ВЧЕНА РАДА

20161009-oholoshennya-dyrektor 20161009-oholoshennya-dekanyВчена рада НМАУ імені П.І.Чайковського – вищий колегіальний дорадчий орган, що вирішує основні питання діяльності закладу. У своїй діяльності керується:п.34 Закону України “Про вищу освіту” від 17.01.2002., № 2984-ІІІ; України від 05.02.2004 р.; Порядком присвоєння вчених звань професора і доцента, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 року № 1791; Положенням про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 24.12.2002 № 744.

Вчена рада затверджується терміном на п’ять років. Не менше 75 відсотків від загальної її складу мають становити науково-педагогічні працівники Академії. Вчену раду Академії очолює ректор.
До складу Вченої ради відповідно до посад входять: ректор, проректори, декани факультетів, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування Академії, вчений секретар, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників Академії і працюють у ній на постійній основі. Положення про Вчену раду затверджується наказом ректора Академії.
Виборні представники обираються конференцією Академії за поданням структурних підрозділів, в яких вони працюють.

До компетенції Вченої ради Академії належать:
– подання до конференції Академії проекту Статуту, а також змін та доповнень до нього;
– розгляд поточних, річних та перспективних планів розвитку навчального закладу, заслуховування звіту про підсумки фінансово-господарської діяльності;
– подання пропозицій ректору щодо призначення та звільнення з посад директора бібліотеки, проректорів, головного бухгалтера;
– періодичне заслуховування звітів деканів, завідувачів кафедр про навчальну, виховну, наукову, методичну та творчу (громадську) роботу факультетів, кафедр, інших підрозділів Академії;
– розгляд питань організації та проведення різних видів студентської практики;
– розгляд питань про підготовку та видання підручників, посібників та іншої наукової та навчально-методичної літератури;
– ухвалення навчальних програм та навчальних планів;
– проведення конкурсів на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу;
– розгляд справ претендентів на отримання вчених звань доцентів і професорів та проведення процедури затвердження цих звань в установленому законом порядку;
– рекомендація кандидатів на зарахування до аспірантури, асистентури-стажування, затвердження тем кандидатських і докторських дисертацій;
– рекомендація кандидатур на зарахування до докторантури;
– рекомендація кандидатів на отримання іменних та персональних стипендій з кращих студентів та аспірантів Академії;
– заслуховування звітів проректорів за напрямами діяльності;
– присвоєння, в установленому порядку, почесних звань Академії: “Почесний доктор Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського”, “Почесний професор Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського”. Положення про порядок присудження почесних звань Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського затверджується наказом ректора після розгляду його на Вченій раді;
– нагородження Почесною грамотою та медаллю Академії за визначний внесок у розвиток музичної культури України, за особисті заслуги перед Академією, за вагомий особистий внесок в діяльність Академії;
– Вчена рада розглядає й інші питання діяльності вищого навчального закладу відповідно до статуту.

Для забезпечення деяких напрямів діяльності створено постійно діючі робочі органи: атестаційна комісія з питань нагород, почесних звань та відзнак НМАУ ім. П.І.Чайковського та конкурсна комісія з розгляду документів на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу.

Робота Вченої ради здійснюється за планом, розробленим Вченим секретарем та затвердженим ректором Академії, після розгляду його на засіданні Вченої ради.

Рішення Вченої ради приймається відкритим голосуванням, простою більшістю голосів, а під час проведення конкурсу на заміщенні вакантних посад доцента, професора, завідувача кафедри, та присвоєння вчених звань доцента, професора – таємним голосуванням згідно з законодавством України.

Рішення Вченої ради вищого навчального закладу вводяться в дію рішеннями керівника вищого навчального закладу. Рішення Вченої ради з питань конкурсу на заміщення вакантних посад доцента, професора, завідувача кафедри затверджується в установленому законом порядку.

Засідання Вченої ради оформляються протоколами, що підписуються головою та вченим секретарем.

Вчений секретар забезпечує діяльність Вченої ради. Робота Вченого регламентується Посадовими обов’язками, затвердженими ректором Академії. Голова Ради систематично організує перевірку виконання рішень Вченої ради, про що інформує її членів.