірантури та асистентури-стажування.

В Академії відпрацьована та успішно реалізується система заходів із підготовки науково-педагогічних кадрів і  підвищення їх педагогічної майстерності. Так, у 2016 році аспірантуру закінчила Шурдак М.І., асистентуру-стажування – Літун Ю.В., Хорульський О.В., Суворов В.В., докторантуру – Пятницька-Познякова І.С. У цьому році один з випускників докторантури захистив докторську дисертацію (Скорик А.Я.) та 3 випускники аспірантури захистили кандидатську дисертацію (Посвалюк К.В., Сікорська Н.В., Рябоконева М.О.). Здобули звання доцентів 7 осіб (Забіляста Л.Л., Гриньків Р.Д., Дем’янчук Г.Г., Жукова О.А., Мимрик М.Р., Рожок З.В., Савчук А.Є., ), професорів 1 (Дяченко О.М.).

ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ

Прийом вступників до Академії на освтіньо-професійні програми підготовки фахівців ОС «Бакалавр», «Магістр» здійснюється в літній період. Конкурсний відбір вступників здійснюється  за результатами ЗНО, проведеного Українським центром оцінювання якості освіти та отриманими оцінками на вступних творчих випробуваннях з фахових та теоретичних дисциплін.

Відомості про абітурієнтів та студентів передаються до єдиної електронної системи (ЕДБО).

В цьому році, також як всі 12 років, що я очолюю наш заклад, вступна кампанія пройшла без жодних апеляцій та нарікань на роботу Приймальної комісії, з урахуванням потреб та запитів випускових кафедр. Державне замовлення виконане у повному обсязі.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

Для активізації аудиторної та самостійної роботи студентів, стимулювання їх самостійної роботи протягом усього періоду навчання з 2004 року поступово запроваджується кредитно-модульна система навчання студентів з теоретичних та історичних дисциплін відповідно до вимог Болонської конвенції. З цією метою було розроблено «Положення про кредитно-модульну систему», згідно з яким були перероблені всі  навчально-методичні комплекси теоретичних  та історичних дисциплін (робочі програми, методичні вказівки до практичних завдань, завдання для самостійної роботи студентів, тестові завдання тощо).

Планування навчальної роботи науково-педагогічних працівників здійснюється кафедрами Академії у відповідності до чинного законодавства, а також відповідно до рішення Вченої ради Академії (Протокол засідання Вченої ради №10 від 30. 03.2016 року) та наказу ректора (№ 31-А), згідно якого встановлено  поступовий перехід від 900 годин навантаження у минулому році до 600 годин  у 2018 року для професорів, доцентів, ст. викладачів, викладачів з такою динамікою: 2015/16 н.р – 825 годин; 2016/17 – 750 годин; 2017/18 – 685 годин; 2018/19  – 600 годин на навчальний рік. Також відповідними рішеннями встановлено кількість лекційних годин на 1 викладача в обсязі не більш ніж 250 годин на рік. У вказаних документах підкреслено, що зміни обсягу навантаження не поширюються на концертмейстерів та ілюстраторів, для яких на 1 ставку залишається 960 годин на рік.

Хочу довести до колективу, що ми з таким станом розрахунку годин не погоджуємось і намагаємось всіляко переконати Міністерство освіти і науки України про хибність шляху скорочення навантаження викладачів у закладах мистецтва. Сподіваємось, що нас почують і ми зможемо поновити усталене для нас навантаження (900 годин).

Сучасне законодавство дозволяє Академії встановлювати навчальне навантаження, як виняток, нижче мінімальної межи для певних категорій наших викладачів: по-перше, науково-педагогічних працівників, які мають високі показники кількості публікацій; по-друге, здійснюють підготовку підручників, навчальних посібників, монографій без надання творчих відпусток на підставі витягів з протоколів засідань кафедр та доповідних завідувачів кафедрами, підтриманими клопотаннями Рад факультетів.

Однак, перше і друге виключення з правил планування навчального навантаження можливо лише за рішенням Вченої ради Академії та наказу ректора.

Кількість ставок науково-педагогічних працівників для кафедр встановлюється ректором за наявністю розрахунку обсягу навчальної роботи кафедри.

За звітній період для покращення навчального процесу за пропозицією ректора реорганізовані декілька структурних підрозділів Академії. Так, шляхом злиття двох кафедр  з історії музики (історія зарубіжної музики та кафедри історії музики етносів України та музичної критики) створена потужна сучасна кафедра історії світової музики; шляхом відокремлення від кафедри народних інструментів створена кафедра оркестрового диригування та інструментознавства на факультеті народних інструментів; шляхом розділення кафедри сольного співу до штатного розпису будуть включені  дві нові кафедри: кафедра оперного співу і кафедра камерного співу. Мені здається, що всі з вас відчувають позитивні наслідки цього процесу.

Я вважаю своїм здобутком наполегливу роботу з омолодження професорсько-викладацького складу. Майже кожна кафедра поповнилася молодими кадрами, зазвичай нашими випускниками – науковцями, лауреатами поважних конкурсів, відомими виконавцями. Завдяки цьому ми можемо зберегти наші мистецькі школи, забезпечити спадкоємність поколінь.

Ви знаєте, що мистецькі заклади, і ми у тому числі, не є виключенням, завжди залучали до викладацької роботи за зовнішнім сумісництвом видатних музикантів. Зараз за чинним Законом України «Про вищу освіту» цього робити не можна, але для нас це життєва необхідність і тому ми продовжуємо запрошувати до викладання диригентів національної опери, Національної філармонії, солістів опери, артистів провідних оркестрів. Ми сподіваємось, що зможемо достукатися до посадовців і переконати їх зробити поправку щодо цієї норми. Слід зазначити, що за останні роки кількість таких працівників значно зменшилась.

НАУКОВА РОБОТА

Конкурентоспроможність будь якого навчального закладу в науковій сфері визначається декількома показниками: якістю і продуктивністю діяльності аспірантури і докторантури; роботою і професійною компетентністю Спеціалізованих вчених рад; глибиною фундаментальних і прикладних досліджень; впровадженням  у практику результатів теоретичних розробок фахівців з музичного мистецтва. Серед таких показників можна назвати і кількість бажаючих навчатися в аспірантурі та докторантурі з боку вітчизняних і іноземних громадян.

Аналізуючи інформацію про наукову роботу за поточний 2016 рік можу зробити висновок, що її пріоритетними напрямами залишаються дослідження історії музики, теорії музики, музичного виконавства, старовинної музики, музичної фольклористики, історії та теорії культури. Про це свідчать і наукові видання Академії, і міжнародні, всеукраїнські та кафедральні конференції, і наукові статті наших колег, і кількість захищених дисертацій, а також діяльність аспірантського сегменту й усі інші форми науково-дослідницької діяльності Академії.

Надзвичайно плідною виявилась робота у напрямку підготовки та видання монографій, підручників, наукових збірників, навчально-методичних посібників, хрестоматій, репертуарних збірників, методичних вказівок, довідників, словників, обробок, перекладень тощо.

За звітний період було видано значну кількість монографічних досліджень, серед яких слід назвати 2 монографії, автором яких є ректор: «Шлях до визнання» (22 др. арк..) та «Конкурси диригентів імені Стефана Турчака» (11 др.арк.), монографію-довідник «Світова баянно-акордеонна література на зламі XX-XXI століть» (10 др. арк.) А. А. Семешка – кафедра баяна і акордеона; «Артемій Ведель» Т.В. Гусарчук , «Гуманітарні комунікативні системи як чинники європейської інтеграції. Україна та Франція: кроскультурний діалог» Корнієнко В.В. Продовжується видання енциклопедичних та навчально-методичних праць: Культурологія. Енциклопедичний словник. За редакцією В.І.Рожка, О.В.Антонюка, В.А.Безпалого; навчально-методичний посібник «Від класики до джазу». Автори-упорядники Омельченко Т.А., Краснікова Л.М.; Г.Ф.Гендель. Другий зошит/перекладення для двох фортепіано в 4 руки Т.Омельченко; Збірка народних пісень в обробці Олександра Яковчука для чоловічого хору без супроводу та Репертуарна збірка  Українські народні колядки та щедрівки для дитячого  хору без супроводу в обробці того ж автора та інші.

Слід зазначити, що переважна більшість викладачів усіх, без винятку кафедр постійно публікуються у наукових збірниках. У визнаних наукових збірках надруковано 4 мої статті, одна з них  – у зарубіжному виданні. За 2016 рік було надруковано близько 90 статей наших викладачів у наукових виданнях України, зокрема, виданнях нашої Академії, мистецьких вузів України та зарубіжжя. Ще стільки ж подано до друку, и ми сподіваємось, що ще цього 2016 року вони будуть опубліковані. Така величезна кількість наукових публікацій є яскравим свідченням того, що науковий потенціал нашої Академії надзвичайно потужний. Наші молоді кадри, якими постійно поповнюється наш заклад, все частіше вселяють оптимізм і впевненість у тому, що майбутнє наукової думки в надійних руках.

Науковий потенціал і досягнення Академії традиційно продовжують відтворювати видання чотирьох наукових збірників, які є своєрідним науково-дослідним інститутом нашого закладу. За звітній період видано щорічний збірник  «Українське музикознавство» № 41; збірник наукових праць «Науковий вісник» №113; науковий журнал «Часопис» №1,2 та підготовлено  і подано до друку №3 і №4; видано збірник «Проблеми етномузикології» №10.

Продовжує активне життя така важлива галузь наукової діяльності, як конференції, семінари, круглі столи. Незважаючи на складний час у державі, коли фінансування культури вкрай обмежене, нам все ж вдається організовувати заходи і залучати до участі в них науковців не лише з різних міст України, а й інших країн (Польщі, Литви, Білорусі, Вірменії,Франції).

Найбільш  знакові з них:

 1. VI Міжнародна науково-практична конференція «Класична і сучасна опера: проблеми музично-сценічного втілення» (24-26 лютого 2016);
 2. Міжнародні наукові читання «Методологія сучасного музикознавства: фундаментальні основи, новітні методи, аналітичні дискурси» (березень 2016);
 3. Міжнародна конференція «Слов’янська мелогеографія» (березень 2016);
 4. Міжнародна науково-практична конференція «Степан Дегтярьов та його сучасники: музичний класицизм у Східній Європі. До 250-річчя від дня народження Степана Дегтярьова» (10 травня 2016);
 5. Науково-практична конференція «Виконавське музикознавство академічного народно-інструментального виконавства України» (Київ, 18 лютого 2016);
 6. Організація і проведення науково-практичної конференції «Сучасне акордеонне та баянне виконавство: провідні європейські школи» (Київ, квітень 2016).
 7. Науково-мистецький проект «Доля митця в реаліях культурно-мистецьких процесів першої половини ХХ ст.: Ф.Якименко, В.Косенко, М.Вериківський»(23-25 лирстопада 2016 року).

Так, в Академії за звітний період проведено міжнародні, всеукраїнські та кафедральні наукові конференції, які викликають широкий резонанс у науковому середовищі України. Особисто я є автором  ідеї та організатором разом з Черкашиною-Губаренко М.Р. конференції, присвяченої музичному театру «Сучасний музичний театр: проблема еволюції жанру». У поточному навчальному році така конференція присвячується світовому оперному  театру і творчості М.Лисенка, якому виповнюється 175 років від дня народження. Тематика наукових доповідей конференції спрямована на осмислення соціального функціонування музичної культури, її історичного коріння, актуальних проблем теоретичного музикознавства. Важливо підкреслити, що поряд з історико-теоретичними кафедрами Академії, для яких наукова діяльність є невід’ємною частиною їх існування, продовжує активно зростати тенденція і прагнення виконавських кафедр створити свою науково-видавничу галузь та пошуки нових форм науково-практичної діяльності. Це, зокрема, проект «Творча майстерня інтерпретації сучасної музики», в рамках якого відбулось 3 концерти, майстер-клас, лекція-презентація та наукова конференція. Це також конференція кафедри баяна та акордеона «Творчість А. Білошицького в контексті сучасного музичного мистецтва України», науково-практична конференція магістрів фортепіанного факультету «Фортепіанне мистецтво в науковому дискурсі», Міжнародна конференція «Слов’янська мелогеографія», науково-практична конференція та хорова асамблея з нагоди ювілею народного артиста України, професора Г.Г. Верьовки «Корифеї хорового мистецтва НМАУ ім. П.І. Чайковського: успішні педагогічні системи», наукова конференція кафедри світової музики «Актуальні проблеми сучасного музикознавства» та інші.

Нещодавно ректор НМАУ імені П.І.Чайковського представляв музичну освітянську спільноту України на міжнародній конференції в Італії, присвяченій актуальній темі «Музична освіта і проблеми євроінтеграції», що відбулася в  жовтні 2016 року у Трієсті. Тобто нас знають, нас запрошують, нашою думкою цікавяться.

Вже другий рік новаційним напрямком наукової діяльності є поєднання теоретичних аспектів з практичними, концертними формами. Всі ми пам’ятаємо блискучі виступи фортепіанної кафедри №2, чудові концерти симфонічного оркестру, оркестру народних інструментів, нашого духового оркестру, оперно-сценічні презентації кафедри оперної підготовки та музичної режисури.

Зауважу, що останніми роками значно активізувалася робота виконавських кафедр ще в одному напрямку, а саме у просвітницькому напрямку. Викладачі Академії проводять виїзні лекції, семінари, лекції-концерти для студентів, учнів музичних шкіл та музичних училищ, відкриті уроки тощо. Так, ректор Академії Володимир Рожок упродовж тривалого часу організовує виїзні лекції-концерти в Київській дитячій Академії мистецтв за участю студентів НМАУ ім. П.І. Чайковського; кафедра камерного ансамблю, зокрема, завідувач Анатолій Гудько провели серію лекцій-передмов до концертів; кафедра бандури, а саме Людмила Федорова проводить семінари для викладачів-бандуристів музичних шкіл та училищ.

Сьогодні, згідно з вимогами Болонського процесу, до якого Україна також долучилася, музичні навчальні заклади, особливо вищі, переживають період великих перетворень. Якщо раніше, скажімо, викладачі музичного закладу займалися здебільшого виконавством і передачею свого виконавського досвіду молодому поколінню, то сьогодні нові вимоги стимулюють викладача ще й до наукового обґрунтування своїх знань і вмінь, що у свою чергу значно збагатило наукову думку. Варто також відзначити регулярну участь педагогів та їх студентів у міжнародних та всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах.

Окремо слід зупинитися на такому надзвичайно важливому секторі науково-практичної діяльності нашої Академії, як студентське науково-творче  товариство (СНТТ). Варто нагадати, що його функціонування було поновлено і відроджено 11 років тому, завдяки зусиллям ректора Академії, В.І.Рожка. Минулого року СНТТ відзначило свій 10-річний ювілей своєї новітньої історії. З нагоди цього проведена ціла низка заходів. Зокрема, Х Всеукраїнська молодіжна науково-практична конференція «Актуальні аспекти музичної науки минулого і сучасності». У зв’язку з цим відзначимо активну і креативну роботу Голови СНТТ кандидата мистецтвознавства, доцента Олени Сакало та її заступника кандидата мистецтвознавства, ст. викладача Дмитра Полячка.

Наприкінці свого виступу щодо наукової діяльності хочу підкреслити, що нашими педагогами проводиться масштабна науково-організаційна робота. Це робота в науково-методичних комісіях міністерств, експертних і фахових радах, спеціалізованих радах з захисту дисертацій, методичних радах ВНЗ; участь у журі національних і міжнародних конкурсів, фестивалів; керівництво науковими роботами студентів; організація та проведення наукових конференцій, симпозіумів, майстер-класів, семінарів, конкурсів наукових праць тощо.

Про роботу аспірантури і докторантури

Функціонування докторантури і аспірантури  та асистентури-стажування НМАУ імені П.І.Чайковського обумовлено в першу чергу наявністю висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, науковими та виконавськими школами, за якими проводяться підготовка кадрів вищої кваліфікації.

Можу відмітити плідну роботу цієї ланки наукової діяльності Академії. На даний час в аспірантурі навчаються 42 особи (серед них 5 іноземців), асистентів-стажистів 120 (серед яких 3 іноземці), у докторантурі – 7 осіб.  У 2016 році за рахунок бюджету закінчили аспірантуру 16, асистентуру-стажування – 30, докторантуру – 1. За контрактом закінчили аспірантуру 1, асистентуру-стажування – 4. Рекомендовано до захисту 3.

Активно і успішно діють дві Спеціалізовані вчені ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій з музикознавства та культурології. Я є головою докторської Спеціалізованої ради з музикознавства. Раду з культурології очолює доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук Академії Тетяна Іванівна Андрущенко.

За звітній період 12 осіб захистило кандидатські  дисертації і 4  – докторські.

Під моїм керівництвом за останній рік захистились 13 аспірантів, ще 4 – на черзі.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗОВНІШНЬО-КУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ

Концепція освітньої діяльності Академії визначається  її статутом як провідного музичного вищого  навчального закладу  держави і є певною мірою візитівкою вищої музичної освіти України. Головна мета Академії полягає в інтегруванні у світову освітянську систему та утвердженні свого міжнародного статусу.

Красномовним свідченням успішності такої роботи є той факт, що вперше за історію існування світового рейтингу вищих навчальних закладів НМАУ ім. П.І.Чайковського увійшла у звітному році до ТОП-100 кращих у світі по вивченню виконавських видів мистецтва, з чим я вітаю весь колектив.

Міжнародне співробітництво було і залишається одним із пріоритетів розвитку Академії як невід’ємної складової життя Академії та її розвитку в рамках єдиного процесу інтеграції  вищої школи України у світову систему вищої освіти.

У звітному році викладачі брали участь у роботі різних міжнародних програм: фестивалів, конкурсів, наукових співтовариств, семінарів, конференцій тощо.

З року в рік наша Академії торує шлях розбудови міжнародної діяльності. Відділ по роботі з іноземними студентами, проректор з міжнародних зв’язків розвивають за всіма напрямками відносини Академії із зовнішнім світом у тісній взаємодії з іншими підрозділами.

За ініціативою ректора та завдяки його зусиллям,  для реалізації основної мети проводиться робота за такими напрямами:

 • Підписання угод про співробітництво з провідними зарубіжними навчальними закладами;
 • Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, майстер-класів, круглих столів тощо;
 • Використання міжнародних зв’язків, посольств України за межами країни та посольств європейських країн в Україні, можливостей професорів, випускників, які працюють за кордоном з метою залучення іноземних громадян для навчання в Академії;
 • Пошук та розповсюдження інформації щодо міжнародних програм, стипендій, грантів;
 • Поширення інформації про досягнення трудового колективу і студентства, сутності освітніх послуг, що надаються Академією;
 • Сприяння офіційному членству науковців Академії в міжнародних громадських професійних об’єднаннях, отримання вільного доступу до авторитетних міжнародних науко метричних баз даних (Scopus, Web of Science, Еразмус)  тощо.

До цього переліку напрямків міжнародного співробітництва пропоную зробити деякі доповнення: по-перше, заснувати Міжнародну асоціацію випускників НМАУ ім. П.І.Чайковського; по-друге, підвищити якість рекламної продукції про Академію, насамперед в інтернеті і ЗМІ та інтенсифікувати  її розміщення іноземними мовами.

По першому напрямку нашої міжнародної діяльності доводжу до вашого відома, що підписані угоди про співпрацю з Академією Театру «La Scala» (Італія), Університетом Париж-Сорбонна (Франція), Вищою Школою музики (м. Мюнхен, Німеччина), Вищою музичною школою імені Ференца Ліста у Веймарі, Гданською музичною академіою імені Станіслава Монюшко, Краківською Музичною Академією, Університетом Моцартеум (м. Зальцбург, Австрія), Школою Музики Техаського Християнського Університету (м. Форт-Ворс, США), Бакинською музичною академією імені Узеїра Гаджібейлі, Казахським національним університетом мистецтв, Казанською державною консерваторією (Татарстан), Вірменською державною консерваторією (Вірменія), Азербайджанською державною музичною академією (Азербайджан) та іншими країнами. Варто згадати і про відкриття у Китаї під патронатом НМАУ ім. П.І.Чайковського Музичної школи, засновницею якої стала наша випускниця, китайська піаністка. Найближчим часом планується також відкриття Культурно-освітнього центру під егідою НМАУ ім. П.І.Чайковського в китайській провінції «Внутрішня Монголія» та Культурного центру у місті Ганчжоу.

По другому напрямку великого значення набуває міжнародний проект «Музичні діалоги». Лише за останній час відбулися музичні діалоги України з Італією, Литвою, Бельгією, Польщею, Нідерландами, Німеччиною, Грузією, Швейцарією, США, Азербайджаном, Грузією.

Свідченням активної роботи по третьому напрямку є особливо тісні міжкультурні взаємини Академії з Італією, зокрема з Посольством Італії та Італійським культурним центром. Так, постійно  проводять майстер-класи відомі діячі музичної культури Італії. Лише за останній сезон студенти НМАУ ім. П.І.Чайковського мали можливість підвищувати кваліфікацію з такими італійськими музикантами, як Клаудіо Кавіна, Стефано Монтанарі, Габріеле Кассоне, Марія Крістіна Кір, Мауріціо Салерно, Антоніо Фрадже та ін.

Дуже важливим є заснування Посольством Італії, Італійським культурним центром спільно з нашою Академією Щорічного Фестивалю італійського бароко в Україні. За підтримки Посольства здійснена постановка опери Дж.Верді «Ріголетто» в Оперній студії Академії. Наступного року в рамках ІХ Міжнародної Пасхальної Асамблеї «Духовність єднає Україну» готується прем’єра в Україні опери Дж.Россіні «Пробний камінь…» за участю молодих режисерів-постановників, асистентів-стажистів та студентів Академії.

Пишаюсь тим, що «За вагомий особистий внесок у популяризацію італійської культури та особливі заслуги в розвитку дружніх відносин і співробітництва між Італією та Україною» у 2015 році мене нагородили вищою державною нагородою Італійської Республіки – орденом «Зірка Італії»

Академія постійно співпрацює з всесвітньовідомими виконавцями, композиторами, диригентами, професорами з Італії, Франції, Китаю, Німеччини, Швейцарії, Польщі, Грузії, Угорщини, Швеції, Мексики, Туреччини, Австралії тощо.

Дуже важливим напрямом міжнародної співпраці є майстер-класи, де визнані музиканти з різних країн можуть поділитися набутим досвідом і майстерністю. Ми завжди прагнемо надати нашим студентам і викладачам можливість обмінятися думками, і збагатити свої знання, а також всіляко намагаємось сприяти тому, щоб наші викладачі мали змогу показати свої вміння в інших країнах, піднімаючи тим самим авторитет нашого закладу і нашої держави.

Так, у 2016 році відбулися:

 1. Майстер-клас Франческо Галліджоні (Італія), Малий зал НМАУ ім. П.Чайковського (16 березня 2016)
 2. Майстер-клас кларнетиста Марка де Віль (Англія, 11-13 квітня 2016);
 3. Майстер-клас флейтиста А. Когана (Ізраїль, 23 квітня 2016);
 4. Марчелло Ліппі (Італія, 4 – 8 квітня 2016), в рамках «Italia festival barocco»;
 5. Марія Крістіна Кір (Аргентина, 16 травня 2016), в рамках «Italia festival barocco»;
 6. Доцент Рожок З. В. провела майстер-класи в Італії м. Мілан (29, 30, 31 січня 2016).
 7. Кабка Г. М. провів майстер-клас у рамках Міжнародного конкурсу «Возрождение». (квітень 2016, Вірменія, м. Гюмрі).
 8. Кабка Г. М. провів майстер-клас у рамках Міжнародного конкурсу «Мистецтво ХІХ століття», (квітень 2016, Італія м. Лоніго).
 9. Майстер-клас Андрія Бєлова (Німеччина) (26 лютого 2016);
 • Майстер-клас Стефано Монтанарі (Італія) (18 березня 2016);
 • Майстер-клас Алессандро Чікколіні (Італія) (16 травня 2016);
 • Майстер-клас професора Міланської консерваторії Серджіо Скаппіні «Digital Accordion» (16 березня 2016);
 • Проведення майстер-класів в навчальних закладах України, Польщі, Сербії, Литви (Фенюк П. В.).
 • Проведення майстер-класів в навчальних закладах України, Італії, Литви, Естонії (Черказова Є. І.).
 • Майстер-клас Андрія Бєлова (Німеччина) (27 травня 2016);
 • Майстер-клас Яна Станєнда, струнно-смичкові інструменти, організований «I, Culture, Orchestra» (11-14 квітня 2016)
 • Майстер-клас Марка ван де Віля, дерев’яні духові, організований «I, Culture, Orchestra» (11-14 квітня 2016);
 • Майстер-клас Дена Дженкінза, мідні духові, організований «I, Culture, Orchestra» (11-14 квітня 2016);
 • Майстер-клас Дмитра Ситковецького, скрипка, США (21 квітня 2016).
 • Професор Павлова І.В. (кафедра спеціалізованого фортепіано №1): майстер-клас у пекінській державній консерваторії (Китай, травень 2016);
 • Професор Дяченко О. М. провів майстер-класи в Китаї. (4 – 13 квітня 2016);
 • Майстер-клас концертмейстера Королівського оперного театру Ковент-Гарден, професора Королівського коледжу музики Андрія Війтовича, альт (Велика Британія) ( 30 вересня 2016);
 • Майстер-клас художнього керівника ансамблю «Лондон Інтернейшнл Плеєрс» Анни де ла Вега, флейта (Австралія) ( 29 вересня 2016);
 • Майстер-клас «Оберон тріо» в рамках «Тижнів Німеччини в Україні» (20 вересня 2016);
 • Майстер-клас угорського піаніста Дьордя Оравцяи (20 жовтня 20016);
 • Майстер-клас у рамках проекту «I, Culture Orchestra» за підтримки Посольства Республіи Польща в Україні та Польського культурного центру у Києві (17-19 жовтня 2016);
 • Майстер-клас Андрія Бєлова (Німеччина) (13 жовтня 2016);
 • Майстер-клас відомого китайського тенора, соліста Центрального оперного театру, професора музичного інституту Столичного педагогічного університету Ян Ян (Пекін) (30 листопада 2016);
 • Майстер-клас відомого піаніста Михайла Яновицького (11 листопада 2016)

ТВОРЧА РОБОТА

Відповідно до своєї місії освітнього, але, насамперед, творчого, виконавського навчального закладу в Академії вирує мистецьке життя. Ніколи не простоюють наші концертні зали: Великий, Малий, Камерний, Оперна студія. Викладачі зі своїми вихованцями з початку року  записуються  у план проведення концертних виступів на конкретні дати і час. Цих заходів так багато, що деколи приходиться вибирати з претендентів, бо в нас не вистачає концертних  майданчиків для всіх достойних. Майже всі концерти мають тематичне наповнення і є оригінальними творчими проектами.

Ми не обмежуємось лише власними виконавцями і творчими колективами. Про це свідчить приклад міжнародної творчої співпраці Академії з іншим світом. Насамперед, йдеться про міжнародні щорічні фестивалі, які ініціював ректор: Міжнародна Пасхальна асамблея та фестиваль «Vivat Academia!». Ці важливі мистецькі проекти згуртували навколо себе видатних діячів культури і мистецтва, провідні художні колективи і виконавців багатьох країн.

Серед останніх найбільш резонансних подій цього року можу назвати Всеукраїнський конкурс молодих виконавців імені Мирослава Скорика, VI Всеукраїнський конкурс хорових диригентів, V Міжнародний конкурс імені Д.Бортнянського, які відбувалися за ініціативи та спільно з НМАУ ім. П.І.Чайковського. Це також виступи Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Г.Верьовки, заходи Пасхальної Асамблеї «Духовність єднає Україну», прем’єра опери “Ріголетто», моя участь і доповідь «Європейський вектор музичної освіти в Україні: проблеми та перспективи. Досвід Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського» на міжнародній конференції «CEI MUSIC HIGHER EDUCATION NETWORK», що відбулась у м. Трієсті (Італія).

Кілька разів на рік відбуваються виступи наших молодих, але вже визнаних піаністів Антонія Баришевського, Романа Лопатинського, Олексія Гринюка, скрипаля Дмитра Ткаченка, гітариста Марка Топчія та ін.

Я щасливий з того, що спромігся разом з колективом змінити ситуацію, яка існувала раніше і перетворити нашу Академію на дійсно привабливий мистецький осередок. Під час виступів солістів, ансамблів, хорів та оркестрів  зали ніколи не бувають порожніми. Майже на всіх заходах ми спостерігаємо аншлаги. Причому ми розширюємо кількість концертних майданчиків за рахунок інших навчальних закладів (Київського національного університету імені Т.Г.Шевченка, Київського університету технологій та дизайну, Національної художньої академії України, Національної академії мистецтв України, Дипломатичної академії при МЗС України, Київської дитячої академії мистецтв, тощо), з якими НМАУ ім. П.І. Чайковського творчо співпрацює, а також в інших містах України -– Чернігові, Ніжині, Глухові, Житомирі, Одесі, Харкові, Львові тощо.

Наших студентів і аспірантів часто запрошують для виступів під час дипломатичних заходів у посольствах, міжнародних культурних центрах в Україні. Важливим просвітницьким проектом є виступи щочетверга студентів НМАУ ім. П.І.Чайковського у «Науково-практичному центрі професійної та клінічної медицини» Державного управління справами, які відбуваються вже другий рік поспіль. Креативним виявився і мій власний проект «Фільми про музичне життя України», які транслюються щодня в холі Академії з 13.00 до 14.00.

Творчі заходи, які відбуваються в концертних залах НМАУ ім. П.І.Чайковського, настільки цікаві, що широко висвітлюються в засобах масової інформації, на телебаченні, радіо-ефірах. Також до мене, як до представника творчого колективу Академії все частіше  звертаються журналісти різних каналів і запрошують до участі в програмах особливо тих, що транслюються в прямому ефірі. З останніх прикладів – трансляція концертів старовинної музики під час майстер-класів музикантів Академії старовинної музики «Scola Kantorum» (Швейцарія), а також трансляція по Першому національному та каналі «Культура» Гранд-концерту з нагоди мого ювілею.

Нагадаю, що на початку цього навчального року відбувся гранд-концерт «Ректор Академії запрошує» з нагоди ювілею ректора Академії. В ювілейному концерті взяли участь визнані у світі творчі колективи держави: Національна заслужена академічна капела України «Думка», Національний заслужений академічний народний хор України імені Григорія Верьовки, Академічний камерний хор «Хрещатик», Національний заслужений академічний ансамбль танцю імені П.Вірського, балетна та оперна трупи Національної опери України, Київський національний академічний театр оперети, провідні солісти Національної філармонії України тощо. Активну участь у цьому концерті взяли творчі колективи, викладачі та студенти Академії.

Національна музична академія України імені П.І.Чайковського постійно розширює свої творчі горизонти не тільки завдяки організації конкурсів різного рангу, а й завдяки участі наших студентів у найбільш престижних світових виконавських змагань. Пишаємось кожною перемогою наших вихованців. Вітаю їхніх викладачів.

З задоволенням хочу назвати переможців конкурсів та їх професорів:

 1. Кисиленко В. Iк. (клас Толпиго Н.К.) – Гран-Прі міжнародного конкурсу Є. Станковича (квітень);
 2. Роман Лопатинський (клас доцента С.І.Рябова) – Міжнародний конкурс піаністів ім. Ф.Бузоні (Італія) – ІІІ премія; Міжнародний конкурс піаністів у Хамамацу (Японія) – ІІ премія;
 3. Дмитро Чоні (клас професора Ю.М.Кота) – Міжнародний конкурс у Хорватії – І премія, Міжнародний конкурс ім. Франсе (Париж, Франція) – ІІ премія;
 4. Вікторія Ільченко (клас професора О.Д.Ліфоренко) – Міжнародний конкурс пам’яті Е.Гілельса, Одеса – ІІ премія;
 5. Тетяна Шафран (випускниця старшого викладача А.В.Васіна) – Міжнародний конкурс пам’яті Е.Гілельса, Одеса – І премія;
 6. Станіслав Гумінюк (клас доцента О.В.Ринденко) – Міжнародний конкурс у Каунасі (Литва) – Гран Прі у номінаціях «соло» та «гра з оркестром», Міжнародний конкурс ім. Франсе (Париж, Франція) – спецприз журі;
 7. Лі Юн (клас доцента Е.С.Ткач) – Міжнародний конкурс у Каунасі (Литва) – І премія;
 8. Тетяна Криворотько (клас доцента Е.С.Ткач) – Міжнародний конкурс у Каунасі (Литва) – ІІ премія;
 9. Анастасія Шаріна (клас професора Ю.М.Кота) – ІV Міжнародний інструментальний конкурс Євгена Станковича – І премія;
 • Ангеліна Дмітрієнко (клас професора Т.О.Рощиної) – ІV Міжнародний інструментальний конкурс Євгена Станковича – ІІ премія; ІІІ Міжнародний конкурс «Repertoire pianistique moderne» (Париж, Франція) – Премія за краще виконання музики Д.Шостаковича та Премія за інтерпретацію музики В.Барвінського;
 • Назар Аддаті (клас доцента А.В.Кутасевича) – ІV Міжнародний інструментальний конкурс Євгена Станковича – ІІ премія;
 • Юлія Шерстюк (клас старшого викладача М.Є.Пухлянко) – ІV Міжнародний інструментальний конкурс Євгена Станковича – ІІІ премія, Відкритий музичний конкурс «Обрії класики» – ІІ премія;
 • Божена Мошева (клас доцента Т.М.Андрієвської) – Міжнародний музичний конкурс-фестиваль «Талановиті діти України» (Київ) – Гран Прі;
 • Міжнародний конкурс імені Адольфа Сакса – Ілля Васячкін, V курс, фіналіст (2016);
 • Сьомий міжнародний конкурс молодих виконавців на дерев’яних духових інструментах імені Дмитра Біди – Данило Довбиш (студент IV курсу, саксофон), І премія; Ольга Гаврилюк (студентка I курсу, саксофон), ІІ премія; Олексiй Самохiн (студент I курсу, флейта), ІІІ премія; Дмитро Фонарюк (студент III курсу, кларнет), І премія; Богдан Єремеєв (студент V курсу, флейта), І премія; Тарас Гудзеляк (студент II курсу, флейта), І премія; Анастасiя Акчурiна (студентка I курсу, флейта), Димпломант конкурсу; Олександр Сєдiн (студент IV курсу, фагот), І премія (23-27 жовтня 2016).
 • Асистентка-стажистка Шульга Валерія отримала ІІІ премію на 22 Міжнародному конкурсі ім. Й.Брамса (Австрія, 2016)
 • Хадкевич Павло (клас професора Черказової Є. І.) – Гран-прі Міжнародного конкурсу акордеоністів «Festa della fisarmonica» (Ербеццо, Італія);
 • Тримиш Микола (клас професора Фенюка П. В.) – Гран-прі Міжнародного конкурсу баяністів і акордеоністів «Вічний рух» (Дрогобич, 2016); ІІ місце Міжнародного конкурсу баяністів і акордеоністів «ІнтерСвітязь» (Луцьк, 2016);
 • Бєдний Сергій (клас доцента Федорова Ю. В.) – ІІІ премія Міжнародного конкурсу баяністів і акордеоністів «ІнтерСвітязь» (Луцьк, 2016);
 • Журавкова Юлія (клас доцента Нестеренко І.А.) – півфіналістка Міжнародного конкурсу оперних режисерів Ring Award (Австрія, 2016);
 • Шиленко Лада (клас доцента П.Ільченка) – І премія на Міжнародному театральному фестивалі «Joyfest-2016», (м. Київ, 2016).

Зрозуміло, що це дуже скорочений список переможців.

Світове визнання наших професорів знаходить своє підтвердження під час їх запрошення для  роботи у складі журі Міжнародних конкурсів. У звітному році до складу журі міжнародних та національних конкурсів запрошувались: Т.О. Рощина, В.О. Козлов,  Е.С. Ткач,   О.Д. Ліфоренко,  Ю.М.Кот, Б.Г.Федоров (кафедра спеціального фортепіано №2); С.М.Шабалтіна (кафедра старовинної музики);  О.М.Дяченко, Є. В. Колесник, Л. М.Довгань,  В. Г.Буймістер, В. О.Кочур; В. Г. Антонюк (кафедра сольного співу);  М.Б. Степаненко,  Л.Марцевич, І.В.  Павлова,  Н.В. Гриднєва (кафедри спеціального фортепіано № 1);  А.Т. Гудько (кафедра камерного ансамблю), Д.Г. Гаврилець,  О.А. Червова,  Н.І. Кметь (кафедра струнно-смичкових інструментів); Є.І.Черказова, В.В. Бесфамільнов, С.С. Грінченко (кафедра баяна і акордеона); Л. В. Дичко (кафедра композиції, інструментовки та музично-інформаційних технологій);  А.В. Козаченко, Л.В. Скірко (кафедра концертмейстерства), проректор Л.С.Олійник, запрошували також і особисто мене.

ОПЕРНА СТУДІЯ

Оперна студія – ще один структурний підрозділ Академії, яким я особисто пишаюсь. Це унікальний колектив, де удосконалюють професійну майстерність молоді виконавці, диригенти, режисери, – майбутнє українського мистецтва. Але, щоб сьогодні говорити, про Оперну студію з гордістю, мені прийшлось багато попрацювати. Всі з вас пам’ятають мої кроки по відродженню діяльності Оперної студії та Великого залу.

На сьогодні у складі колективу Оперної студії працюють 253 фахівця, серед яких хочу відмітити головного диригента С.В.Голубничого, лауреата міжнародного конкурсу диригентів імені Ст.Турчака, – вже відомого поза Україною музиканта. В репертуарі студії понад 20 вистав української та зарубіжної класики: «Наталка Полтавка» М.Лисенка, «Запорожець за Дунаєм» С.Гулака-Артемовського, «Євгеній Онєгін» П.Чайковського, «Царева наречена» М. Римського-Корсакова, «Весілля Фігаро»В.А.Моцарта, «Севільський  цирульник» Дж.Россіні, «Травіата» Дж.Верді, «Фауст» Ш.Гуно тощо.

Для виконання сольних партій в оперних виставах запрошуються провідні солісти Національної опери України, серед яких З.Рожок – заслужена артистка України, луреат міжнародних конкурсів. Як режисери-постановники перших вистав та великих концертів  виступають видатні митці України – В.Лукашов, І.Нестеренко, П.Ільченко, І.Даць.

У звітному році з тріумфом була  поставлена режисером, в.о.проф. І.Даць вистава видатного італійського композиторі Дж.Верді «Риголетто».

ВИХОВНА РОБОТА

Основною метою виховання студентської молоді є формування патріотично  налаштованих громадян України з високими моральними цінностями та людськими чеснотами, знанням історії і культури українського народу, любов’ю до рідної землі, повагою до Конституції, законів України, державної мови і символіки тощо. Робота колективу  спрямовується на формування в студентства любові  та поваги до колективу Академії, історії Академії та її видатних музикантів, композиторів, виконавців та вчених-теоретиків, бажанням працювати  задля піднесення музичного мистецтва України.

Наша виховна робота тісно  пов’язана з діяльністю студентського самоврядування. Один з напрямків такої роботи – пріоритетний розвиток студентського самоврядування через активізацію роботи студентської Ради, підвищення  професіоналізму лідерів та активістів студентського руху тощо. Також в цьому річище знаходиться пропозиція по створенню в гуртожитку комітету зі складу студентів, який  зможе оцінювати поведінку  студентів,  ставлення до товаришів, майна тощо. Я вважаю, що мають бути створені в рамках єдиного студентського руху групи активістів, які здатні впливати на ставлення студентів до житлових  умов у гуртожитку, а також сприяти заохоченню студентів до роботи по  створенню для себе зручних умов для занять з фаху та гідних умов для життя власними силами студентів на громадських засадах. Ми всіляке їм в цьому допоможемо. Зрозуміло,  що такий напрямок студентської роботи викликаний виключно дуже складними фінансовими можливостями Академії.

В цьому розділі свого звіту я хочу повторити пропозицію, яку я раніше наголосив: йдеться про створення Міжнародної асоціації випускників Академії, що, на мій погляд, сприятиме налагодженню контактів молодих музикантів, студентів, органів студентського самоврядування з українськими та міжнародними студентськими та іншими молодіжними організаціями.

Також вважаю необхідним продовжити практику, запровадженою ректором, морального та матеріального заохочення  студентів та аспірантів і асистентів-стажистів за успіхи у громадській роботі, мистецькі досягнення, наукові здобутки  тощо. Значне місце в цьому посідають також щорічні іменні стипендії, запроваджені в Академії, зокрема «Фундацією спадщини Терещенків» (у номінаціях «кращий молодий педагог», «кращий аспірант», «Кращий студент»), родиною професора Людмили Каверіної, колишньою випускницею Академії Тетяною Золозовою (Франція).

Важливою формою професійного виховання і становлення студенті є їх власні творчі проекти, які вони подають на здобуття міжнародних грантів, а також Президентського молодіжного гранту, грантів Міністрества культури України.

Даний напрямок нашої діяльності не фокусується лише на роботі зі студентами. Неабияка роль у виховній роботі Академії  приділяється підвищенню кваліфікації наших педагогічних працівників, у т.ч. наставників академічних груп – кураторів, їхньої психологічної та педагогічної компетенції.

До кінця поточного року в Академії відбудуться  студентські збори по обранню нового складу органів самоврядування. Вже закінчена робота по підготовці студентської конференції з приводу обрання нового складу Студентської ради Академії відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» .

Ще один вид нашої роботи у цьому сегменті діяльності, що активно проводиться в Академії за ініціативою ректора, це зустрічі  у навчальному корпусі та гуртожитку, які я особисто влаштовую разом з членами ректорату, деканами факультетів, завідувачами кафедр, кураторами зі студентським колективом Академії з метою вивчення та вирішення нагальних проблемних питань щодо їх навчання та побуту.

Однією з найбільш дійових форм виховної роботи, мені здається, є практика по залученню до постійної участі студентства Академії в організації та проведенні інформаційно-просвітницьких заходів, присвячених визначним пам’ятним датам в історії нашої країни з метою формування патріотичного світогляду та поширення загальнокультурних знань серед молоді – конференції, засідання за круглим столом, бесіди, тематичні лекції, концерти, виставки, а також зустрічі за участю учасників визначних подій, зокрема, Революції Гідності.

Ще одної з ефективних форм залучення студентів до громадської активності вважаю започатковану в останні роки в Академії  чималу благодійну роботу. У цьому розділі можу згадати Благодійну програму «Вірою, Надією єдині», яка виконувалась у Дарницькому дитячому будинку-інтернаті (для дівчат); виступи у Київській обласній лікарні, дитячому відділенні онкогематології,  Святошинському дитячому будинку-інтернаті; Товаристві допомоги інвалідам та людям з інтелектуальною недостатністю «Джерела», Новобілицькому психоневрологічному інтернаті для чоловіків; Дніпровському районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в м. Києві; школі-інтернаті для сліпих дітей № 5 ім. Я.П. Батюка. Особлива ланка цієї роботи – благодійні щотижневі концерти наших студентів у Науковому практичному центрі профілактичної та клінічної медицини (упродовж навчального року), в якій беруть участь студенти всіх виконавських кафедр Академії.

Важливою ділянкою виховної роботи вважаю формування принципу здорового способу життя. І в цьому велика заслуга, звичайно, наших викладачів кафедри спортивного виховання. Зокрема, студенти, аспіранти, викладачі та співробітники Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського упродовж 2016 року брали участь у «Спортекіадах здоров’я» серед п’яти видів спорту; у щорічних спортекіадах печерського району «Під золотими куполами Печерська» серед семи видів спорту; у жовтні цього року у спортекіаді «Захисник України» серед п’яти видів спорту. У грудні Академія брала участь у зимовій спортекіаді «Здоровий спосіб життя», де отримала призові місця.

Також, НМАУ ім..П.І.Чайковського проводить вибіркові змагання між факультетами з шахів, настільного тенісу, волейболу, бадмінтону, міні-футболу. У студентському гуртожитку Академії проводиться відповідна виховна робота під час щоденного чергування з 18:00 до 20:00 представниками керівництва Академії.

БІБЛІОТЕКА

Для забезпечення навчального процесу в Академії працює бібліотека, фонд якої нараховує понад 500 тис. друкованих одиниць та нотних видань, з них 250 тис. – музичні твори вітчизняних та зарубіжних композиторів, фольклор, твори композиторів української діаспори. Дбайливо зберігаються  прижиттєві видання багатьох вітчизняних авторів,  видання з автографами і дарчими написами, які тепер є раритетами, а також дисертації, наукові праці викладачів, автореферати, магістерські роботи студентів.

Питання комплектування, організації і використання фондів вирішуються на науковій основі, виходячи з потреб і планів навчального процессу Академії.

За рахунок благодійників у 2016 році фонд поповнився на 2072 унікальних книг та нотних видань.  Особисто від ректора наша бібліотека отримала в дарунок 78 найменувань. Крім того  завдяки програмі «Українська книга» бібліотечний фонд поповнився  79 виданнями.

ІНФОРМАЦІНО-КОМУНІКАТИВНА БАЗА

Одне з основних наших завдань – завдання постійного оновлення матеріально-технічної бази, що використовується для інформаційно-теле-комунікативного забезпечення як навчального процесу, так і всієї життєдіяльності колективу. Нажаль, даний напрям розвитку Академії дуже складний, тому що зовсім немає коштів для придбання  сучасного обладнання. Але ми, не зважаючи ні на які складності, працюємо над розробленням та впровадженням в Академії комплексної інформаційно-аналітичної системи з електронним документообігом, територіально адаптованої до розміщення в приміщенні Академії центру, орієнтованого на вирішення всього комплексу задач інформаційного забезпечення:  придбання нового обладнання та створення на його основі єдиного електронного навчально-наукового середовища академії, в т.ч. навчально-інформаційного порталу, електронної бібліотеки, електронних наукових журналів, бібліотечного фонду й  забезпечення широкого застосування нових інформаційних технологій     доступу до світової мережі знань.

Незважаючи на складне фінансове становище у звітному році ми знайшли кошти на роботу нашого інтернет-ресурсу: сайту академії, сайту оперної студії, приймальної комісії тощо.

ФІНАНСИ

Академія здійснює свою статутну діяльність за рахунок коштів державного фінансування, коштів спеціального фонду, отриманих від надання освітніх, наукових та інших послуг, тобто за рахунок джерел, не заборонених законодавством, з дотриманням принципів  цінового та  ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень. Жодного разу не було затримано зарплати, надавалася матеріальна допомога.

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Адміністративно-господарська частина протягом року забезпечувала безперебійну роботу. навчального, наукового процесів, а  також сприяла вирішенню соціально-побутових питань працівників і студентів Академії. Робота проводилася у  відповідності з розробленими та затвердженими планами поточного косметичного ремонту, планово-профілактичних ремонтів сантехнічного обладнання, газового і електричного обладнання в гуртожитку, мереж зовнішнього електропостачання тощо.

Сучасний етап розвитку Академії нерозривно пов’язаний з нагальною потребою у загально технічній модернізації всіх сторін нашого життя. Основна споруда Академії (включаючи флігель) побудована ще до революції 1917 року. Капітально відремонтована лише 1 раз після Другої світової війни, тому потребує капітального ремонту, що визнано всіма комісіями, які працювали в нас. Також в  незадовільному  технічному стані знаходиться наш гуртожиток, який не відповідає технічним нормам забезпечення сучасним умовам проживання і праці.

Але в котрий раз запевняю колектив, що все, що ми можемо виконати в таких складних умовах, – робимо за власні кошти. Я впевнений, що саме тому в приміщеннях тепло і затишно.

Нагадаю, що фінансування витрат здійснюється  суворо під контролем ректора Академії, відповідно до кошторисних призначень. Кошти спецфонду залучаються для фінансування  програми соціальної підтримки співробітників, студентів та для необхідних господарських потреб.

В цій частині свого звіту я хочу підкреслити, що моя особиста робота і діяльність ректорату спрямована на виконання положень колективного договору між адміністрацією і профкомом Академії щодо забезпечення соціально-побутових умов співробітників і студентів, організацію праці та оздоровлення співробітників та членів їхніх сімей.

Кошти спецфонду спрямовуються також на підтримку  людей під час деяких життєвих ситуацій – народження, поховання, а також на профілактику можливих надзвичайних подій, наприклад пожеж і т.п.

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УПРАВЛЯННЯ

Суспільно-політичні події в державі впливають на рівень демократизації управління Академією, передбачають посилення  ролі колективу, структурних підрозділів, органів громадського самоврядування, активізацію участі професійних, громадських і студентських організацій в  управлінні навчальним закладом.

Керівництво Академії запровадило нову етику управлінської діяльності. Вона ґрунтується на принципах взаємоповаги і позитивної мотивації людиноцентризму; розширення повноважень структурних підрозділів вишу; відкритості процесу розроблення основних нормативних документів, їх обговорення та затвердження; на створенні ефективної системи регулярної звітності кожного виборного керівника перед своїм колективом за всіма напрямками діяльності; чіткому дотриманню демократичних засад виборної системи.

Я вважаю власним досягнення, що в Академії всі ці принципи діють вже багато років, тому колектив завжди поінформований про всі дії з боку керівництва.

Доводжу до відома колективу, що відповідно до чинного законодавства України та Статуту Академії, з 2014-2015 навчального року   введено пряме конкурсне обрання претендентів не лише на посаду ректора, але й на інші керівні посади, зокрема деканів факультетів, директора бібліотеки, завідувачів кафедрами строком роботи 5 років.

Національна музична  академія України імені П.І.Чайковського вступила в друге сторіччя своєї історії. Незважаючи на такий поважний вік, наш заклад є локомотивом розвитку національного музичного мистецтва, націленого на майбутнє.

Велика кількість талановитих молодих музикантів, які прийшли до нашої професійної сім’ї, небайдужі обдаровані студенти які, як і ми колись, мріють про музичну кар’єру, дають всі підстави для оптимізму.

Ви сьогодні почули звіт ректора про велику роботу і здобутки колективу, але ми на цьому не заспокоїмось. Сподіваємось на увагу збоку держави і підтримку в здійснені капітального ремонту та збільшення фінансування для нашої діяльності. А все решта ми з вами можемо подолати самі.

Дякую вам всім за співпрацю, за талант і самовідданість. Обіцяю і надалі достойно представляти та відстоювати інтереси колективу, завжди прислуховуватися до кожного співробітника. Я впевнений, що ми разом зробимо ще дуже багато для музичного мистецтва і мистецької освіти в Україні.