Кафедра суспільних наук

Історія становлення кафедри суспільних наук фактично сягає перших років створення консерваторії, адже вже у 1913 році кошторисом прибутків і витрат майбутньої консерваторії, складеному першим ректором В.В.Пухальським, серед загальних навчальних курсів зазначалось викладання естетики та теорії мистецтв, а екзамен з цього предмета у 1917 році приймав тодішній ректор Р.М.Глієр з першими викладачами естетики – професором О.В.Химиченком та викладачем Є.Д.Жураковським.

У процесі становлення та реорганізації консерваторії кількість суспільних дисциплін та їх ідеологічне спрямування відповідно змінювалися, відображаючи складні і суперечливі колізії держави з єдиною марксистсько-ленінською ідеологією. Але своє завдання формувати у студентів науковий світогляд, виховувати високу духовну культуру, етико-естетичний потенціал, розуміння філософських основ мистецтва, викладачі кафедри виконували достойно, і їх участь у плеканні молодих талантів була не менш значимою.

Зберігаючи давні традиції виховання у молодих музикантів високої чуттєвої культури, уміння орієнтуватися у традиційних та новітніх мистецьких явищах, творчо ставитися до своєї професійної діяльності та життя, колектив кафедри у своїй науково-педагогічній діяльності відгукується на виклики сучасності, на руйнівні протиріччя між глобальністю науково-технічного злету і обмеженістю реально функціонуючої людської свідомості. Сьогодні, коли переживання особистісної гармонії стає крихким, сучасна людина випадає із світу краси, втрачає глибинний контакт з цією сакральною основою буття. Нового звучання набувають світоглядні науки, адже їх основні категорії – матерія, час, простір, свідомість, прекрасне, гармонія, міра, добро, зло, справедливість, дозволяють зберегти цілісність молодої людини у сучасному розірваному світі.

За останні п’ятдесят років кафедру очолювали відомі філософи – В.Ф.Передерій, доктор філософських наук, професор, (1961-1975); В.О.Кудін, доктор філософських наук, професор, (1975-1983); О.В.Левицький, кандидат філософських наук, доцент, заслужений працівник освіти України, (1983-2009).

З 2009 року кафедру очолює Т.І.Андрущенко – доктор філософських наук, професор, заслужений діяч культури України. Сферою її наукових інтересів стали проблеми філософії мистецтва, естетичного виховання, національної культури. Вона – автор понад 100 наукових праць, серед них монографії «Феномен естетичного (філософсько-естетичний аналіз» (2007), «Проблема естетичного в культурі» (2011 р.), навчальні посібники «Філософія культури», «Естетичний вимір філософії освіти», «Дизайн», «Логічні засади оптимізації законотворчого процесу» (у співавторстві), ряд досліджень з мистецької спадщини Тараса Шевченка, що одержали міжнародне визнання.

На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі: М.М.Бровко – доктор філософських наук, професор; О.В.Антонюк – доктор політичних наук, професор, проректор; А.А.Бровій – кандидат юридичних наук, проректор, О.В.Левицький – кандидат філософських наук, доцент; В.А.Беспалий – кандидат філософських наук, доцент; М.О.Федоренко – кандидат філософських наук, доцент, Т.І.Торяник – кандидат економічних наук, доцент; В.О.Крупина – кандидат історичних наук, старший викладач.

Багато років роботу лаборанта на кафедрі виконує А.О.Носкова, через дбайливі руки якої пройшли документи із тисячами прізвищ студентів, аспірантів, асистентів-стажистів, адже кожен із них опановує цикл суспільних дисциплін, що викладаються в Академії.

Нині на кафедрі, згідно державних стандартів для вищого учбового закладу, читаються такі нормативні дисципліни: філософія, естетика, етика, філософія мистецтва, релігієзнавство, соціологія, основи економічної теорії, історія України, культурно-мистецька політика України, право.

З відкриттям в Академії аспірантури та магістратури викладання філософії та естетики набуло дворівневого характеру: нормативні студентські курси та викладання з поглибленим вивченням цих предметів для аспірантів та магістрів. Щорічно понад 60 аспірантів і пошукачів з усіх музичних вузів України проходять курс навчання для складання кандидатського мінімуму з філософії, а магістерські дипломні роботи п’ятикурсників часто стають основою майбутніх дисертаційних досліджень. За останні роки на кафедрі підготовлено і захищено три кандидатських і одна докторська дисертації.

Колектив кафедри свою професійну діяльність здійснює з урахуванням профілю вузу, поєднуючи наукові та педагогічні інтереси з висвітленням художньої і музичної проблематики у навчальних курсах, системно працює над розвитком та удосконаленням студентської творчості. Чверть століття тому кафедра виступила ініціатором проведення щорічної Всеукраїнської наукової студентської олімпіади з естетики серед студентів творчих вузів та успішно готує своїх вихованців, які часто виборюють звання лауреатів.

Відроджуючи високий дух гуманітарної академічної науки, традиції високої професійності, професорсько-викладацький склад кафедри створив понад 20 оригінальних авторських спецкурсів, що відображають зв’язок суспільних дисциплін із творчим профілем вузу.

Так, О.В.Левицький розробив авторський курс «Філософія мистецтва», який впродовж багатьох років читає для магістрів та аспірантів академії, навчаючи їх основним законам творчого процесу та історії філософського осмислення феномену мистецтва. У полі його наукових зацікавлень – дослідження проблем ірраціоналістичної методології у філософії та мистецтві Західної Європи. Він бере активну участь у наукових конференціях та творчих проектах асоціації «Акрополь».

М.М.Бровко під час викладання курсу філософії знайомить студентів та аспірантів з сучасними, часом протилежними філософськими напрямками, виховуючи у майбутніх фахівців навики до філософського дискурсу, толерантність, широту філософських поглядів. Він є автором понад 100 наукових праць, серед них монографії: «Мистецтво як естетичний феномен» (К., 1999), «Мистецтво філософсько-культурологічні виміри» (К., 2008), «Культура в сучасних трансформаційних процесах» (Співавтор та відповідальний редактор колективної монографії; Ніжин, 2011). Багато років редагує науковий збірник «Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності».

В.А.Беспалий доносить до широкого студентського загалу фундаментальні знання з філософії. У його лекціях розставляються акценти на особливому значені філософії в якості методологічної основи розвитку мистецтва зокрема, та всієї культури загалом, розглядаються різні парадигми філософствування, їх плив на формування світогляду та людської самототожності. В.А.Беспалий є автором публікацій в «Культорологічному словнику» (К.,2011).

М.О.Федоренко вивчає проблеми взаємодії мистецтва і культури, соціології, релігієзнавства, етики, логіки. Його викладацькі курси носять творчий, яскравий характер. У них закладений потужній виховний потенціал. М.О.Федоренко розробив цікаві методики для вивчення цих дисциплін іноземними студентами, які ще недостатньо володіють українською чи російською мовою.

В.О.Крупина викладає курс української історії з найдавніших часів до сьогодення, у рамках якого намагається розглядати наше минуле у ширшому, загальноєвропейському контексті з наголосом на його соціокультурний аспект. Поглиблено досліджуючи історію України другої половини ХХ століття, він є автором публікацій з соціальної історії України, співавтором колективної монографії «Повоєнна Україна: нариси соціальної історії» (друга половина 1940-х – середина 1950-х років) (К.,2010), статей у довідникових та енциклопедичних виданнях; постійно бере участь в українських і міжнародних наукових форумах.

Т.І.Торяник, викладаючи курс «Основи економічної теорії», свою головну мету вбачає у формуванні систематичного економічного мислення у студентів, оволодінні ними фундаментальними теоретичними знаннями та практичними навичками у галузі економіки в умовах подальшого розвитку ринкових відносин. Особливу увагу приділяє актуальним проблемам маркетингу і менеджменту. Такий підхід обумовлений нагальною потребою більш повної реалізації творчого потенціалу студентів музичної академії, як майбутніх спеціалістів, що володіють не лише спеціальними знаннями і майстерністю музиканта, але й менеджерським умінням реалізовувати їх у суспільстві. Т.І.Торяник має 55 наукових і методичних праць. З них 4 навчальних посібника (у співавторстві) з грифом МОН України.

Сьогодні колектив кафедри суспільних наук у своїй викладацькій діяльності опирається на сучасні наукові дослідження в галузі філософії, етико-естетичної, мистецтвознавчої проблематики, вітчизняної історії, права, політології, формуючи у студентів цілісний світогляд, систему спільних європейських цінностей, творчий підхід до життя та професійної діяльності.