АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024

БАБУШКА Лариса Дмитрівна

Доктор культурології, доцент

e-mail: larisababushka@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8563-646X

WoS Researcher ID: AAD-7484-2021

Scopus: https://www.ijeat.org/wp-content/uploads/papers/v9i2/B2959129219.pdf

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=uTFH2zkAAAAJ&hl=uk

Закінчила філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1999), аспірантуру по кафедрі етики, естетики та культурології (2003); захистила кандидатську дисертацію «Краса як абсолютна цінність: історико-естетичний аналіз» (2003), спеціальність 09.00.08 – естетика; закінчила докторантуру по кафедрі теорії та історії культури Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (2018); підготовка до захисту докторської дисертації «Фестивація культуротворчості як глобалізаційний та альтерглобалізаційний проекти» (2021), спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури (культурологія); працюю в Академії з 2015 року.

Наукові інтереси: культурологія, філософія, естетика, антропологія.

Викладає курси: «Культурологія», «Історія української культури», «Методика викладання культурологічних дисциплін», «Основи науково-дослідної роботи», «Культурологічна педагогіка вищої школи».

Основні публікації:

Монографії:

1. Бабушка Л. Д. Фестивація як комунікативний апропріатор глобалізаційних інтересів у культуротворчому просторі: монографія. Київ : Видавець ПП Лисенко М. М., 2020. 272 с.
2. Бабушка Л. Д. Проблема присутності та відсутності людини в культурному-цивілізаційному просторі сучасності // Людина в сучасному цивілізаційному процесі: філософсько-культурологічні та етико-естетичні виміри: колективна монографія. Ніжин : ТОВ Видавництво «Аспект-Поліграф», 2014. С. 5-23.
3. Бабушка Л. Д. Homo Festivus: репрезентант сучасної фестивної культури // Культуротворчі виміри людини в сучасному універсумі : колективна монографія. Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. С. 211-235.
4. Бабушка Л. Д. Национальная и космополитическая идентичности: новые измерения в контексте современной культуры // Человек пожи(р)нающий смыслы культуры в д(р)епрессивных трендах цивилизации: коллективная монография. Великий Новгород : НовГУ им. Ярослава Мудрого, 2016. С. 325- 350.
5. Babuszka L. Problem wojny i pokoju: refleksje egzystencialno-kulturowe : monografia // Wojna / pokoj Polsko-Ukraińskie Centrum Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Polska, Zielona Góra, 2017. S. 70-85.

Навчальні посібники:

1. Бабушка Л. Д. Семіотичні виміри культури // Філософія культури: основні поняття, напрями, персоналії : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Андрущенко Т. І., Антонюк О. В., Беспалий В. А., Бровко М. М., Федоренко М. О. та ін.; за заг. ред. проф. М. О. Тимошенка. К.-Чернівці : Букрек, 2020. С. 97-109.
2. Бабушка Л. Д, Мимрик М. Ціннісні виміри культури // Філософія культури: основні поняття, напрями, персоналії : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Андрущенко Т. І., Антонюк О. В., Беспалий В. А., Бровко М. М., Федоренко М. О. та ін.; за заг. ред. проф. М. О. Тимошенка. К.-Чернівці : Букрек, 2020. С. 46-57.

Основні наукові статті:

1. Бабушка Л. Д. Феноменологія свята: культурологічний аналіз // Вісник національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: науковий журнал. Київ : Міленіум, 2017. №1. С. 18-23.
2. Бабушка Л. Д. Фестивація як комунікативний апропріатор глобалізаційних інтересів у культуротворчому просторі // Вісник Маріупольського державного університету: філософія, культурологія, соціологія: збірник наукових праць. Маріуполь : Вид-во МДУ, 2017. Вип. 14. С. 32-40.
3. Бабушка Л. Д. Фестивація як конструювання постмодерної festive гіперреальності в контексті розвитку культури // Znanstvena misel journal. Slovenia, Ljubljana, 2017. №3. С. 21-26.
4. Бабушка Л. Д. Фестивація як ескапічна рефлексія: робінзонадні лакуни культуротворчості // Вісник Маріупольського державного університету: філософія, культурологія, соціологія: збірник наукових праць. Маріуполь : Вид-во МДУ, 2018. Вип. 15. С. 18-24.
5. Бабушка Л. Д. Концептуальні маркери «своє» і «чуже» в фестивному комунікативному просторі // Najnowsza słowiańska literatura i kultura popularna. Figury swojskości i obcości wspołczesnego świata w literaturze i kulturze popularnej krajow słowiańskich. Zielona Góra, 2019. 2019. С. 187-199.
6. Бабушка Л. Д. Від свята до фестивації: культурна травма в дискурсі? // Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство: збірка статей Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра. Київ : КІМ ім. Р. М. Глієра, 2016. Вип. 53. С. 14-23.
7. Бабушка Л. Д. Ритуальна та ігрова домінанти в просторах свята й фестивації: культурологічний аспект // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. Рівне : РДГУ, 2016. Вип. 23. С. 92-99.
8. Бабушка Л. Д. Фестивація як глобальна технологізація свята: філософсько-культурологічний аналіз // Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. Київ : НАКККіМ, 2016. № 2. С. 11-17
9. Бабушка Л. Д. Фестивократія в контексті нової повсякденності // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: науковий журнал. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2016. № 2. С. 106-114.
10. Бабушка Л. Д. Festive видовище як феномен візуальної медіа культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: збірник наукових праць Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Київ : Міленіум, 2017. Вип. ХХХVIII. С. 3-14.
11. Бабушка Л. Д. Ескапізм як принцип культуротворчості: робінзонада постмодерного Festive // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: науковий журнал. Київ : НМАУ ім. П. Чайковського, 2017. № 1 (34). С. 92-101.
12. Бабушка Л. Д. Festive: технологія гламуру та маркетинг-мікс глобалізаційних практик // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: науковий збірник. Рівне : РДГУ, 2017. Вип. 25. С. 130-136.
13. Бабушка Л. Д. Фестивація та свято: культуротворчі моделі динамічності та константності буття // Київське музикознавство. Культурологія та мистецтвознавство: збірка статей Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра. Київ : КІМ ім. Р. М. Глієра 2017. Вип. 55. С. 33-42.
14. Бабушка Л. Д. Фестиваційна – дозвіллєва – спортивна практики в проекції глобалізаційних тенденцій культури // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : науковий журнал. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2017. № 3 (36). С. 125-133.
15. Бабушка Л. Д. Культуротворчий ескапізм: амплітудність та межовість феномена // Магістеріум: культурологія. Київ : Києво-Могилянська академія, 2018. Вип. 70. С. 13-18.
16. Бабушка Л. Д. Маркери «сакральне» і «профанне» у становленні фестивної моделі сучасного культурного простору // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: науковий журнал. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2018. Вип. 4 (41). С. 78-88.
17. Бабушка Л. Д. Семіотика комунікації в практиках конструювання фестивної культури // Питання культурології: науковий збірник. Київ : КНУКіМ, 2018. С. 160-170.
18. Бабушка Л. Д. Фестивація в проекції глобалізму та альтерглобалізму // Культура і сучасність : альманах. Київ : Міленіум, 2018. № 1. С. 15-20.
19. Бабушка Л. Д. Фестивація культуротворчості в просторі повсякденності // Культурологія та мистецтвознавство: збірка статей Київського інституту музики імені Р. М. Глієра. Київ : КІМ ім. Р. М. Глієра, 2018. Вип. 57. С. 22-33.
20. Бабушка Л. Д. Фестивація як ритуалізований арт-простір у вимірах глобалізму та альтерглобалізму // Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство. Київ : НАКККіМ, 2018. № 2. С. 15-20.
21. Бабушка Л. Д. Фестивація як тотальна артизація культури повсякденності // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. Рівне : РДГУ, 2018. Вип. 26. С. 95-101.
22. Бабушка Л. Д. Фестивація та карнавалізація: проблема дискурсивності в сучасній культурі // Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського: науковий журнал. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2019. Вип. 1(42). С. 113-123.
23. Бабушка Л. Д. Фестивація: технології полікультурного конструювання // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. зб. Рівне : РДГУ, 2020. Вип. 35. С. 174-179.