АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024

КЛИМЕНКО Ірина Віталіївна

Посада:

Завідувачка Проблемної науково-дослідної лабораторії етномузикології (ПНДЛ), доктор мистецтвознавства, доцент, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П.І. Чайковського.

Профілі в електронних базах даних:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2462-6599

WoS Researcher ID:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=XAAReBIAAAAJ

Науковці України: ID: 0098010 http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0098010

e-mail: klymenko_iryna@ukr.net

Освітня кваліфікація:

Закінчила Сумське музичне училище (1982), історико-теоретичний факультет Київської державної консерваторії імені П. І. Чайковського (клас О.І. Мурзіної, Є.В. Єфремова, 1988), аспірантуру (1994).
У 2001 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства на тему: «Мелогеографія жнивних наспівів басейну Прип’яті» за спеціальністю 17.00.02 – Музичне мистецтво.
У 2021 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства на тему: «Обрядові мелодії українців у контексті слов’яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву: типологія і географія» за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво.
У 2011 р. отримала вчене звання доцента.
З 2002 р. очолює Проблемну науково-дослідну лабораторію етномузикології (ПНДЛ) НМАУ ім. П.І. Чайковського.
Педагогічну діяльність у НМАУ ім. П.І. Чайковського розпочала з 2003 р.

Наукові інтереси:

Провадить наукові дослідження над ранньотрадиційною вокальною музикою українців та білорусів, залучаючи матеріали сусідніх етносів – поляків, литовців, росіян. Пріоритетні напрями: мелотипологія, мелогеографія; організація цифрових аудіоархівів; народна виконавська стилістика. Системно обстежує терени Прип’ятського Полісся, Волині, Берестейщини, Підляшшя (у тому числі за межами України – в Білорусі, Польщі), а також бере участь у розвідкових польових обстеженнях інших регіонів: півд. Чернігівщини, Поросся, Полтавщини. Учасниця 92 фольклорних експедицій, організатор понад 75 з них. Зібрала музично-етнографічну інформацію про понад 410 сіл. Записала близько 450 год. аудіоматеріалів, в т. ч. близько 80 год. на цифрових носіях (вокальна та інструментальна музика), близько 50 год. відеозаписів (обряди, етнографічні концерти). Кількість записаних І.В. Клименко зразків музичного фольклору й етнографічної інформації – понад 20 тис.

Викладає курси:

Українська народна музична творчість
Методологія науково-дослідної роботи
Керівництво педагогічною практикою
Керівництво підготовкою наукових робіт: курсових (з історії української музики), дипломних (на здобуття освітньо-професійного рівня «бакалавр музичного мистецтва», освітньо-наукового рівня «магістр музичного мистецтва»), дисертаційних (на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства, доктора філософії, доктора мистецтва).

Відомості про підвищення кваліфікації:

• Основні публікації:

• Монографії :

• «Обрядові мелодії українців у контексті слов’яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву: типологія і географія». Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2020. Т. 1: Монографія. 360 с. Т. 2: Атлас. 100 с. + DVD.
• Клименко І. Дискографія української етномузики (автентичне виконання). 1908–2010: Ілюстрований хронологічний реєстр з анотаціями і покажчиками. Київ, 2010. 360 с.: Іл. [Монографія].

Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection:

• Klymenko, I. 57210789450; Oskar Kolberg’s music transcriptions as a unique source for modern melogeography (based on the example of a wedding song type with 5+5+7 syllabic structure)
(2018) The Kolbergs of Eastern Europe, pp. 137-154.
https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85055668921&partnerID=40&md5=59ba33dc097af53843040f4b45c72393
DOCUMENT TYPE: Book Chapter PUBLICATION STAGE: Final
SOURCE: Scopus.

Статті в наукових фахових виданнях інших держав

• Клименко, И. Географические загадки силлаборитмического варьирования 5-сложников в пределах славяно-балтского раннетрадиционного меломассива. Tradicija ir Dabartis [Tradition & Contemporarity], vol. 13, 15–38. Klaipeda: Department of Music, Academy of Arts, Klaipėda University, Lithuania. 2018. doi: http://dx.doi.org/10.15181/td.v13i0.1693
• Клименко, И. Славяно-Балтский раннетрадиционный меломассив: полиэтнические морфологические пересечения в западном секторе. Tradicija ir Dabartis [Tradition & Contemporarity], vol. 12, 61–77. Klaipeda: Department of Music, Academy of Arts, Klaipėda University, Lithuania, 2017.
• Клименко И. Украинские и белорусские обрядовые мелоареалы как ядро славяно-балтского раннетрадиционного массива // Вопросы этномузыкознания: Научн. период. издание / Гл. ред. Л.М. Белогурова. Москва, 2016. №2. С. 54–90.
• Клименко І. Славяно-Балтский раннетрадиционный меломассив: полиэтнические морфологические пересечения в западном секторе // Tradicija ir Dabartis / Tradition & Contempoparity. Nr. 12. С. 61–77. Department of Music, Academy of Arts, Klaipėda University, lithuania (Клайпедский университет).
• Клименко, И. Украинские и белорусские обрядовые мелоареалы как ядро славяно-балтского раннетрадиционного меломассива. Вопросы этномузыкознания, 15 (2), 54–90. Москва: РАМ им. Гнесиных, 2016.
• Клименко И. Феномен свадебного макротипа со стихом 5+5+7 в пятиязычном славяно-балтском пространстве// Вопросы этномузыкознания: Научн. период. издание / Гл. ред. Л.М. Белогурова. Москва, 2015. №3 (12). С. 28–57.
• Клименко І. Wedding Songs with the 5+5+7 Verse as a Marker of a Slavonic-Balt Early Traditional Macro-area (Весільні пісні з віршем 5+5+7 як маркер слов’янської ранньотрадиційної макроареалогії) // Lietuvos muzikologija (Lithuanian musicology) XVI. Vilnius: Akademija Lietuvos muzikos ir teatro, 2015. s. 157–165.
• Iryna Klymenko. Early Ukrainian-Belarusian-Polish Traditional Melo-Massif: Interethnic Wedding Macro-Areas // Музикологија 19/2015 musicology. Journal of the institute of musicology of the serbian academy of sciences and arts (Етно)музикологијана преласку из XX у XXI век (II) = (Ethno)musicology at the turn of the millennium (II). P. 23–49.
• Клименко И. Украинско-белорусский раннетрадиционный меломассив: векторы генеральных ритмообразующих алгоритмов // Этномузыкология: история формирования научно-образовательных центров, методы и результаты ареальных исследований: Материалы междунар. научн. конференций 2011–2012 годов / Санкт-Петербургская гос. консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова; редкол.: Г. В. Лобкова и др. СПб: Скифия-принт, 2014. С. 444–460.
• Клименко И. Весенне-троицкий напев Пинщины (к проблеме моделирования и внутривидового картографирования раннетрадиционных мелоформ) // Музычная культура Беларусі і свету ў навуковым асэнсаванні / склад. В. У. Дадзіёмава; Навуковыя працы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Вып. 31. Серыя 1, Беларуская музычная культура. Мінск: УА «Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі», 2014. С. 284–302. [+ кольорові версії карт у: Проблеми етномузикології : Збірник наукових статей з географ. атласом : Вип. 8 / Ред.-упор. І. Клименко; НМАУ ім. П. І. Чайковського; ПНДЛ по вивченню нар. муз. творчості. Київ, 2013. Ч. 2: Атлас. С. К21].
• Клименко И. Напевы купальско-петровской приуроченности у украинцев: макроареалогия // Вопросы этномузыкознания. Москва, 2012. №1. С. 72–95.
• Клименко И. Раннетрадиционные ритмы брестско-волынскополесско-подляшской зоны в контексте украинско-белорусского меломассива // Музычная культура Беларусі на скрыжаванні эпох / склад. Т. С. Якіменка; Навук. працы Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Вып. 26. Серыя 1. Беларуская музычная культура. Минск, 2011. С. 149–166.
• Клименко І. Свадебные напевы со стихом 3+4 в восточнославянском макроареале спондеических комбинированных ритмоформ // Отечественная этномузыкология: история науки, методы исследования, перспективы развития : Материалы международной научной конференции 30 сентября – 3 октября 2010 г. / Сост. С. В. Подрезова, гл. ред. Г. В. Лобкова. СПб., 2010. С. 111–123.
• Клименко І. Макро- и микроареалогия: на перекрестке методик (на примере жнивного типа слоговой модели 4+3) // Традиционные музыкальные культуры на рубеже столетий: проблемы, методы, перспективы исследования : Материалы Международной научной конференции. Москва : РАМ им. Гнесиных, 2008. С. 214–224.
• Клименко И. Картографирование обрядовых напевов в рамках сублокальных традиций (на материале западнополесского архива НИЛ музыкального фольклора Киевской консерватории) // Картографирование и ареальные исследования в фольклористике : Сб. трудов РАМ им. Гнесиных. Вып. 154. Москва, 1999. С. 87–114.

Основні наукові статті у вітчизняних фахових виданнях:

• Клименко, І. Весільна макроареалогія слов’яно-балтського меломасиву. Проблеми етномузикології, 14, 7–48. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2019. doi: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2019.14.183849
• Клименко І. Українська зимова макроареалогія в контексті слов’яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ). Частина 2 Індексований Реєстр зимових мелоформ // Проблеми етномузикології. Київ, 2017. Вип. 12. С. 8–18+карти А1–А7. («Слов’янська мелогеографія», кн. 6).
• Клименко І. Українська зимова макроареалогія у контексті слов’яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ).Частина 2: Індексований реєстр зимових мелоформ. Проблеми етномузикології, 12 (Слов’янська мелогеографія, 6), 8–18 + карти на с. 134 та у кольоровій врізці на сс. А1–А7, А14. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2017. doi: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2017.12.132084.
• Клименко І. Українська зимова макроареалогія в контексті слов’яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ). Частина 1. Проблеми етномузикології. Київ, 2016. Вип. 11. С. 15–20. («Слов’янська мелогеографія», кн. 5).
• Клименко І. Весільні пісні // Історія української музики: У 7 т. /НАН, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, редкол.: Г.А. Скрипник (голова) та ін. Т.1. Кн.1. Київ: Видавництво ІМФЕ, 2016. С. 146–159.
• Клименко І. Жнивні пісні // Історія української музики: У 7 т. /НАН, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, редкол.: Г.А. Скрипник (голова) та ін. Т.1. Кн.1. Київ: Видавництво ІМФЕ, 2016. С. 92–107.
• Клименко І. Купальські та петрівські пісні // Історія української музики: У 7 т. /НАН, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, редкол.: Г.А. Скрипник (голова) та ін. Т.1. Кн.1. Київ: Видавництво ІМФЕ, 2016. С. 74–91.
• Клименко І. Монографія І. Довгалюк “Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції” (Львів, 2016) як “маркер якості” львівської історичної школи в етномузикології // Проблеми етномузикології: Збірник наукових статей: Вип. 11 / Ред-упор. Є. Єфремов, І. Клименко. Київ, НМАУ ім. П. Чайковського, 2016. С. 88–89.
• Клименко І. Українська зимова макроареалогія в контексті слов’яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ). Частина 1 // Проблеми етномузикології. Київ, 2016. Вип. 11. С. 15–20. («Слов’янська мелогеографія», кн. 5).
• Клименко І. Українські весільні тиради на шестидольній основі // Етномузика : Збірка статей та матеріалів / упоряд. Б Луканюк. Львів, 2014. Число 10. С.31–53.
• Клименко І. Алгоритм монографічного вивчення ключових слов’янських обрядово-пісенних форм (“макротипів”) (на прикладі колядок з віршем 5+5+3) // Проблеми етномузикології : Вип. 8. Київ, 2013. С. 45–63. (серія «Слов’янська мелогеографія. Кн. 8).
• Клименко І. Опозиція локальних народномузичних традицій на порубіжжі західного полісся та середнього погориння (за експедиціями Київської консерваторії 1984–2009 років до Зарічанського та Дубровицького районів Рівенської області) // Вісник Львівського університету. Серія мист-во. 2013. Вип. 13. С. 115–130. [+ кольорові версії карт у: Проблеми етномузикології : Збірник наукових статей з географ. атласом : Вип. 8 / Ред.-упор. І. Клименко; НМАУ ім. П. І. Чайковського; ПНДЛ по вивченню нар. муз. творчості. Київ, 2013. Ч. 2: Атлас. С. К20].
• Клименко І. Слов’янські весільні шестидольники як мелогеографічна система: введення в проблематику // Проблеми етномузикології : Збірн. наук. статей з географ. атласом : Вип. 8 / Ред.-упор. І. Клименко; НМАУ ім. П. І. Чайковського; ПНДЛ по вивченню нар. муз. творчості. Київ, 2013. С. 90–117 (серія «Слов’янська мелогеографія. Кн. 4).
• Клименко І. Методичні здобутки української мелоареалогії: з практичного досвіду картографування обрядових наспівів // Культура України. Вип 38. : зб. наук. пр. / М-во культури Украї ни, Харк. держ. акад. культури ; за заг. ред. В. М. Шейка. Х. : ХДАК, 2012. С 256–263.
• Клименко І. Зимовий обрядово-пісенний цикл в українців: ключові форми та їх картографування (До проблеми візуалізації мелоаналітичних параметрів на географічних картах) // Проблеми етномузикології : Збірник наукових статей : Вип. 7 з доданим атласом / ред.-упоряд. І. Клименко; НМАУ ім. П.І. Чайковського; ПНДЛ по вивченню народної музичної творчості. Київ, 2012. Ч. 1. С. 110–120+К11–17. (Слов‘янська мелогеографія : Кн. 3).
• Клименко І. Прийом “додавання” у силаборитмічних формулах обрядових пісень західного порубіжжя українсько-білоруського мелоареалу. Частина 1: семискладники західної Галичини // Етномузика. Львів, 2012. Число 8: Збірка статей та матеріалів на пошану Михайла Мишанича з нагоди його 70-річчя / Упоряд. Ю. Рибак. С. 56–95. (Наукові збірки Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка. Вип. 28).
• Клименко І. Про ямбічну природу колядкового п’ятискладника (за матеріалами берестійсько-волинськополісько-підляшської зони) // Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. Львів, 2012. Вип. 11. С. 203–215.
• Клименко І. Становлення української мелогеографії // Студії мистецтвознавчі. 2012. № 1. С. 16–22.
• Клименко І. Вектори генеральних ритмотворчих алгоритмів українсько-білоруського ранньотрадиційного меломасиву. 2. Весільний “макротип” моделі V557 // Проблеми етномузикології : Збірник наукових статей : Вип. 7 / ред.-упоряд. І. Клименко; НМАУ ім. П. І. Чайковського; ПНДЛ по вивченню інародної музичної творчості. Київ, 2012. Ч. 1. С. 11–25+К1-2 (Слов‘янська мелогеографія : Кн. 3 з доданим атласом).
• Клименко І. Весільні пісні з віршем 5+5+7 у макроритмічній системі українсько-білоруського ранньотрадиційного меломасиву // Музична україністика: сучасний вимір : збірник наукових статей. Вип. 8 : на пошану члена-кореспондента АМУ, доктора мистецтвознавства, професора Софії Грици / НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, [ред.-упоряд. В. Пономаренко]. Київ: ІМФЕ, 2012. С. 91–10.
• Клименко І. Вектори генеральних ритмотворчих алгоритмів українсько-білоруського ранньотрадиційного меломасиву 1. До постановки проблеми // Проблеми етномузикології : Вип. 6. Київ, 2011. (Слов‘янська мелогеографія : Кн. 2). С. 10–33 + карти К1–К4.
• Клименко І. Метод макрокартографування у східнослов’янській мелоареалогії // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 17, у 2-х т. Т. 1. Рівне, 2011. С. 180–183.
• Клименко І. Дискографія української автентичної музики: Проблеми першопроходця // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 43. Львів, 2010. С. 278–299.
• Клименко І. Макроареалогічні замітки. Нарис другий. Весільні мелодії з віршами 4+4+6 та 5+5+7 у східних слов’ян // Проблеми етномузикології. Вип. 5. Київ, 2010. С. 121–137 + карти К30-34. (серія «Слов’янська мелогеографія». Кн. 1).
• Клименко І. Методичні проблеми сучасної мелоареалогії: з практичного досвіду документального картографування // Проблеми етномузикології. Вип. 5. Київ, 2010. С. 19–30 + К2–5. (Слов‘янська мелогеографія : Кн. 1 з доданим атласом).
• Клименко І. Наспіви купальсько-петрівської приуроченості в українців: макроареалогія // Проблеми етномузикології. Вип. 5. Київ, 2010. С. 137–156 + К35–42.
• Клименко І. Про макро- та мікрорівні слов’янської мелоареалогії // Дев’ята конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель. Львів, 2010. С. 93–98.
• Клименко І. Жнивні пісні // Українська музична енциклопедія. Т.2. Київ, 2008. С. 86–93.
• Клименко І., Шевчук Ол. Мелотип, Мелоареалогія // Українська музична енциклопедія. Т.2. Київ, 2008. С. 711.
• Клименко І. Купальські (петрівські) пісні // Українська музична енциклопедія. Т.2. Київ, 2008. С. 639–646.
• Клименко І. Аудіофонд українського фольклору, 1982–2008: Засади устрою та перспективи електронної архівації // Проблеми етномузикології. Вип. 3. Київ, 2008. С. 53–105.
• Клименко І. Нова трибуна етномузиколога // Етномузика / Упор. І. Довгалюк. Львів, 2008. Число 4: Збірка статей та матеріалів на честь 100-ї річниці збірки “Галицько-руських народних мелодій” Йосипа Роздольського та Станіслава Людкевича. С. 152–154. (Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка. Вип. 21).
• Клименко І. Фонотека української етномузики. Пошукова база «DISCOGRAPHY.xls» // Проблеми етномузикології. Вип. 3. Київ, 2008. С. 120–129.
• Клименко І., Мурзіна О. Київська Лабораторія етномузикології та Кафедра музичної фольклористики // Проблеми етномузикології. Вип. 3. Київ, 2008. С. 9–21.
• Клименко І. Веснянки Західного Полісся (весняні ритуали та пісні Південної Пінщини) // Електронна публікація на DVD до: Клименко Ірина, Мурзина Олена. Київська. Лабораторія етномузикології. 1992–2007. Київ, 2008. (Проблеми етномузикології : Зб. наук. праць і мат-лів. Вип. 3).
• Клименко І. Випускні роботи з етномузикології в Київській державній консерваторії / Національній музичній академії ім. П. Чайковського // Етномузика / упоряд. Б. Луканюк. Львів, 2007. Число 2 : Збірка статей та матеріалів на честь ювілею Івана Франка. С. 191–199. (Наукові збірки Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка. Вип. 14).
• Клименко І. Макроареалогічні замітки центральноукраїнського картографа // Етномузика. Число 3: Збірка статей та матеріалів на честь 60-річчя Богдана Луканюка / [упоряд. Ю. Рибак]. Львів, 2007. С. 95–113. (Наукові збірки Львівської державної музичної академії імені Миколи Лисенка. Вип. 20).
• Клименко І. Силабічна модель 5+3 у жнивних наспівах Волинського Полісся: мелоареалогічне дослідження // Вісник Львівського університету. Вип. 37. Львів, 2006. С. 300–316.
• Клименко І. Весільні пісні // Українська музична енциклопедія. Т.1. Київ, 2006. С. 336–342.
• Клименко І. Конференція до 125 річчя Климента Квітки у Києві // Етномузика / Упор. Б. Луканюк. Львів, 2006. Число 1: Збірка статей та матеріалів на честь 125-ліття Климента Квітки. С. 174–175. (Наукові збірки Львівської державної музичної академії імені М. Лисенка. Вип. 12).
• Клименко І. Зимові мелоареали південної Пінщини в системі поліської мелоареалогії // Етнокультурна спадщина Полісся: Вип. VІ. Рівне, 2005. С. 27–36.
• Клименко І. Ритмоструктурна систематика весільних мелодій українсько-білоруського мелоареалу (погляд із Припятського Полісся) // Проблеми етномузикології. Вип. 2. Київ, 2004. С. 135–165.
• Клименко І. Лабораторія музичної етнографії НМАУ // Академія музичної еліти України. Київ, 2004. С. 252–260.
• Клименко І. Архів аудіозаписів українського фольклору в Лабораторії музичної етнографії // Проблеми етномузикології. Вип. 2. Київ, 2004. С. 338–357.
• Клименко І. Мелогеографія: історія, методика, сучасна проблематика // Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Зб. наук. праць. У 4-х т. Київ, 2004. С. 309–319.
• Клименко І. Жнивні наспіви ритмомоделі 4+3: типологія і мелоареалогія // Народознавчі зошити. Львів, 2000. Зошит 4 (34). С. 630–649.
• Клименко І. Жнивні мелодії Овруччини (у контексті «загальнобілоруського» ареалу) // Полісся України: Матеріали історико-етнографічного дослідження. Львів, 1999. Вип. 2. Овруччина. 1995. С. 341–364.
• Клименко І. Ранньотрадиційні пісенні цикли Волинсько-Поліського пограниччя: ареалогічний аспект // Народна музика Волині. Кременець, 1998. С. 62–66.
• Клименко І. Купальсько-петрівські мелотипи Прип’ятського Полісся: матеріали до Атласу музичних діалектів // Проблеми етномузикології. Вип. 1. Київ, 1998. С. 107–136.
• Клименко І. Петрівки у Прип’ятському Поліссі // Традиційна народна музична культура Західної Волині та Західного Полісся. Львів, 1997. С. 10–13.
• Клименко І., Гончаренко О. Географія ритмічних трансформацій весільної структури 532 // Сьома конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель. Львів, 1996. С. 28–36.
• Клименко І. Мелогеографія літніх трудових наспівів Прип’ятського правобережжя // Полісся: мова, культура, історія : Матеріали Міжнар. конф. Київ, 1996. С. 414–428.
• Клименко І. Наспів «весни-трійці» на Пінському Поліссі // Родовід : Часопис. Київ, 1995. Число 11. С. 82–92.
• Коропніченко Г., Клименко І. Про один тип жнивних мелодій (у співавторстві з) // Збірник наукових та науково-методичних праць кафедри фольклору та етнографії КДІК. Київ, 1995. С. 31–51.

• Клименко І. Західнополіський архів Лабораторії фольклору Київської консерваторії // Четверта конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель. Львів, 1993. С. 74–82.
• Клименко І. Жнивні пісні Пінщини // Третя конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель. Львів, 1992. С. 54–62.

У співавторстві:

• Данилейко, І., Клименко, І. «Барокова» підгрупа зимових пісень макросім’ї ‹V55,р4› з «сюжетними» рефренами. Проблеми етномузикології, 15, 156–178. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2020. doi: https://doi.org/10.31318/2522-4212.2020.15.219434
• Мархель М., Клименко І. Весільна композиція трирядкового шестидольника на межі західного і східного Полісся: реконструкція реліктів скрипкової традиції за методикою мелогеографії // Проблеми етномузикології : Збірн. наук. статей з географ. атласом: Вип. 8 / Ред.-упор. І. Клименко; НМАУ ім. П. І. Чайковського; ПНДЛ по вивченню нар. муз. творчості. Київ, 2013. С. 143–154 (серія «Слов’янська мелогеографія. Кн. 4).
• Зачикєвіч Т., Клименко І. Весільні пісні Полтавщини: ритмотипологія і географія // Проблеми етномузикології : Збірн. наук. статей з географ. атласом: Вип. 8 / Ред.-упор. І. Клименко; НМАУ ім. П. І. Чайковського; ПНДЛ по вивченню нар. муз. творчості. Київ, 2013. С. 118–130. (серія «Слов’янська мелогеографія. Кн. 4).
• Клименко І., Протасова С., Терещенко О. Зведений мелоаналітичний реєстр «Східне Поділля та суміжні землі: купальсько-петрівські мелодії» // Проблеми етномузикології : Збірник наукових статей : Вип. 5 / ред.-упоряд. Ірина Клименко; НМАУ ім. П. І. Чайковського; ПНДЛ по вивченню народної музичної творчості. Київ, 2010. Ч. 1: Студії. С. 192–198 (Слов‘янська мелогеографія : Кн. 1 з доданим атласом).
• Гончаренко К., Клименко І. Регіонально-жанровий огляд українських етномузичних аудіопублікацій // Проблеми етномузикології. Вип. 5. Київ, 2010. С. 207–231+ К43–47.