Володимир В’ячеславович Пухальський: піаніст, педагог, музичний діяч

Віртуальна виставка

Володимир В’ячеславович Пухальський народився 21 березня (2 квітня) 1848 р. у Мінську, у родині військового. Навчався спочатку в мінській, потім у Першій петербурзькій гімназії, Павловському військовому училищі, залишивши його заради музики, великі здібності до якої виявив дуже рано.

 

Закінчив Петербурзьку консерваторію у 1874 р. (клас фортепіано Т. Лешетицького, клас теорії та композиції М. Йогансена і М. Заремби). У 1876 р. оселився у Києві. Музикант найвищої кваліфікації і широкого творчого діапазону, унікальний носій культурних традицій, талановитий педагог, невтомний пропагандист музичного мистецтва, він став одним із фундаторів вищої музичної освіти в Україні, ключовою фігурою у складному процесі реорганізації Київського музичного училища у вищий навчальний заклад – Київську консерваторію.

 

Тривалий і складний шлях перетворення Київського музичного училища на консерваторію й роль В. В. Пухальського у цьому процесі докладно простежено у виданнях:

 

1. Академія музичної еліти України: історія та сучасність/ авт.-упоряд. А.П. Лащенко [та ін.]; голова редкол. В.І. Рожок. К.: Музична Україна, 2004. 560 с.

2. Національній музичній академії України імені П.І. Чайковського 100 років/ [авт.-упоряд. В. Рожок; редкол.: В. Рожок та ін.]. К.: Музична Україна, 2013. 539 с.

3. Хурсина Ж. И. Выдающиеся педагоги-пианисты Киевской консерватории (1917-1938). К.: Муз. Украiна, 1990. 131 с.

4. В. В. Пухальський. Життя як служіння музиці… / Упоряд. Вітер А. А. [та ін.]. К., 2015. 140с.

5. Київська фортепіанна школа. Імена та часи / [автор проекту Т. О. Рощина; автори-упоряд. Т. О. Рощина та О. В. Ринденко; ред. О. В. Сахарова, О. Є. Степанюк]. К.: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2013. 630 с.

6. Научно-методические записки Киевской консерватории: сб. 1956 года. К.: КГК им. П. И. Чайковского, 1957. 259 с.

7. Русское музыкальное общество (1859-1917). История отделений. М.: Языки славянской культуры, 2012. 536 с.

8. Виконавські школи вищих учбових закладів України: Тематичний зб. наук. праць / [О. І. Малозьомова та ін., гол. ред. І. Д. Безгін]. К.: МК УРСР; КДК ім.Чайковського, 1990. 180 с.

9. Романенко А. Культура спогадів і спогади культури: мемуарна спадщина В. Пухальського: автореф. дис… канд. культурології: 26.00.01/ Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. К., 2018. 21 с. URL: http://knmau.com.ua/wp-content/uploads/2018/03/20180320-avtoreferat-romanenko.pdf

Окремі статті про В. В. Пухальского

 1. Альшванг А. Памяти В. В. Пухальского // Советская музыка. 1948. № 4. С. 75–76.
 2. Воєвідко Л. М. Музично-виконавська традиція В. Пухальського у педагогічній творчості (на межі хіх-хх ст.) // Педагогічна освіта: теорія і практика. 2014. Вип. 16. С. 263-268. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2014_16_51
 3. Воєвідко Л. Трансмісія українських виконавських традицій кінця ХІХ- початку ХХ сторіччя: В. В. Пухальський – Б. Л. Яворський – М. Д. Леонтович // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету ; Кам’янець-Подільський держ. ун-т. Кам’янець-Подільський, 2007. С.8-10.
 4. Воєвідко Л. М. Універсалізм творчої постаті Володимира Пухальського та сучасний мистецький контекст // Педагогічна освіта: теорія і практика. 2011. Вип. 9. С. 205-209. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2011_9_39.
 5. Гусарчук Т. В. Володимир Пухальський: феномен творчої особистості // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. 2013. № 4 (21). С.60-77. http://chasopysnmau.com.ua/chasopys/21_NBUV/docs/31.pdf
 6. Гусарчук Т. В., Хмара Г. В. Фортепіанна творчість Володимира Пухальського як втілення традицій європейського музичного мистецтва ХІХ століття // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. К., 2014. Вип. 112. С. 33-51. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvnmau_2014_112_6.
 7. Жовнер А. В. В. Пухальський – перший директор Київської консерваторії // Радянська музика. 1938. № 6. С. 29–31.
 8. Задерацька А. Володимир В’ячеславович Пухальський // Київська фортепіанна школа. Імена та часи / автор проекту Т.О. Рощина ; авт.-упоряд. Т.О. Рощина та О.В. Ринденко, ред. О.В. Сахарова, О.Є. Степанюк. К.: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2013. С. 59–63.
 9. Коган Г. Мой учитель В. В. Пухальский // Коган Г. Избранные статьи. Вып. 2. М.: Сов. композитор, 1972. С. 169-173.
 10. Курковский Г. В. В. В. Пухальский и Г.Н. Беклемишев / Г. В. Курковский // Научно- методические записки Киевской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Сборник 1956 года. – К.: КГК им. П. И. Чайковского, 1957. – С. 161–197.
 11. Наумова О. Душа, любов і відданість мають бути присутніми в грі піаністів, вважав Володимир Пухальський // Хрещатик. 2003. 5 грудня. URL: http://www.kreschatic.kiev.ua/ru/2389/art/15930.html
 12. Романенко А. Біографічний, психоаналітичний та соціально- психологічний параметри творчої особистості В. В. Пухальського: спроба міждисциплінарного дискурсу // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2015» (м. Київ, 21-22 квітня 2015 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка; редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015. Ч. 5. С. 111–114.
 13. Романенко А. Військове виховання як фактор формування особистості В. В. Пухальського // Матеріали Криворізької сесії I Всеукраїнської науково- практичної конференції з міжнародною участю «Придніпровські соціально-гуманітарні читання» (м. Кривий Ріг, 24 листопада 2012 р.) / Криворізький педагогічний інститут; ДВНЗ «Криворізький національний університет»; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара; редкол.: О.С. Токовенко [та ін.]. Дніпропетровськ: Інновація, 2012. Ч. 4. С. 143–144.
 14. Романенко А. Досвід опрацювання мемуарної спадщини В. В. Пухальського: методологічний аспект // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2016» (м. Київ, 20–21 квітня 2016 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка; редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2016. Ч. 5. С. 125–127.
 15. Романенко А. Значення військового виховання в процесі творчої самореалізації В. В. Пухальського: соціокультурний та психологічний аспекти // Київське музикознавство. 2013. Вип. 47. С. 68-76. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kmuz_2013_47_10
 16. Романенко А. Інтерпретація творчої індивідуальності В. В. Пухальського в аспекті біографічного методу // Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство: зб. ст. / НМАУ ім. П. І. Чайковського; КІМ ім. Р. М. Глієра. К., 2012. Вип. 42. С. 243–253.
 17. Романенко А. Концертний простір Петербурга та його вплив на творче самоздійснення В. В. Пухальського (на основі спогадів митця) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. К.: Міленіум, 2016. Вип. 37. С. 199–209. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apitphk_2016_37_27
 18. Романенко А. Мемуары В. В. Пухальского как летопись культуры 50–70 годов XIX столетия и источник осмысления специфики становления личности автора: проблема исследования // European Journal of Arts: Scientific journal. Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2016. № 3. P. 62–69. DOI: 10.20534/EJA-16-3-62-69.
 19. Романенко А. Музичні об’єднання Петербурга у творчому житті В. В. Пухальського (передконсерваторський період) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. К.: Міленіум, 2014. Вип. 32. С. 401–407. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apitphk_2014_32_55
 20. Романенко А. Оперне мистецтво Петербурга 60–70 років XIX століття як фактор творчого розвитку В. В. Пухальського (на матеріалі мемуарної спадщини митця) // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. К.: Міленіум, 2016. Вип. 2. С. 84–91. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mvkfm_2016_2_16
 21. Романенко А. Процес становлення В. В. Пухальського як музиканта: психологічний контекст // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2013» (м. Київ, 16–17 квітня 2013 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка; редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. Ч. 4. С. 48–50.
 22. Романенко А. Феномен творчої особистості В. В. Пухальського в українській культурі (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2012» (м. Київ, 18–19 квітня 2012 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка; редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. Ч. 2. С. 71–73.
 23. Романенко А. Формування творчої індивідуальності В. В. Пухальського: мінський період життя музиканта в аспекті біографізму // Мистецтвознавчі записки. 2013. Вип. 24. С. 270–278. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mz_2013_24_38
 24. Рощина Т. О. Основоположник Киевской фортепианной школы Владимир Вячеславович Пухальский // Київська фортепіанна школа. Імена та часи / [автор проекту Т. О. Рощина; автори-упоряд. Т. О. Рощина та О. В. Ринденко, ред. О. В. Сахарова, О. Є. Степанюк]. К.: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2013. С. 63–74.
 25. Хурсіна Ж. Перший ректор Київської консерваторії // Виконавські школи вищих учбових закладів України: тематичний зб. наук. пр. К. : КДК ім. П. І. Чайковського, 1990. С. 3-6.
 26. Шамаева К. К биографии В. В. Пухальского (по архивным материалам) / К. Шамаева // Дослідження. Досвід. Спогади. Вип. 6. К., 2005. С. 214–220.
 27. Шамаева К. К биографии В. В. Пухальского (по архивным материалам) / К. Шамаева // Київська фортепіанна школа. Імена та часи / [автор проекту Т. О. Рощина; автори-упоряд. Т. О. Рощина та О. В. Ринденко; ред. О. В.Сахарова, О. Є. Степанюк]. К. : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2013. С. 74–83.

Титульні аркуші нотних видань творів В. Пухальського з фондів музичного відділу Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

Архівні документи

Пухальський Володимир Вячеславович (1848–1933), Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, фонд 221: імідж-каталог. URL:http://irbis-nbuv.gov.ua/CATALOGI/0221/p1.html

Найвідоміші учні

Альшванг Арнольд Олександрович
Артоболевська Ганна Данилівна
Беркович Ісак Якович
Білогруд Ігор Михайлович
Браїловський Олександр Петрович
Брон Онисим Михайлович
Горовиць Володимир Самійлович
Горовиць Регіна Самійлівна
Григорович-Барський Володимир Петрович
Жарковський Євген Еммануїлович
Іссерліс Юлій Давидович
Коган Григорій Михайлович
Короткевич Сергій Йосипович
Михайлов Костянтин Миколайович
Міклашевський Йосип Михайлович
Ніколаєв Леонід Володимирович
Скоробогатько Ніна Іванівна
Тутковський Микола Аполлонович
Яворський Болеслав Леопольдович