Часопис – випуск 3

ЗМІСТ

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Актуальні питання сучасної музичної освіти

Матеріали круглого столу

Рожок В. І. Реформування музичної освіти в контексті Болонського процесу (порівняльний аналіз)

Антонюк О. В. Інтеграція України в європейський освітній простір

Матюхін В. П. Проблеми впровадження Болонської системи на виконавських факультетах у вищих навчальних закладах мистецтв

Сусідко І. П. Історико-теоретична освіта у вищих навчальних закладах Німеччини

Дулова К. М. Вища музична освіта в Республіці Білорусь: стан, проблеми, перспективи

Цареградська Т. В. Музична теорія у вищому навчальному закладі: що далі?

Часовітін Д. М. Болонський процес і система музичної освіти в Росії

Концептуальні проблеми сучасного музикознавства

Черкашина-Губаренко М. Р. Структурний аналіз оперного твору

Самойленко О. І. Феномен «музичної свідомості» Д. Шостаковича у контексті культури другої половини ХХ – початку ХХI століття

Жанрово-стильові аспекти музичної творчості

Бородавкін С. О. Оркестр у вокально-інструментальних творах Й. С. Баха

Кащенко Ю. Г. Феномен руху в клавірних сюїтах Й. С. Баха та його метаморфози: від танцю до образної символіки

Архангородська А. В. Функції електронної музики у кінофільмі «Мамай»

Актуальні питання музичного виконавства

Посвалюк В. Т. Становлення професійного духового виконавства в Україні (ХVI – перша половина ХІХ ст.)

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Пясковський І. Б. До питання цілісності міфологічної системи української народнопісенної творчості

НАШІ ЮВІЛЕЇ

До ювілею А. Л. Веделя

Гусарчук Т. В. Феномен Артемія Веделя: Особистісні детермінанти

Кутасевич А. В. А. Ведель. Концерт «Боже, Боже мой, вонми мі». Питання авторства

Хроніка Веделівських ювілеїв

Видання творів Артемія Веделя: проблеми, досягнення, перспективи

Шляхи відродження національної хорової культури

ДЕРЖАВНІ ВІДЗНАКИ

НАУКОВЕ ЖИТТЯ НМАУ ІМ. П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО

Захисти на здобуття наукових ступенів

Наукові конференції

Свято наукового спілкування

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ