АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024

КРИВОШЕЯ Тетяна Олександрівна

Доктор культурології, доцент

e-mail: plato3@ukr.net

ORCID: ORCID 0000-0001-7287-4274

WoS Researcher ID: AAC-7266-2019

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=RyxN-eUAAAAJ&hl=uk.

Закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1999), аспірантуру по кафедрі етики, естетики та культурології; захистила кандидатську дисертацію «Антитрагедійне в сучасному філософсько-естетичному дискурсі» (2004), спеціальність 09.00.08 – естетика; захистила докторську дисертацію «Естетичне виховання в сучасному культуро творчому процесі» (2014), спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури (культурологія); працює в Академії з 2006 року.

Наукові інтереси: культурологія, естетика.

Викладає курси: Історія та теорія світової культури, Історія світових культурологічних вчень, Новітні тенденції сучасної культурології, Культурологія, Філософія культури.

Основні публікації:

Монографії:

Кривошея Т. О. Естетичне виховання в сучасному культуротворчому процесі. К., 2013. 271 с.

Розділи у монографіях:

1. Кривошея Т.О. Дослідження чуттєвої культури в категоріях сучасної гуманітаристики: методологічні принципи / Сучасна культурологія: актуалізація теоретико-практичних вимірів. К:Ліра-К, 2019. С.65-87.
2. Кривошея Т. Глобальне культуротворення: сучасний діалог між Сходом і Заходом / Людина в лабіринті перспектив. К.: Видавець ПАРАПАН, 2004. – С. 188–208.

Навчальні посібники:

Кривошея Т.О. Естетична культура / Філософія культури: основні поняття, напрями, персоналії. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. За заг ред. М.О. Тимошенка. К.-Чернівці: Букрек, 2020. С.79-90.

Основні наукові статті:

1. Кривошея Т.О. Гуменюк Т.К. Рецепція «Рerola barocca» (дивовижна перлина) в сучасному художньому просторі України / Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2019. № 1. С. 20-25.
2. Kryvosheya T., Romanenko A. Study of the memoir heritage of V. Pukhalsky in the context of memorial cultural studies methodology / Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ: ТОВ ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. № 2. С. 87-91.
3. Кривошея Т.О. «Мандруючі лабіринтами чуттів…»: засади низової естетики на прикладі новелістичного триптиху І. Кальвіно «Під сонцем Ягуара» / Київське музикознавство. Збірка статей. Випуск 51. К.: Київський інститут музики ім. Р.М.Глієра, 2015. С. 43-52.
4. Кривошея Т.О. Ольфакторний дискурс в культурології / «Euro-American Scientific Cooperation». Ontario (Canada): Accent Graphics Communications, 2014. № 4. С. 12-16.
5. Кривошея Т.О. Концепти чуттєвої культури: нудьга / Часопис Національної музичної академії України імені П.І Чайковського: Науковий журнал. К.: НМАУ ім. П.І.Чайковського, 2013. № 1 (14). С.21-27.
6. Кривошея Т.О. Візуальна антропологія в системі культурологічного знання / Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. К.: ВІР УАН, 2013. Випуск 72 (№5). С. 508-512.
7. Кривошея Т.О. Відкриваючі внутрішній світ»: формування новоєвропейської моделі чуттєвої культури / Практична філософія. 2013. № 2. С. 118 – 126.
8. Кривошея Т.О. Стратегії некласичного естетичного дискурсу: низова естетика / Гуманітарний часопис: Збірник наукових праць. Харків: ХАІ. 2013. № 2. С. 48 – 54.
9. Кривошея Т.О. Теорія кемпу в естетико-культурологічних рефлексіях Сюзан Зонтаг / Культура і сучасність : альманах. К.: Міленіум, 2013. № 1. С. 77-82.
10. Кривошея Т.О. Методологічний потенціал понять «естетична культура» – «естетичне виховання» у формуванні категоріального апарату культурології / Київське музикознавство. Збірка статей. Випуск 42. К.: Київський інститут музики ім. Р.М.Глієра, 2012. С. 48 – 58.
11. Кривошея Т.О. Романтична модель естетичного виховання: від подолання «антропології проповідників» до здійснення «практик себе» (культурологічний аспект) / Гуманітарний часопис: Збірник наукових праць. Харків: ХАІ. 2012. № 2. С. 28 – 38.
12. Кривошея Т.О. Гіпертрофована чуттєвість та травматичні метафори сучасної культури / Київське музикознавство. Збірка статей. Випуск 41. К.: Київський інститут музики ім. Р.М.Глієра, 2012. С. 11 – 19.
13. Кривошея Т.О Сучасні культурні концепти: інтересне / Київське музикознавство. Збірка статей. Випуск 36. К.: Київський інститут музики ім. Р.М.Глієра, 2011. С.205 – 212.
14. Кривошея Т.О. Аромат культури та аромати в культурі: проблеми та перспективи ольфакторної культурології / Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія / За заг. ред. д. політ. н., проф. К.В. Балабанова. Маріуполь: Видавництво МДУ, 2011. – Вип. 1. – С.81 – 85.
15. Кривошея Т.О. Чуттєва культура в теорії естетичного виховання: культурологічний контекст / Київське музикознавство. Збірка статей. Випуск 38. – К.: Київський інститут музики ім. Р.М.Глієра, 2011. С. 24 – 33.
16. Кривошея Т.О. Вплив стилю виховання на формування пайдеї в античній культурній традиції: культурологічний аспект / Київське музикознавство. Збірка статей. Випуск 34. К.: Київський інститут музики ім. Р.М.Глієра, 2010. С. 42 – 50.
17. Кривошея Т.О. Між «естетикою вітрин» та «естетикою сутінок»: специфіка художнього світобачення в мистецтві Захожу і Сходу та сучасний культурний контекст / Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. Випуск ХV: Зб. Наук. праць. К.: ДАККіМ, 2005. С.9-15.