АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024

ГНАТЮК Лариса Анастасіївна

Посада:

Кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П.І. Чайковського.

Профілі в електронних базах даних:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0525-2306

WoS Researcher ID: https://publons.com/researcher/3368666/larysa-hnatiuk/

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=f2f_-yAAAAAJ

Науковці України: ID: 1464240 http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1464240

e-mail: lagnatyuk@gmail.com

Освітня кваліфікація:

Закінчила теоретичне відділення Полтавського державного музичного училища імені М.В. Лисенка (1979), історико-теоретичний факультет Харківського інституту мистецтв імені І. П. Котляревського (1984), аспірантуру Київської державної консерваторії імені П. І. Чайковського (1994), докторантуру НМАУ ім. П.І. Чайковського (2002).
У 1994 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства на тему: «Микола Лисенко і Лейпцизька консерваторія: німецька музично-теоретична школа як фундамент європейської музичної освіти» за спеціальністю 17.00.02 Музичне мистецтво.
У 1998 р. отримала вчене звання доцента кафедри музики і співів Полтавського державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка, з 2013 р. – на посаді професора кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П.І. Чайковського.
Педагогічну діяльність у НМАУ ім. П.І. Чайковського розпочала з 2002 р.

Наукові інтереси:

Коло наукових інтересів охоплює музичну культуру України ХІХ–ХХ століть, а також проблеми становлення професійної музичної освіти в Україні у ХІХ–ХХ ст.

Викладає курси:

Історія української музики (від найдавніших часів – до ХХ ст.).
Комп’ютерне редагування музикознавчих текстів.
Методологія науково-дослідної роботи.
Керівництво підготовкою наукових робіт: курсових (з історії української музики), дипломних (на здобуття освітньо-професійного рівня «бакалавр музичного мистецтва», освітньо-наукового рівня «магістр музичного мистецтва»), дисертаційних (на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства, доктора філософії, доктора мистецтва).

Відомості про підвищення кваліфікації:

• Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації у галузі мистецтвознавства, музикознавства, музичної педагогіки «Музика в системі мистецької освіти: взаємини та протидії». Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової, ГО Спільнота «Музикознавці України у світовій культурі» (МУУСК). Центр українсько-європейського наукового співробітництва. 15 березня – 23 квітня 2021 р. Навчальне навантаження: 6 кредитів ECTS (180 годин). Сертифікат. 4 червня 2021 р.
• Науково-педагогічне стажування з культурології та мистецтвознавства у Влоцлавеку (Польща) / Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku; Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової; Non-Governmental Organisation «Community «Musicology of Ukraine in the World Culture». Влоцлавек (Польща), Одеса (Україна). 19 жовтня – 27 листопада 2020 р. Сертифікат / Certificate № CSI 192706-KSW from 27.11.2020.
• Музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності». Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової, 11–17 червня 2018 р. Обсяг курсу 72 години (48 самостійних, 24 аудиторних годин навчання) – 3 кредити ECTS. Сертифікат № 136 видано 17 червня 2018 р.

Основні публікації:

Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection:

• Husarchuk, T. V., Severynova, M. Y., Derevianchenko, O. O., Putiatytska, O. V., & Hnatiuk, L. A. (2021). Spiritual concert in the work of Ukrainian composers: The processes of individualization of the genre archetype. Linguistics and Culture Review, 5(S4), 988-1003. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS4.1776 http://lingcure.org/index.php/journal/article/view/1776

Статті в наукових фахових виданнях інших держав

• Музична освіта в періоди соціально-культурних зрушень: перегук епох і паралелі ідей : тези доповіді // Modern Approaches to the Organization of the Educational Process in the Area of Cultural Studies, Art History and Music Studies in Ukraine and EU Countries. Program of the scientific and pedagogic internship / Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku ; The Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music ; Non-Governmental Organization «Community «Musicology of Ukraine in the World Culture». Wlocławek, Republic of Poland; Odesa (Ukraine). October 19 – November 27, 2020. Wlocławek ; Odessa, 2020. P. 26–32.
• Научные и методические основы курса элементарной теории музыки для учебных музыкальных заведений Украины (первая половина ХХ века) // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі : наук.-тэаретычны часопіс. Мінск, 2019.№ 34. С. 156–161. URL: http://rep.bgam.edu.by/xmlui/handle/123456789/1416
• Становление истории украинской музыки как учебной дисциплины // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі: наук.-тэаретычны часопіс. Мінск, 2016. № 29. С. 9–15.
• Становление истории украинской музыки как учебной дисциплины // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі : наук.-тэаретычны часопіс. Мінск, 2016. № 29. С. 9–15. URL: http://rep.bgam.edu.by/xmlui/handle/123456789/950
• Педагогические принципы и методические идеи Эрнста Фридриха Рихтера, их развитие в русском музыковедении // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі : наук.-тэаретычны часопіс. Мінск, 2015. № 27. С. 130–137.
• Лейпцигская консерватория как фундамент европейского музыкального образования // Весці Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі : наук.-тэаретычны часопіс. Мінск, 2014. № 23. С. 85–92.

Основні наукові статті у вітчизняних фахових виданнях:

• Микола Лисенко і Лейпцизька консерваторія // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : наук. журн. Київ, 2012. № 2 (15). С. 19–33.
• Микола Грінченко і становлення вищої музичної освіти в Україні // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 113 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1923–1941 роках. Київ, 2015. С. 75–99.
• Історія однієї книги // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. Вип. 44, кн. 7 : Музика ХХ століття: погляд із ХХІ : Збірник наукових праць, присвячених ювілею Тамари Гнатів. Київ, 2006. С. 193–198.
• Компьютер в работе музыковеда // Музичне мистецтво і культура. Вип. 7. Кн. 2 / Одеська держ. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. Одеса, 2006. С. 100–108.
• Співробітництво музикантів Петербурга і Києва у сфері музичної педагогіки (кінець ХІХ – перша третина ХХ століття) // Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство. Київ, 2003. Вип. 9. С. 116–126.
• Творчість Й. С. Баха в музично-педагогічній практиці україни 20 х – 30 х років хх століття // Музичне мистецтво. Вип. 3 : Й.С. Бах та його епоха в історії світової музичної культури. Донецьк ; Лейпциг : Юго-Восток, 2003. С. 51–60.
• Музична освіта в українській культурі 20–30 х років ХХ століття // Проблеми музичної освіти: Мистецтво молодих – 2001. Щорічна творча акція. Рік четвертий. Київ : Академія мистецтв України, 2003. С. 205–214.
• Постать М.В. Лисенка в оцінці Миколи Грінченка // Українське музикознавство. Вип. 32 : До 160 річчя від дня народження М.В. Лисенка. Київ, 2003. С. 191–200.
• Концепція курсу історії української музики у підручниках Миколи Грінченка // Українське музикознавство : наук.-метод. зб. Вип. 31. Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2002. С. 43–54.
• З історії музичної освіти: проблеми методичного забезпечення навчального процесу (20 ті – 30 ті роки ХХ століття) // Культура і сучасність. Київ : ДАКККіМ, 2001. № 1–2. С. 72–80.
• формування нової концепції курсу елементарної теорії музики в україні 20 х – 30 х років хх століття (до проблеми створення підручника) // Культура України. Вип. 8 : Мистецтвознавство. Харків : ХДАК, 2001. С. 182–189.
• Традиційні засади навчальної літератури з елементарної теорії музики в українській музичній педагогіці 20-х – 30-х років хх століття // Культура і сучасність. Київ : ДАКККіМ, 2001. № 3. С. 72–80.
• Майстер пісенного дива : передмова до нотного видання // Левченко Г.С. Червона калина – полтавська земля. Хорові твори з репертуару українського народного хору «Калина». Полтава : ПДПІ ім. В.Г. Короленка, 2000. С. 5–22.
• Освітні питання у музично-критичній спадщині П.О. Козицького // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. Вип. 12 : Історія музики в минулому і сучасності. Київ, 2000. С. 10–25.
• Становлення вищої музичної освіти в Україні (за матеріалами преси 20 х –30 х років) // Теорія і практика педагогічного процесу. Проблеми сучасного мистецтва і культури. Харків : Каравела, 2000. С. 235–245.
• Питання хорової освіти в українській пресі 20 х – 30 х років // Науковий вісник Національної музичної академії ім. П. Чайковського. Вип. 14 : Музичне виконавство. Кн. 6. Київ, 2000. С. 98–107.
• Питання професійної освіти композитора в українській пресі 1920 – 1930 х рр. // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 2000. № 2 (5). С. 20–28 (Серія: Мистецтвознавство).
• Ф. Мендельсон и Лейпцигская консерватория // Ф. Мендельсон-Бартольди и традиции музыкального профессионализма. Харьков : Ин т музыкознания, 1995. С. 48–60.
• Э. Ф. Рихтер и западноевропейское музыкальное образование // Музыка Западной Европы – классика и современность (творчество, исполнительство, педагогика). Киев : КГК им. П.И. Чайковского, 1994. С. 32–39.
• Микола Лисенко: роки навчання // Українське музикознавство. Київ : КДК ім. П.І. Чайковського, 1992. Вип. 27. С. 78–90.