Проблеми етномузикології – випуск 7

З М І С Т

ТИТУЛ

ЗМІСТ {Content}

Від голови редакційної колегії {From Editor-in-Chief}

СКОРОЧЕННЯ {Abbreviation}

РОЗДІЛ 1 МАКРОАРЕАЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ГЕОГРАФІЧНОГО ЕТНОМУЗИКОЗНАВСТВА

Клименко І. В.
[Вектори генеральних ритмотворчих алгоритмів українсько-білоруського ранньотрадиційного меломасиву. 2. Весільний “макротип” моделі V557] {Vectors of general rhythm-forming algorithms of Ukrainian-Belarussian early-traditional tune-massif: 2. Wedding songs with verses 5+5+7}

Луканюк Б. С.
[До питання про пісенні форми з удвоє збільшеними ритмічними групами] {Regarding the question of song forms with doubled rhythm-groups}

РОЗДІЛ 2 МУЗИЧНА ДІАЛЕКТОЛОГІЯ У МІЖДИСЦИПЛІНАРНОМУ КОНТЕКСТІ

Јовановић J.
[Мелпгепграфска истраживаоа у Cрбији. Мелогеографічні дослідження у Cербії] {Melogeographic researches on the territory of Serbia}

Cкаженик М. В., Коробов О. Ю.
[Етномузичне вивчення календарних традицій Середнього Полісся в контексті суміжних наук (за матеріалами, локалізованими в басейні Уборті)] {Ethnomusical and interdisciplinary research of traditions of Middle Polissya (by materials of the river basin Ubort’)}

Гончаренко О. В.
[Мелофонетичні чинники діагностування локальних діалектів (за типами кадансування у традиціях північного сходу України)] {Musical-phonetic criteria diagnosing of local dialects (by cadencing types in the tradition of the northeast of Ukraine)}

РОЗДІЛ 3 МЕЛОГЕОГРАФІЯ ОБРЯДОВИХ ЖАНРІВ У СЛОВ’ЯН. ЛОКАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Mroczek J.
[Pieśni weselne łemków po północnej stronie Karpat. Весільні пісні лемків на північній стороні Карпат] {Wedding songs of lemko in north side of Karpaty}

Черноус А. В.
[Типологія весняних величальних наспівів українського Надсяння] {The typology of springs laudatory chants of the ukrainian Nadsyannya}

РОЗДІЛ 4 ПРОБЛЕМИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ НА МЕЛОАРЕАЛОГІЧНИХ КАРТАХ

Проблеми візуалізації даних на мелоареалогічних картах (практикум картографа) {Problems of data vizualization on meloareal maps (the map-maker’s practical work)}

РОЗДІЛ 5 ПРОБЛЕМИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДАНИХ НА МЕЛОАРЕАЛОГІЧНИХ КАРТАХ

Бєлоґурова Л. М.
[На підступах до атласу музичної культури східних слов’ян: рецензія] {Critique}

Лукашенко Л. В.
[Рецензія на збірник “слов’янська мелогеографія. Кн. 1”] {Critique}

Клименко І. В.
[Зимовий обрядово-пісенний цикл в українців: ключові форми та їх картографування (До проблеми візуалізації мелоаналітичних параметрів на географічних картах)] {Ukrainians’ winter ritual-song cycle: key forms and their mapping (To the problem of the meloanalytical parameters visualization on geographical maps)}

Клименко І. В., Данилейко І. В.
[Літопис фольклористичних подій-2012. Експедиції співробітників ЛЕК. Конференції. Концерти, фестивалі, майстер-класи. Магістерські і бакалаврські роботи] {Annals (chronicle) of folkloric events 2012. Кyiv laboratory ethnomusic field of 2012}

АВТОРИ {Authors}

ОБКЛАДИНКА: ретроспектива подій останнього року

АТЛАС