Вимоги до статей

Вимоги до оформлення статей у наукових фахових виданнях Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського

Статті публікуються українською та англійською мовами (у Науковому віснику НМАУ ім. П. І. Чайковського можлива публікація російською мовою для іноземних авторів).

До друку приймаються лише неопубліковані статті.

Автори обов’язково повинні вказувати міжнародний індивідуальний номер науковця – ORCID (https://orcid.org/signin) .

Вимоги до файла: Файл має бути створений у редакторі Word і збережений у форматі doc; файл має бути названий прізвищем автора (наприклад, Кузьменко A.doc). Роздрукований та електронний варіанти повинні бути ідентичними. Текст має бути ретельно відредагований та перевірений автором і завірений його підписом на кожній сторінці.

Формат тексту. Обсяг (без списку використаної літератури і джерел, анотацій і ключових слів) 20000-40000 знаків із проміжками). Формат А4, гарнітура “Times New Roman”, кегль № 14, міжрядковий інтервал 1; параметри сторінки (береги) – 2 см. з усіх боків.

Текст вирівнюється по ширині. Не допускається заміна тире знаком дефіса і навпаки. Сторінки не нумеруються. Не допускається створення абзацу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску. Не допускається виділення фрагменту тексту підкресленням.

Структура публікації:

УДК;

ORCID (унікальний номер науковця);

Прізвище й ініціали автора (авторів) статті;

Назва закладу, місто, країна, де працює або навчається автор;

Назва статті (не слід робити всі літери великими);

Анотація (прибл. 500 знаків із проміжками) та ключові слова (3-7 слів чи словосполучень) мовою публікації.

Текст статті. Структура статті має відповідати вимогам МОН України (Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1) і містити наступні елементи (виділяються жирним шрифтом):

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання порушеної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття. Формулювання мети статті (постановка завдання). Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Висновки із пропонованого дослідження і перспективи подальших розвідок у вказаному напрямі. У тексті статті посилання позначаються цифрою у квадратних дужках, через кому зазначається номер сторінки (якщо треба). Якщо автор посилається відразу на кілька різних джерел – слід розділяти їх крапкою з комою. Напр.: [1, 44; 2, 35]. Примітки підсторінкові.

Список використаної літератури і джерел подається в алфавітному порядку. Список оформити згідно з ДСТУ 8302:2015 «Національний стандарт України. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf).

References. Список оформити за Гарвардським стандартом бібліографічних посилань Harvard reference system http://www.citethisforme.com/harvard-referencing . Для транслітерації кириличних символів використовувати для україномовних праць – http://translit.kh.ua/, для російськомовних – http://translate.meta.ua/translit/). Після транслітерації вказати у квадратних дужках оригінальну мову джерела (наприклад, [in Ukrainian]).

Наукові реферати двома іншими мовами (напр., англ. та рос. для україномовних статей, мають бути ідентичними) – обсягом 1800-2000 знаків із проміжками. Перед рефератом вказати прізвище та ініціали автора, а також назву закладу, місто, країну, де працює автор, мовою реферату. У рефераті необхідно чітко вказати: актуальність дослідження (relevance of the study); мету дослідження (main objective(s) of the study); методи (methodology) – не загальними фразами, а чітко вказати, як саме було застосовано певні методи; тобто розкрити сам механізм проведеного дослідження – яким чином було отримано його результати (how the study was done); головні результати і висновки дослідження (results/findings and conclusions), з яких має бути зрозумілою їх значимість (significance) для мистецтва, науки, освіти тощо.

Після кожного реферату вказати ключові слова мовою реферату: 3-7 слів чи словосполучень.

Відомості про автора (авторів) публікації: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи (назву установи чи організації, їхнє місцезнаходження (ДСТУ 7152:2010, п. 5.1.1.1)), посада, назва країни (для іноземних авторів).

Контактний телефон та електронна адреса автора (авторів) публікації.

Розгорнутий науковий реферат англ. мовою (5000-6000 знаків) для публікації на англомовній версії web-сайту видання, подається окремим файлом.