Проблеми етномузикології – випуск 6

З М І С Т

ТИТУЛ

ЗМІСТ {Content}

Від голови редакційної колегії {From Editor-in-Chief}

СКОРОЧЕННЯ {Abbreviation}

РОЗДІЛ 1 МАКРОАРЕАЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ГЕОГРАФІЧНОГО ЕТНОМУЗИКОЗНАВСТВА

Клименко І.В.
[Вектори генеральних ритмотворчих алгоритмів українсько-білоруського ранньотрадиційного меломасиву: 1. До постановки проблеми] {Vectors of general rhythm-forming algorithms of Ukrainian-Belarussian early-traditional tune-massif: 1. The problem definition}

Бєлоґурова Л.М.
[Музична культура білорусько-українського ареалу у східнослов’янському контексті . 1. Система макрорегіональних традицій] {The musical culture of the Belarussian-Ukrainian area in the east slavic context. 1. The system of macro-regional traditions}

РОЗДІЛ 1 МЕЛОГЕОГРАФІЯ ОБРЯДОВИХ ЖАНРІВ У СХІДНИХ СЛОВ’ЯН

Прибилова В.М.
[Мелоареали обрядових наспівів масляниці верхнього Подніпров’я] {Meloareals of ceremonial songs of shrovetide in the upper Dnieper region}

Рибак Ю.П.
[Локальні обрядові мелоформи у Верхньоприп’ятському басейнi] {Local ritual meloforms of upper Prypiat’}

Коваль В.М.
[До проблеми мелотипології тридольних щедрівок із висхідним іоніком у музично-ритмічній формі (за матеріалами зимових наспівів з околиць на північний захід від Горган)] {Regarding the melodic typology of triple time winter folk songs (shchedrivky) with the uprising ionic in the rhythmic form in the region of northwest Gorgan (Carpathian mountains)}

Карпенко C.Є.
[Зимовий обрядово-пісенний цикл східної Чернігівщини (межиріччя Десни і Сейму)] {Winter ritual song cycle of east Chernihiv region (Desna and Sejm interfluve)} 75-96

РОЗДІЛ 3 АРЕАЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕТНОЛОГІЇ, ДІАЛЕКТОЛОГІЇ

Пономар Л.Г.
[Народний одяг Західного Полісся кінця XIX – початку XX ст. (за матеріалами картографування)] {The folk costume of Western Polissya at the end of XIX – beginning XX century (on the material of cartographi)}

Нагорнюк О.А.
[Картографування поховально-поминальної атрибутики на межі Західного і Середнього Полісся] {Mapping events of burial and memorial attributes on the edge of the West and Mid Polissya}

РОЗДІЛ 4 Літопис фольклористичних подій {Annals (chronicle) of folkloric events}

АНОНС

АВТОРИ {Authors}

Обкладинка: ретроспектива подій останнього року

АТЛАС