АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024

ДЕРЕВ’ЯНЧЕНКО Олена Олександрівна

Посада:

Кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П.І. Чайковського.

Профілі в електронних базах даних:

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9498-5004

WoS Researcher ID: F-2431-2018

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=B8AXr48AAAAJ

Науковці України:

e-mail: eldera@ukr.net

Освітня кваліфікація:

Закінчила Донецьке державне музичне училище (1996), історико-теоретичний факультет Донецької державної консерваторії імені С.С. Прокоф’єва (клас Т.В. Тукової, 2001), аспірантуру НМАУ ім. П.І. Чайковського (2004).
У 2005 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства на тему: «Неофольклоризм у музичному мистецтві: статика та динаміка розвитку в першій половині ХХ століття» за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво.
У 2009 р. отримала вчене звання доцента.
З 2007 р. членкиня Всеукраїнської музичної спілки.
Педагогічну діяльність у НМАУ ім. П.І. Чайковського розпочала з 2015 р.

Наукові інтереси:

Коло наукових інтересів торкається проблеми етногенезису, музичного мислення та стильових процесів у музиці ХХ століття, питань історії української музики.

Викладає курси:

Новітні тенденції в українській композиторській творчості кінця ХХ–ХХІ ст.
Історія хорової літератури
Лекторська практика
Методологія науково-дослідної роботи
Керівництво підготовкою наукових робіт: курсових (з історії української музики), дипломних (на здобуття освітньо-професійного рівня «бакалавр музичного мистецтва», освітньо-наукового рівня «магістр музичного мистецтва»), дисертаційних (на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства, доктора філософії, доктора мистецтва).

Відомості про підвищення кваліфікації:

• «Цифрові технології в роботі викладача коледжу». ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти, Український відкритий університет післядипломної освіти (Київ). Сертифікат № 1090/21 ВУ, дата видачі 01.03.2021, 1 кредит ECTS/ 30 годин.
• І Всеукраїнський круглий стіл (у форматі відео конференції) «Сучасні виклики мистецькій освіті: реалії, прогнози, стратегії подолання». До дня науки в Україні. ХНУМ ім. І. П. Котляревського. 22-23.05.2021 (Харків). Сертифікат спікера №631/2021. Загальний обсяг – 6 годин / 0,2 кредити ECTS.
• Olena Derevianchenko has participated in international skills improvement program (webinar) on Metaphysics of Music referring to the following specializations: Philosophy of Music, Metaphysics of Music, History and Theory of Music, World Music Culture conducted by an expert group led by Prof. Jacek Aleksander Prokopski, PhD. Department of Humanities and Social Sciences of Wroclaw University of Science and Technology during summer semester of academic year 2020-2021. Program number CA85-21. Register number 27.05.2021. Workload: 180 hours (40 hours of lectures, 60 hours of practical sessions and 180 hours of self-study). 6 ECTS credit points are granted.
• Державний науково-методичний центр змісту культурно-мистецької освіти, KYIVMETODCENTR, CRESCENDO ART FORUM 2020. Сертифікат № 00277 про участь у заході з підвищення кваліфікації, Міжнародний онлайн-семінар «Початкова мистецька освіта сьогодення: світовий досвід». Дата 1–2.06.2020 (Київ). Обсяг –– 0,3 кредити ЄКТС/8 годин.
• Міжнародний дистанційний музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост) сучасності». Міністерство культури та інформаційної політики України, Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової, ГО Спільнота «Музикознавці України у світовій культурі». 19-21.06.2020 (Одеса). Тривалість – 30 годин / 1 кредит ECTS.

Основні публікації:

Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection:

• Husarchuk, T. V., Severynova, M. Y., Derevianchenko, O. O., Putiatytska, O. V., & Hnatiuk, L. A. (2021). Spiritual concert in the work of Ukrainian composers: The processes of individualization of the genre archetype. Linguistics and Culture Review, 5(S4), 988-1003. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS4.1776
http://lingcure.org/index.php/journal/article/view/1776

Основні наукові статті у вітчизняних фахових виданнях:

• Україна – Польща: діалог культур // Часопис НМАУ імені П. І. Чайковського. 2018. № 2 (39). С. 132–136.
• Друга Міжнародна науково-практична конференція «Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях» // Часопис НМАУ імені П. І. Чайковського. 2018. № 4 (41). С. 143–149. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chasopys_2018_4_14
• Шевченківська тема в творчості донецьких композиторів // VIII Мiжнародний конгрес українiстiв. Мистецтвознавство. Культурологія : зб. наук. ст. / голов. ред. Г. Скрипник; НАН України; МАУ; IМФЕ iм. М. Т. Рильського. Київ, 2017. C. 70–83. URL: http://www.etnolog.org.ua/pdf/stories/zbirnyky/2017/mk1.pdf.
• Oперний етюд «Байка про Будяка і Троянду» Михайла Вериківського: до проблеми жанрового статусу // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 115 : Доля митця в реаліях культурно-історичних процесів першої половини ХХ століття. Книга друга : збірник статей. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2016. С. 121–143.
• Опера «Мойсей» М. Скорика в контексті національних та західноєвропейських традицій (у співавторстві з Овчинниковою Г. А.) // Музичне мистецтво : зб. наук. ст. Донецьк; Львів : Юго-Восток, 2012. Вип. 12. С. 164–174.
• Творчість С. Прокоф’єва 1910–1920-х років у контексті художніх та філософських тенденцій епохи // Музичне мистецтво : зб. наук. ст. Донецьк; Львів : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2011. Вип. 11. С. 24–32.
• «Скіфська сюїта» С. Прокоф’єва: функціонально-генетичний аналіз тематизму // Музичне мистецтво : зб. наук. ст. Донецьк; Львів : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2010. Вип. 10. С. 61–70.
• Логіко-філософські основи моделювання музикознавчих понять (на прикладі неофольклоризму) // Науковий вісник НМАУ імені П. І. Чайковського. Вип. 72: Музично-творчий процес: наукові рефлексії. Київ, 2008. С. 121–127.
• Звукові світи українського музичного авангарду 1960-х років // Музичне мистецтво : зб. наук. ст. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. Вип. 8. С. 29–40.
• Нео-явища в контексті еволюції музичного мислення (до питання трактування частки «нео») // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні. Вип. 1: Еволюційні процеси у музичному мистецтві: від минулого до майбутнього (Київ-Донецьк). Київ, 2006. С. 112–121.
• Функціонально-генетичний аналіз неофольклорних явищ (на прикладі сюїти з балету «Блазень» С. Прокоф’єва) // Музичне мистецтво : зб. наук. ст. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. Вип. 6. С. 133–143.
• Неофольклоризм: к проблеме диалога художественных систем // Музичне мистецтво : зб. наук. ст. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2004. Вип. 4. С. 60–68.
• Неофольклоризм как фактор обновления стиля в музыке ХХ века // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського. Вип. 37: Стиль музичної творчості: естетика, теорія, виконавство. Київ, 2004. С. 84–90.
• Методичні аспекти аналізу неофольклорних явищ // Українське музикознавство : наук.-метод. зб. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2004. Вип. 33. С. 201–211.
• Фольклорно-поэтические структуры в контексте формообразования // Науковий вісник НМАУ імені П. І. Чайковського. Вип. 27: Слово, інтонація, музичний твір. Київ, 2003. С. 109–120.
• Неофольклорна тенденція в творчості С. Прокоф’єва раннього періоду // Теоретичні та практичні питання культурології : українське музикознавство на зламі тисячоліть : зб. наук. ст. Мелітополь : Сана, 2002. Вип. ІХ. С. 202–214.

Тези доповідей у збірниках матеріалів конференцій

• Хорові фольклорні композиції Олексія Скрипника в контексті творчості митця // Тези доповідей Четвертої міжнародної науково-практичної конференції «Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях» (5–7.11.2020). Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2020. С. 50–53. URL: https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/77-Tezi-Ukrayina-2020.pdf.
• Методологічні засади та методичні підходи до викладання курсу сучасної української музики // Тези доповідей Третьої міжнародної науково-практичної конференції «Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях» (7–8.11.2019). Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2019. С. 33–35.
• Роль стипендіальної програми «Gaude Polonia» у розвитку творчого потенціалу молодих українських композиторів (на прикладі постаті Євгена Петриченка) // Україна-Польща: діалог культур (Ukraina –Polska: dialog kultur): зб. матеріалів Міжнародного наукового симпозіуму (Київ, НМАУ, 19–21.04.2018). Київ: ІК НАМ України, 2018. С. 71–72.
• Методичні підходи до викладання сучасної української музики // Слов’янське музичне мистецтво у контексті європейської культури : зб. матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів / Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Вінниця : ТОВ «Нілан», 2015. С. 50−52.
• Інноваційні підходи до вивчення сучасної української музики // Збірник тез Молодіжного наукового форуму «Наукові здобутки молодих учених: на шляху до інновацій». Донецьк, 2010. – С. 50–51.
• Трактовка кукольных образов в балете К. Дебюсси «Ящик с игрушками» в контексте исканий балетного театра рубежа ХІХ–ХХ веков // Тези Всеукраїнської науково-теоретичної студентської конференції «Молоді музикознавці України» 24–27 березня 1999 р. Київ, 1999. С. 25–27.

Інші публікації

• Войчех Мархвіца: «Українці і поляки повинні єднатися задля спільної справи»; розмову вели О. Дерев’янченко, О. Берегова // Музика. 2018. № 5. С. 15–16.
• Молоді музиканти Донеччини Великому Кобзареві // Музика. 2014. № 3. С. 40−41.
• Актуальне перо Олександра Некрасова // Донеччина. 2010. 12.05. №28. С. 3.