Колонка ректора

Останні новини
від ректора Національної
музичної академії України
імені П.І.Чайковського
Рожка Володимира Івановича

Концертні зали

Малий та Великий
Концертні зали
Національної музичної академії
імені П.І. Чайковського

 

Кафедра історії та теорії культури

      Кафедру теорії та історії культури було засновано в 1998 р. Її головним стратегічним завданням є оновлення змісту навчання з дисциплін культурологічного циклу з урахуванням найсучасніших надбань та орієнтирів вітчизняної та світової громадської думки і сучасного художнього мислення, створення гуманітарної бази освіти за університетським принципом і, таким чином, наближення її до загальносвітових стандартів освіти. У цьому контексті здійснюється інтенсифікація міждисциплінарних зв’язків між блоком фахових музичних дисциплін і дисциплінами загальногуманітарного циклу (культурологічного спрямування) та підготовка фахівців – редакторів, педагогів, експертів, консультантів, науковців, обізнаних в музичному мистецтві у широкому культурологічному обсязі, максимально пристосованих до професійної діяльності у сучасних умовах мистецького, музичного життя, мистецького ринку, електронних та друкованих засобів інформації, видавничої справи тощо.

      Кафедра здійснює набір студентів з фаху “культурологія” музичного спрямування за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями («бакалавр», «спеціаліст», «магістр»). Враховуючи специфіку спеціальності, до навчального плану було введено ряд нових навчальних курсів, різноманітні спецкурси для всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів: «Культурологія», «Історія української і світової культури», «Історія світових культурологічних вчень», «Історія української і світової літератури», «Історія українського і світового театру та кінематографії», «Історія стилів в мистецтві», «Природа творчості як проблема культурології», «Істрія світової музичної культури», «Історія української музичної культури», «Основи редагування та журналістики»; «Культурологічна педагогіка вищої школи», «Українська музична культура ХХ ст..», «Методологія музичної культурології», «Музична журналістика телебачення», «Історія українського образотворчого мистецтва та архітектури», «Музична естетика як феномен музично-освітнього простору», «Музика в духовній культурі суспільства» та ін. На кафедрі також здійснюється набір до аспірантури та докторантури.

      Основними напрямками наукової роботи кафедри є дослідження сучасного культурного процесу в Україні і в світі, проблем інтеграції української культури до світового культурного простору, місця та значення музичного мистецтва в культурі минулого та сучасності, національних особливостей та стильової специфіки мистецтва (зокрема, музичного) в контексті художньої культури, створення культурологічних коментарів до музичних та вербальних текстів, що стосуються, зокрема, музичного мистецтва тощо. Співробітниками за зазначеною проблематикою опубліковано широко відомі в Україні та в світі монографії, навчальні посібники, наукові статті тощо.

      На кафедрі формується та видається (двічі на рік) часопис наукових статей «Київське музикознавство» за двома напрямами - музикознавство та культурологія.
Науковий доробок членів кафедри визнаний громадськістю і широко використовується в навчальному процесі вищими навчальними закладами України. За час існування кафедри її докторантами, аспірантами та пошукувачами виконані та успішно захищені більше 10 докторських та 20 кандидатських дисертацій, різноманітних за галузями і тематикою.

      Професори, доценти, викладачі, докторанти та аспіранти кафедри постійно беруть участь у міжнародних та національних наукових конференціях. Провідні фахівці є членами редколегій багатьох відомих в Україні наукових збірок культурологічної та мистецтвознавчої спрямованості, спеціалізованих вчених рад в університетах, академіях та інших вищих навчальних закладах.

      На кафедрі вперше в історії національної музичної науки видано підручник «Українська музична культура» (автори - Л.П. Корній, Б.О.Сюта). Це ґрунтовне дослідження присвячене висвітленню різноманітним питань музичної культури від часів її виникнення до сучасності у широкому культуртворчому контектсті.

     Завідує кафедрою провідний вітчизняний науковець, доктор мистецтвознавства, професор С. В. Тишко. Він є автором чотирьох монографій та десятків наукових публікацій у найпрестижніших українських та зарубіжних виданнях, зокрема – у Німеччині, США та Росії. Постійно бере участь у міжнародних наукових конференціях та семінарах (Київ, Москва, Дюсельдорф та інш.). У класі професора С. В. Тишка виховано багатьох високопрофесійних фахівців – магістрів, кандидатів, докторів мистецтвознавства та культурології.

      До викладання на кафедрі залучено провідних українських вчених та педагогів – культурологів, філософів, мистецтвознавців: доктори філософських наук: професор Л.Т. Левчук, проректор з навчальної роботи НМАУ ім. П.І. Чайковського Т.К. Гуменюк, член-кореспондент академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор Н.О. Герасимова-Персидська, доктор мистецтвознавства, професор Л.П. Корній та ін. Значний творчий внесок у діяльність кафедри вносять педагоги та науковці молодшого покоління – доценти, кандидати наук, фахівці з різних дисциплінарних розгалужень – світової культури, філософії та естетики (Н. А. Жукова, Т. О. Кривошея, М. Ю. Северинова),  української культури (Л. М. Довга, Т. А. Антропова), світової музичної культури (Н. О. Швець, Ю. О. Сітарська, А. М. Гадецька).

      У зв’язку з найактуальнішими завданнями культурного відродження та розвитку нашої держави фахівці профілю музичної культурології вкрай необхідні у сучасному культурному просторі України. Підготовка таких фахівців в умовах провідного мистецького ВНЗ, яким є НМАУ, сприяє кращій адаптації культурологів до умов професійної діяльності саме у творчому (і зокрема – музичному) середовищі. А це, в свою чергу, дозволяє значно розширити загально-гуманітарні, університетські обрії мистецької освіти в Україні.

Обновлено 08.11.2011 11:09
You are here