АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024

ГУСАРЧУК Тетяна Володимирівна

Посада:

Доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П.І. Чайковського, член Спеціалізованої вченої ради НМАУ ім. П.І. Чайковського Д 26.005.01 за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво».

Профілі в електронних базах даних:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8067-4010

WoS Researcher ID:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Yx2nE5AAAAAJ

Науковці України: ID: 1467205 http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1467205

e-mail: tvhusarchuk@gmail.com

Освітня кваліфікація:

Закінчила теоретичне відділення Київського державного музичного училища імені Р. М. Глієра (1978), історико-теоретичний факультет Київської державної консерваторії імені П. І. Чайковського (клас Н.О. Герасимової-Персидської, 1985), аспірантуру (здобувач) Київської державної консерваторії імені П. І. Чайковського (1992), докторантуру НМАУ ім. П.І. Чайковського (2001).
У 1993 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства на тему: «Хорова спадщина А. Л. Веделя (стильові та текстологічні проблеми)» за спеціальністю 17.00.02 – Музичне мистецтво.
У 2018 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства на тему: «Феномен творчої індивідуальності композитора в інтонаційній драматургії духовних творів (на матеріалі українського музичного мистецтва)» за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво.
У 1998 р. отримала вчене звання доцента, з 2008 р. – на посаді професора кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П.І. Чайковського.
З 2015 р. членкиня Національної спілки композиторів України.
Педагогічну діяльність у НМАУ ім. П.І. Чайковського розпочала з 1987 р.

Наукові інтереси:

Коло наукових інтересів торкається питань історії українського хорового мистецтва ХVІІІ–ХХ століть, проблем музичної текстології та психології творчості, історії Київської консерваторії.

Викладає курси:

Історія української музики (від найдавніших часів – до ХХ ст.)
Українознавство
Лекторська практика
Методологія науково-дослідної роботи
Керівництво підготовкою наукових робіт: курсових (з історії української музики), дипломних (на здобуття освітньо-професійного рівня «бакалавр музичного мистецтва», освітньо-наукового рівня «магістр музичного мистецтва»), дисертаційних (на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства, доктора філософії, доктора мистецтва).

Відомості про підвищення кваліфікації:

• Tetiana Husarchuk has participated in international skills improvement program (webinar) on Metaphysics of Music referring to the following specializations: Philosophy of Music, Metaphysics of Music, History and Theory of Music, World Music Culture conducted by an expert group led by Prof. Jacek Aleksander Prokopski, PhD. Department of Humanities and Social Sciences of Wroclaw University of Science and Technology during summer semester of academic year 2020-2021. 6 ECTS credit points are granted. Program number CA82-21. Register number 27.05.2021. Workload: 180 hours (40 hours of lectures, 60 hours of practical sessions and 180 hours of self-study).

Основні публікації:

Монографії :

• Артемій Ведель. Постать митця у контексті епох : монографія. Вид. 2-ге, виправл. і доп. Київ : Муз. Україна, 2019. 768 с. ; 32 с. іл.
• Артемій Ведель. Постать митця у контексті епох : монографія. Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2017. 768 с. ; 32 с. іл.

Навчальні посібники:

• Розділ «Духовний концерт другої половини ХVІІІ століття: багатоаспектне вивчення в курсі історії української музики» (англ. мовою) у колективній монографії, виданій у німецькому видавництві: «Topical issues of general and musical pedagogy» / ed. O. Mikhailichenco. AV Akademi herverlag. 2020. С. 100–112.

Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection:

• Husarchuk, T. V., Severynova, M. Y., Derevianchenko, O. O., Putiatytska, O. V., & Hnatiuk, L. A. (2021). Spiritual concert in the work of Ukrainian composers: The processes of individualization of the genre archetype. Linguistics and Culture Review, 5(S4), 988-1003. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS4.1776
http://lingcure.org/index.php/journal/article/view/1776

Статті в наукових фахових виданнях інших держав

• Гусарчук Т. В. Литургия в творчестве украинских и русских композиторов эпохи классицизма: новые тенденции // Естественно-гуманитарные исследования : междунар. журн. Краснодар : Академия знаний, 2015. № 8 (2), апрель – июнь. С. 89–93.
• Husarčuk T. Vedel’, Artemij // Die Musik in Geschichte und Gegenwart / Herausgeber : Professor Dr. Ludvwig Finscher. Supplement. Kassel : Bä renreiter-Verlag; Stuttgart : Verlag J. B. Metzler, 2008.
• Husarčuk T. Kosenko, Viktor // Die Musik in Geschichte und Gegenwart / Herausgeber : Professor Dr. Ludvwig Finscher. Supplement. Kassel : Bä renreiter-Verlag; Stuttgart : Verlag J. B. Metzler, 2008.
• Husarčuk T. Hulak-Artemovsky, Semen // Die Musik in Geschichte und Gegenwart / Herausgeber : Professor Dr. Ludvwig Finscher. Supplement. Kassel : Bä renreiter-Verlag; Stuttgart : Verlag J. B. Metzler, 2008.
• Husarchuk Tatiana. The Musical Legacy of Artem Vedel’ // Артем Ведель. Божественна Літургія святого Іоанна Золотоустого та 12 духовних хорових концертів / ред. В. Колесника. Київ ; Едмонтон ; Торонто, 2000. С. III–XII. Гусарчук Т. В. Ведель Артемий Лукьянович // Православная энциклопедия. Т. VII. Москва : Православная энциклопедия, 2004. С. 365–366.
• Гусарчук Т. В. Вербицкий Михаил Михайлович // Православная энциклопедия. Т. VII. Москва : Православная энциклопедия, 2004. С. 365–366.
• Гусарчук Т. В. Бортнянский, Ведель, Дегтярев: к проблеме индивидуальности хоровых концертов // Бортнянский и его время. К 250 летию со дня рождения Д. С. Бортнянского: мат лы междунар. науч. конф. Москва : МГК им. П. И. Чайковского, 2003. С. 149–157. (Научные труды Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Сб. 43).

Основні наукові статті у вітчизняних фахових виданнях:

• Гусарчук Т.В. Розмисли навколо авторства духовного концерту «гласом моїм». «Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями». Київ, НБУ ім. В. Вернадського, 2021 р. С. 559–563.
• Гусарчук Т. В. Особистісний феномен ректора: культуротворча місія академіка Олега Тимошенка // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. 2020. Число 4 (49) : Пам’яті ректора Київської консерваторії ім. І. П. Чайковського (1983–2004), хорового диригента, народного артиста України, академіка Національної академії мистецтв України, професора Олега Семеновича Тимошенка. С. 22–47.
• Гусарчук Т. В. Деякі драматургічні особливості духовних концертів Артемія Веделя у світлі фідеїстичного діалогу // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одеська нац. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. Київ : Міленіум, 2018. Вип. І (10). С. 123–129.
• Гусарчук Т. В. Особливості музичної інтерпретації псалмових текстів у двох концертах «Доколі, Господи, забудеши мя» та проблема авторства // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. Київ : Міленіум, 2018. Вип. 33. С. 192–200.
• Гусарчук Т. В. Особливості музичної інтерпретації канонічного тексту в останньому духовному концерті Артемія Веделя // Молодий вчений. 2018. № 2 (54), лютий. С. 107–113.
• Гусарчук Т. В. Діалог століть у «Хоровому концерті пам’яті Артемія Веделя» Світлани Острової на тексти Григорія Сковороди // Молодий вчений. 2018. № 3 (55), березень. С. 14–18.
• Гусарчук Т. В. Постать Артемія Веделя в сучасних мистецьких ремінісценціях // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : зб. наук. праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / заг. ред. та упоряд. А. Душного. Дрогобич ; Кельце ; Каунас ; Алмати : По́світ, 2018. Вип. 4. С. 331–337.
• Гусарчук Т. В. Дистанція – два століття: образно-стильові паралелі тріо Артемія Веделя «Покаянія отверзи мі двері» та духовного концерту Ігоря Тилика // Молодий вчений. 2018. № 4 (56), квітень. С. 244–250.
• Гусарчук Т. В. Псалми як основа драматургії духовних концертів Артемія Веделя // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 119 : Наукові діалоги з Н. О. Герасимовою-Персидською. Київ, 2017. С. 200–220.
• Гусарчук Т. В. Концепційні аспекти духовних концертів Артемія Веделя у контексті української історії // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. Вип. 16. Ч. 1. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. С. 44–50.
• Гусарчук Т. В. Постать Григорія Сковороди у світлі особистісних детермінант творчості // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : наук. журн. Київ, 2014. № 3 (24). С. 85–101.
• Гусарчук Т. В. «Духовний концерт» Мирослава Скорика: концепційна трансгресія та її інтонаційне втілення // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : Вип. 86 : Історія в особистостях : зб. ст. / ред.-упоряд. М. М. Скорик. Київ, 2013. С. 419–436.
• Гусарчук Т. В. Хорова творчість Степана Дегтярьова :стильові детермінанти й паралелі // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : наук. журн. Київ, 2013. № 3 (20). С. 117–129.
• Гусарчук Т. В. Володимир Пухальський : феномен творчої особистості // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : наук. журнал. Київ, 2013. № 4 (21). С. 60–77.
• Гусарчук Т. В. Духовний концерт у творчості С. Дегтярьова: стильові особливості // Вісник Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Мистецтвознавство. Івано-Франківськ, 2012. Вип. 24–25. С. 269–275.
• Гусарчук Т. В. Духовно-музична творчість М. Вериківського: оновлення традицій // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : зб. наук. пр. / упоряд. О. І. Коменда. Луцьк, 2012. Вип. 9. С. 138–148.
• Гусарчук Т. В. Особливості інтонаційної драматургії у літургійних циклах Артемія Веделя та Степана Дегтярьова // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 103 : Музична драматургія: теорія і практика. Київ, 2012. С. 81–92.
• Гусарчук Т. В. Творча діяльність Миколи Гобдича в аспекті особистіс¬ної детермінації // Українське музикознавство : наук.-метод. зб. Вип. 38 : Пам’яті Ігоря Пясковського / упоряд. М. Д. Копиця; ред. О. В. Торба, Б. М. Янюк. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2012. С. 222–235.
• Гусарчук Т. В. До проблеми особистісно-типологічних детермінант творчості Сергія Прокоф’єва // Музичне мистецтво. До 100 річчя від дня народження С. С. Прокоф’єва : зб. наук. ст. Донецьк ; Львів : Юго-Восток, 2011. Вип. 11. С. 13–24.
• Гусарчук Т. В. Риси до психологічного портрету вченого // Музична україністика: сучасний вимір : зб. наук. ст. Вип. 6 : Пам’яті доктора мистецтво¬знавства, професора, заслуженого діяча мистецтв України Миколи Гордійчука / Ін т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України ; ред.-упоряд. І. Сікорська. Київ, 2011. С. 94–101.
• Гусарчук Т. В. Літургійні цикли Артемія Веделя: особливості інтонаційного розвитку // Музичне мистецтво : зб. наук. ст. Вип. 10 / ред.-упоряд. Т. В. Тукова. Донецьк ; Львів : Юго-Восток, 2010. С. 128–138.
• Гусарчук Т. В. Феномен Артемія Веделя: особистісні детермінанти // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : наук. журн. Київ, 2009. № 2 (3). С. 115–124.
• Гусарчук Т. В. Особистісні чинники духовної творчості українських композиторів 20 х років ХХ століття // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 67 : Музична культура України 20–30 х років ХХ століття: тенденції і напрямки : зб. ст. Київ, 2008. С. 207–216.
• Гусарчук Т. Відкриваючи забуті сторінки // Музика. 2008. № 1. С. 14–18.
• Гусарчук Т. В. Духовна творчість М. В. Лисенка : зовнішні та внутрішні контексти // Микола Лисенко та українська композиторська школа. До 160 річчя від дня народження М. В. Лисенка : зб. наук. пр. / Ін т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України ; упоряд. і авт. передм. О. В. Шевчук. Київ, 2004. С. 214–220.
• Гусарчук Т. В. Традиції бароко в українській музиці другої половини XVIII сторіччя // Українське бароко / Держ. фонд фундаментальних дослідж.; кер. проекту Д. Наливайко : у 2 т. Т. 2. Харків : Акта, 2004. С. 41–67.
• Гусарчук Т. В. До проблеми індивідуального в українському хоровому мистецтві доби класицизму // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковськог. Вип. 24 : Старовинна музика: сучасний погляд. Кн. 1 / упоряд. Н. О. Герасимова-Персидська. Київ, 2003. С. 86–98.
• Гусарчук Т. До проблеми вивчення особистісних детермінант композиторської творчості // Матеріали до українського мистецтвознавства : зб. наук. пр. Вип. 2 : Пам’яті академіка О. Г. Костюка / Ін т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України / упоряд. Г. В. Степанченко. Київ, 2003. С. 121–124.
• Гусарчук Т. В. Матеріали до нового видання каталогу хорової спадщини А. Л. Веделя // Студії мистецтвознавчі / Ін т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Число 4 : Театр. Музика. Кіно. Київ, 2003. С. 69–74.
• Гусарчук Т. В. Феномен особистості Григорія Сковороди в дзеркалі його творчої спадщини // Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність / Ін т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України ; відп. ред. І. П. Стогній. Київ, 2003. С. 554–565.
• Гусарчук Т. В. Розвиток творчої особистості та психологічні аспекти індивідуалізації навчання // Проблеми музичної освіти: зб. наук. праць: Мистецтво молодих – 2001. Щорічна творча акція / Академія мистецтв України; гол. ред. колегії І. Д. Безгін. Київ : СПД Кравчук В. К., 2003. С. 49–60.
• Гусарчук Т. В. До проблеми індивідуально-особистісного в хоровій творчості Лесі Дичко // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 19 : Леся Дичко : грані творчості. Київ, 2002. С. 13–39.
• Гусарчук Т. В. Особистість І. Ф. Ляшенка та індивідуальний стиль діяль¬ності вченого // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 16 : Культурологічні проблеми української музики (наукові дискурси пам’яті академіка І. Ф. Ляшенка). Київ : Кий, 2002. С. 32–45.
• Гусарчук Т. В. Риси стилю професійної діяльності І. А. Котляревського у світлі соціонічної теорії // Теоретичні та практичні питання культурології: українське музикознавство на зламі століть : зб. наук. ст. Вип. ІХ. Мелітополь : Сана, 2002. С. 6–23.
• Гусарчук Т. В. Індивідуалізація творчості в дзеркалі музичної текстології // Київське музикознавство. Вип. 7 : Текст музичного твору: практика і теорія : зб. ст. / упоряд. В. Г. Москаленко. Київ : КДВМУ ім. Р. М. Глієра, 2001. С. 78–89.
• Гусарчук Т. В. Постать Артемія Веделя в аспекті типологій особистості // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 11 : Постать Артема Веделя в історико-культурному контексті / заг. ред., упоряд., вст. ст. Т. В. Гусарчук. Київ, 2001. С. 50–77.
• Гусарчук Т. В. Текстологія української хорової спадщини другої половини XVIII століття (джерела, специфіка, завдання) // Українське музикознавство : наук.-метод. зб. Вип. 30. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського. 2001. С. 103–116.
• Гусарчук Т. В. Музикознавство та диференціальна психологія (До проблеми творчого індивідуального стилю) // Мистецькі обрії’2000 : альманах. Науково-теоретичні праці та публіцистика / Акад. мистецтв України ; голов. наук. ред. І. Д. Безгін. Київ : КНВМП «СИМВОЛ-Т», 2000. С. 103–111.
• Гусарчук Т. В. Про деякі педагогічні принципи Ніни Олександрівни Герасимової-Персидської // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 6 : Musicae ars et scientia. Книга на честь 70 річчя Н. О. Герасимової-Персидської. Київ, 1999. С. 21–27.
• Гусарчук Т. Артемій Ведель // Український музичний архів. Документи і матеріали з історії української музичної культури. Вип. 2 / упоряд. та заг. ред. М. Степаненка. Київ : Центрмузінформ, 1999. С. 69–101.
• Гусарчук Т. В. Інтерпретація псалмів Давида у хорових концертах Артемія Веделя // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 4 : Музика і Біблія : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук. конф. Київ, 1999. С. 108–113.
• Гусарчук Т. В. Хорова спадщина Артемія Веделя: проблеми вивчення нотних джерел // Українське музикознавство. Вип. 28 : Музична україністика в контексті світової культури : наук.-метод. зб. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 1998. С. 118–126.
• Гусарчук Т. В. Нотатки з конференції // Музика. 1998. № 1, січень – лютий. С. 23.
• Гусарчук Т. В. Нотографія спадщини Артемія Веделя // Музика. 1997. № 6. С. 23.
• Гусарчук Т. В. Тріо «Покаяния отверзи ми двери» Артемія Веделя (до проблеми нотних джерел) // Духовний світ бароко. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 1997. С. 97–101.
• Гусарчук Т. В. Українська хорова спадщина другої половини XVIII ст. в нотних джерелах // Наукові записки. Зб. праць молодих вчених та аспірантів / Ін т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевськог. Київ, 1997. Т. 2. С. 123–159.

Тези доповідей у збірниках матеріалів конференцій

• Гусарчук Т. В. Нові штрихи до творчого портрету Світлани Острової // Духовна культура України перед викликами часу: Тези доповідей учасників IV Всеукраїнській науково-практичній конференції. м. Харків, Нац. юридичний ун т ім. Ярослава Мудрого, 14 травня 2021 р. Харків : Вид-во «Право» НАПН України та НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2021. С. 8–11.
• Гусарчук Т. В. Україна в «Мелодії» Мирослава Скорика: інтонаційні витоки та драматургія // Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях: Тези доповідей Четвертої Міжнародної наукової конференції. Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. Київ, 5–6 листопада 2020 р.
• Гусарчук Т. В. Творча постать Степана Дегтярьова у світлі сучасних музикознавчих концепцій // Мат–ли Міжнародної науково-практичної конференції «Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття»: Тези доповідей. Мукачеве, 2021 р. С. 13–16.
• Гусарчук Т. В. Образи українських музикантів у творчості скульптора Михайла Горлового // Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях: Тези доповідей Третьої міжнародної науково-практичної конференції. Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. Київ, 7–8 листопада 2019 р. С. 28–31.
• Гусарчук Т. В. Особистість як детермінанта індивідуального стилю музичної діяльності // Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття: зб. мат лів ІІ Міжнар. наук. практ. конф., Мукачівський держ. ун т, 19–20 квітня 2018 р. Мукачево : Вид во МДУ, 2018. С. 13–16.
• Гусарчук Т. В. Постаті на перехресті історії (Україна – Польща, 1791–1795 роки) // Україна – Польща: діалог культур (Ukraina – Polska: dialog kultur) : зб. мат–в Міжнародного наукового симпозіуму, Київ, 19–21 квітня 2018 р. Київ : ІК НАМ України, 2018. С. 70–71.
• Гусарчук Т. В. Наукова реконструкція духовного середовища як спосіб висвітлення постаті митця (на прикладі оточення Артемія Веделя) // Духовна культура України перед викликами часу (до 150 річчя заснування «Просвіти») : тези доп. учасників Всеукраїнської наук.-практ. конф., м. Харків, Нац. юридичний ун т ім. Ярослава Мудрого, 23 квітня 2018 р. Харків : Вид-во «Право» НАПН України та НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2018. С. 13–16.
• Гусарчук Т. В. Релігійні твори М. Вериківського : на перетині традицій та новаторства // Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики : мат ли ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Переяслав-Хмельницький, 15–16 березня 2016 року) / за ред.: Т. В. Мартинюк, Л. Г. Кондратова. Мелітополь : Люкс, 2016. С. 22–27.
• Гусарчук Т. В. Київський період у творчій біографії Олександра Кошиця // Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес : мат ли ІV Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Луганськ 15–16 березня 2012 р.). Луганськ : Вид во ЛДІКМ, 2012. С. 25–26.
• Гусарчук Т. В. Постать першого директора Київської консерваторії В. Пухальського в історії української музичної культури // Митець і його творчість у просторі сучасної культури : мат ли Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Суми, 7–8 червня 2012 р.). Суми : Вид во Сум. ДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. С. 121–123.
• Гусарчук Т. В. Феномен Б. Л. Яворського у світлі особистісних детер¬мінант творчої діяльності // Діалог культур: Україна – Греція : зб. мат в ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Київ : НАКККіМ, 2012. С. 346–351.
• Гусарчук Т. В. Особистісні детермінанти індивідуального стилю музикознавчої діяльності // Духовна культура в інформаційному суспільстві : мат ли міжнар. наук. конф. / під ред. В. М. Шейка, М. В. Дяченка, І. О. Давидової. Харків : ХДАК, 2002. С. 141–142.
• Гусарчук Т. В. О реставрации хоровых концертов А. Веделя // Петербургская консерватория в мировом музыкальном процессе. 1862–2002. Мат-лы междунар. науч. сессии, посвященной 140 летию Консерватории (17–19 сентября 2002) / сост. и отв. ред Л. Г. Данько. Санкт-Петербург : СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова, 2002. С. 247–249.
• Гусарчук Т. В. Формування творчої особистості та питання індивідуалізації навчання // Музична освіта в Україні. Сучасний стан, проблеми розвитку: Мат-ли наук.-практ. конф. / Академія мистецтв України ; гол. ред. колегії І. Д. Безгін. К. : Кий, 2001. С. 50–53.

Інші публікації

• Гусарчук Т. В. І сни, і спогади, і мрії… Київ : Фенікс, 2021. 192 с., іл. Видання краєзнавчого, зокрема музично-краєзнавчого спрямування, яке використовується в курсі «Українознавство» як науково-методичні матеріали та ілюстрації до тем: «Історико-культурні пам’ятки Київщини», «Мала батьківщина».
• Гусарчук Т. В. «Тут живе душа генія (Чайковський та Київська консерваторія)». Розділ до книжки «Чайковський: Україна на карті життя та творчості» / ред.-упоряд. В. Б. Жаркова. Київ: ArtHuss, 2020. С. 185–207.
• Гусарчук Т. В. Чарівний дощ: збірка поезій. Київ: Віпол, 2017. 96 с.
• Гусарчук Т. В. Видання творів Артемія Веделя: проблеми, досягнення, перспективи // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : наук. журн. Київ, 2009. № 3 (8). С. 149–150.
• Гусарчук Т. В. Її бароковий сад (до 80 річчя Н. О. Герасимової-Персидської) // Українська культура. 2008. № 2 (977). С. 36.
• Гусарчук Т. Артемій Ведель у житті та безсмерті // Ведель А. Л. Духовні твори / ред.-упоряд. М. М. Гобдич і Т. В. Гусарчук. Київ : Геопринт, 2007. С. 6–15.
• Гусарчук Т. Ведель Артемій Лук’янович // Українська музична енциклопедія. Т. 1. Київ, 2006. С. 317–320.
• Гусарчук Т. В. Артемій Ведель // Видатні діячі України минулих століть. Меморіальний альманах. Київ : Євроімідж, 2002. С. 88–89
• Гусарчук Т. Артемій Ведель // Народжені Україною. Меморіальний альманах : у 2 т. Київ : Євроімідж, 2002. Т. 1. С. 296–297.
• Гусарчук Т. Дмитро Бортнянський // Видатні діячі України минулих століть. Меморіальний альманах. Київ : Євроімідж, 2002. С. 74–75.
• Гусарчук Т. Дмитро Бортнянський // Народжені Україною. Меморіальний альманах : у 2 т. Київ : Євроімідж, 2002. Т. 1. С. 252–253.

Публікації у співавторстві

• Гусарчук Т. В., Літвінова С. А. Дванадцятий псалом у літературній та музичній інтерпретаціях (Тарас Шевченко, Артемій Ведель, Мирослав Скорик)».// Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. 2019. Число 3 (44). С. 7–23.
• Гусарчук Т. В., Хмара Г. М. Фортепіанна творчість Володимира Пухальського як втілення традицій європейського музичного мистецтва ХХ століття // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 112 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії (1913–1922). Київ, 2014. С. 33–51.
• Копиця М., Малозьомова О., Гусарчук Т. Становлення (1913 – початок 1920-х рр.) // Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського 100 років / авт.-упоряд. В. Рожок. Київ : Муз. Україна, 2013. С. 42–83.
• Копиця М., Малозьомова О., Гусарчук Т. Пошуки. Реформи. Реорганізації (1920–1934 рр.) // Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського 100 років / авт.-упоряд. В. Рожок. Київ : Муз. Україна, 2013. С. 84–105.
• Копиця М., Малозьомова О., Гусарчук Т. Роки випробувань (1948 – перша половина 1950-х рр.) // Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського 100 років / авт.-упоряд. В. Рожок. Київ : Муз. Україна, 2013. С. 185–207.
• Копиця М., Малозьомова О., Гусарчук Т. Час перетворень (друга половина 1950 х – 1970 ті рр.) // Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського 100 років / авт.-упоряд. В. Рожок. Київ : Муз. Україна, 2013. С. 208–244.
• Малозьомова О., Гусарчук Т., Копиця М. Стабілізація. Розвиток. Досягнення (1934–1941) // Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського 100 років / авт.-упоряд. В. Рожок. Київ : Муз. Україна, 2013. С. 106–164.
• Малозьомова О., Копиця М., Гусарчук Т. Війна та відбудова (1941 – кінець 1940-х рр.) // Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського 100 років / авт.-упоряд. В. Рожок. Київ : Муз. Україна, 2013. С. 165–184.
• Малозьомова О., Гусарчук Т., Копиця М. Шлях до сучасності (1980–1990-ті рр.) // Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського 100 років / авт.-упоряд. В. Рожок. Київ : Муз. Україна, 2013. С. 245–277.
• Герасимова-Персидська Н. О., Гусарчук Т. В. Старовинна музика в культурі сьогодення і місце кафедри старовинної музики в системі НМАУ ім. П. І. Чайковського // Академія музичної еліти України / авт.-упоряд. : А. П. Лащенко, О. І. Малозьомова, Т. В. Гусарчук. Київ : Муз. Україна, 2004. С. 309–317.
• Малозьомова О. І., Гусарчук Т. В. Сторінки історії Київської консерваторії. Шлях до відкриття // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 42 : Історія музики: нові факти та інтерпретації. Київ, 2004. С. 4–26.
• Малозьомова О. І., Гусарчук Т. В. Покликання. Життя і творча діяльність О. С. Тимошенка. Київ : Муз. Україна, 2002. 136 с., іл.
Упорядкування
• Ведель А. Л. Духовні твори / ред.-упоряд. М. М. Гобдич і Т. В. Гусарчук. Київ : Геопринт, 2007. 452 с.
• Академія музичної еліти України : Історія та сучасність: До 90 річчя Національної музичної культури України імені П. І. Чайковського / авт.-упоряд. А. П. Лащенко, О. І. Малозьомова, Т. В. Гусарчук Київ : Муз. Україна, 2004. 560 с.
• Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 11 : Постать Артема Веделя в історико-культурному контексті / заг. ред., упоряд., вст. ст. Т. В. Гусарчук. Київ, 2001. 138 с.
• Анотований покажчик творів Артемія Веделя (1767–1808) / упоряд. Т. В. Гусарчук, ревізія муз. текстів та мовна ред. А. В. Кутасевича. Київ : Хорова бібліотека камерного хору «Київ», 1997. 36 с.