Кафедра теорії та історії музичного виконавства

Переважну більшість випускників Національної музичної академії України становлять музиканти-виконавці. Їх підготовка потребує поєднання багатьох напрямків: оволодіння мистецтвом виконавського інтонування, удосконалення навичок гри на інструменті або співу, опанування багатобарвною палітрою класичної та сучасної музично-виконавської культури, розширення мистецького світогляду тощо.

У НМАУ цим питанням завжди приділялася особлива увага. Рішенням Ученої ради академії 2011 року було створено кафедру теорії та історії музичного виконавства. На даний час вона є єдиною в Україні. Роботу підрозділу зорієнтовано на актуальні, спільні для різних виконавських професій проблеми становлення й розвитку музично-виконавського мистецтва, формування музиканта-виконавця.

Зліва направо: Г. Побережна, Н. Гарна, В. Артеменко, В. Москаленко (завідувач кафедри),
П. Харченко, В. Коростельов, Б. Стронько, А. Лебедєва

До складу кафедри входять доктори мистецтвознавства, професори Віктор Москаленко (завідувач), Галина Побережна, Валерія Шульгіна, професор Валерій Коростельов, кандидат педагогічних наук, доцент Поліна Харченко, кандидати мистецтвознавства Віолетта Артеменко, Борислав Стронько. Лаборантом працює Альбіна Лебедєва.

Віктор Москаленко закінчив Новосибірську консерваторію імені Михайла Глинки за спеціальностями: історія музики (науковий керівник А. Котляревський) і теорія музики (науковий керівник Ю. Кон), а також аспірантуру Київської консерваторії імені П.І. Чайковського (науковий керівник В. Задерацький). Тема кандидатської дисертації – «Принципи перетворення фольклору у сучасній українській та російській симфонічній музиці», докторської – «Теоретичний і методичний аспекти музичної інтерпретації».

Як музикознавець є членом Національної спілки композиторів України. Він – автор однієї з провідних сучасних концепцій музичної інтерпретації. До кола його наукових інтересів також входять методологія теоретичного музикознавства, питання методики викладання музично-теоретичних дисциплін. Зокрема, йому належать авторські концепції курсів аналізу музичних творів для студентів виконавських спеціальностей і студентів-музикознавців.

У доробку Віктора Москаленка – монографія, науковий посібник з музичної інтерпретації і численні наукові статті. Під його керівництвом написані та успішно захищені 12 кандидатських дисертацій, що присвячені переважно проблемам музичного виконавства.

Галина Побережна – випускниця Київської консерваторії (науковий керівник – О. Шольп) та аспірантури Ленінградської консерваторії імені Миколи Римського-Корсакова (науковий керівник – А. Дмитрієв). Тема її кандидатської дисертації – «Ритм як фактор організації та драматургії у симфонічній творчості Петра Чайковського», докторської – «Петро Чайковський: діалектика особистості й стилю». Наукові інтереси Галини Побережної охоплюють галузі музикознавства, психології, езотеричної філософії, онтології. Ідеї, які вона висунула й обґрунтувала, стосуються проблем типології творчої особистості, психологічних факторів музичного стилеутворення, музичної терапії, методології інтегрованих музично-теоретичних курсів. Галина Побережна є автором вісімнадцяти монографій і п’яти підручників, близько ста наукових статей.

Валерія Шульгіна закінчила фортепіанний факультет Київської консерваторії (науковий керівник – Є. Сливак) та аспірантуру Московського науково-дослідного інституту художнього виховання (науковий керівник академік В. Савка). Захистила кандидатську дисертацію на тему «Жанрова типологія української фортепіанної музики» та докторську на тему «Музична україністика: інформаційний і національно-освітній простір». Є членом Національної спілки композиторів України. Фахівець у галузі мистецтвознавства, теорії, історії культури та музичної педагогіки. Опублікувала шість монографій, п’ятнадцять підручників і посібників для середньої і вищої музичної школи. Загальна кількість науково-методичних публікацій близько 200 Валерій Коростельов – вихованець Львівської консерваторії імені Миколи Лисенка по класу фортепіано (творчий керівник – С. Дайч) і Київської консерваторії по класу органа (творчий керівник – А. Котляревський). Широко концертує як органіст. Випустив кілька компакт-дисків. Як науковець він досліджує органну музику доби ренесансу та бароко, а також проблеми історії і теорії музичної педагогіки.

Старший науковий співробітник Поліна Харченко закінчила Національну музичну академію України (фах – фортепіано, клас О. Ліфоренко) та аспірантуру. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування готовності до професійного саморозвитку у майбутнього педагога-музиканта» (наукові керівники – доктор педнаук О. Рудницька та кандидат педнаук А. Болгарський).

У колі наукових зацікавлень Поліни Харченко – актуальні проблеми теорії та історії музичного виконавства і педагогіки, зокрема питання самореалізації й саморозвитку особистості митця в сучасному соціокультурному просторі, інтеграційні процеси в галузі вітчизняного та зарубіжного музичного виконавства і педагогіки, особливості взаємодії традиційного й новітнього у музичному мистецтві сьогодення тощо.

Борислав Стронько так само випускник Київської консерваторії по класу композиції (творчий керівник – Ю. Іщенко), в аспірантурі навчався у професора Віктора Москаленка. Тема його кандидатської дисертації – «Статус буттєвого часу в музиці».

Борислав Стронько є членом Національної спілки композиторів України. У композиторському доробку – опери, симфонії, хорові твори, камерна вокальна та інструментальна музика. Автор наукових статей із проблем теорії музики, зокрема організації часу в музиці, логіки музичного формотворення тощо.

Віолетта Артеменко – теж представниця київської музикознавчої школи. Її науковий керівник у консерваторії та аспірантурі – професор Сергій Тишко. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Національний образ світу та питання стилеутворення в російському симфонізмі 60-70-х років XIX століття». Автор низки наукових статей із питань історичного музикознавства, музичної культурології та виконавства.

За короткий період існування кафедри теорії та історії музичного виконавства її працівники створили навчальні курси: музичної інтерпретації (для асистентів-стажистів), основ музичної інтерпретації, музично-виконавських стилів (обидва для студентів виконавських спеціальностей), загальної педагогіки (для студентів, що здобувають кваліфікацію бакалавра), музичної педагогіки вищої школи (для студентів, які здобувають кваліфікації спеціалістів і магістрів).

Кафедра курирує загальну методичну спрямованість циклу дисциплін для студентів виконавських спеціальностей, що входять до програми підготовки магістрів. Окрім зазначених вище, за кафедрою закріплені курси основ науково-дослідної роботи та методології наукових досліджень.

З 2011 року на базі кафедри відкрито прийом до аспірантури за музично-виконавською проблематикою. За два роки були захищені дві кандидатські дисертації, здійснюється керівництво іншими дослідженнями.

Однією з «візитівок» кафедри теорії та історії музичного виконавства є організація і проведення щорічних всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій за тематикою природи музичної творчості, творчих аспектів музичної інтерпретації, теорії і практики музичного виконавства тощо: «Драматургічний потенціал музичного твору» (2011 р.); «Просторово-часова організація фактури у багатоголоссі музичної творчості» (2012 р.). Силами кафедри щороку випускаються проблемні збірки наукових праць, авторами яких є відомі музикознавці України і молодь. Видання присвячуються актуальним питанням сучасного музикознавства, у тому числі й розвитку музично-виконавського мистецтва.

Віктор Москаленко