Головна » Кафедра теорії та історії культури » КРУПИНА Віктор Олександрович

КРУПИНА Віктор Олександрович

Кандидат історичних наук, викладач

e-mail: kvik@ua.fm

ORCID: 0000-0002-5474-8853

WoS Researcher ID: AAD-8124-2021

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=HeCKd1sAAAAJ

Закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2000), аспірантуру по кафедрі Новітньої історії України; захистив кандидатську дисертацію «Білий рух в Україні (1917–1920 рр.)» (2005), спеціальність 07.00.01 – історія України; працює в Академії з 2008 року.

Наукові інтереси: політична і соціальна історія України

Викладає курси: історія України, релігієзнавство, основи археології

Основні публікації:

Розділи у монографіях:

1. Партійно-державна номенклатура повоєнної України // Повоєнна Україна: нариси соціальної історії (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр.): Колективна монографія / Відп. ред В.М.Даниленко: У 3-х частинах. – Ч.1, 2. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – С.139–176.
2. Крупина В.О. (у співавт.) Економіка України в добу застою (1965–1985) // Економічна історія України : Історико-економічне дослідження: в 2 т. / [ред. рада: В. М. Литвин (голова), Г. В. Боряк, В. М. Геєць та ін.; відп. ред. В. А. Смолій; авт. кол.: Т. А. Балабушевич, В. Д. Баран, В. К. Баран та ін.]. НАН України. Інcтитут історії України. – К.: Ніка-Центр, 2011. – Т.2. – С.457–498.
3. Крупина В. Соціальний портрет номенклатури // Соціальні трансформації в Україні: пізній сталінізм і хрущовська доба: Колективна монографія / Відп. ред. В.М. Даниленко; ред.-упоряд. Н.О. Лаас. – К.: Інститут історії України НАН України, 2015. – С.518–555.

Основні наукові статті:

1) Крупина В. Очільники місцевих органів партійної і радянської влади: соціальна характеристика (1965–1985 рр.) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей / Гол. ред. В. Смолій, відп. ред. В. Даниленко, ред.-упоряд. В. Швидкий. – Випуск 25. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2020. – С.86–97.
2) Krupyna V. Viktor Danylenko’s Scientific School // Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика. Зб. статей. – Вип. 24. – К.: Інститут історії України НАН України, 2020. – С.5–12.
3) Крупина В. Добровольча армія // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 1: А–Ж. – Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2018. – С.565-566.
4) Крупина В.О. Кузьменко Ю.В. Партійно-радянська номенклатура СРСР: сучасні підходи та перспективні напрями дослідження // Література та культура Полісся. – Вип.87. Серія «Історичні науки» – №7 / Відп. ред і упоряд. Г.В. Самойленко. – Ніжин: НДУ ім. Ми-коли Гоголя, 2017. – С.186-209.
5) Виктор Крупына. Mежду «традицией» и «модернизацией»: украинская номенклатура в 1946–1964 гг. // Pamięć i sprawiedliwość. Nr 2 (30). – 2017. – С.319-339.
6) Крупына В. «Имеем то, что имеем» // Ab imperio. – 3/2016.- С.392-399.
7) Крупина В. Куренівська трагедія 13 березня 1961 р.: надзвичайна подія у столиці радянської України // Історія України. – Жовтень, 2016. – №20. – С. 5–11.
8) Крупина В. (рец). Шерлок Т. Исторические нарративы и политика в Советском Союзе и постсоветской России // Критика. – 2015. – Число 9-10 (215-216). – С.35.
9) Крупына В. А. Кадровая политика в советской Украине в период позднего сталинизма: национальный аспект // Советские нации и национальная политика в 1920–1950-е годы : Материалы VI международной научной конференции. Киев, 10–12 октября 2013 г. – М.: Политическая энциклопедия ; Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина», 2014. – C.658–665.
10) Крупина В.О. Шкуро (Шкура) Андрій // Енциклопедія історії України: У 10 т. / Редкол.: В.А.Смолій (глова) та ін. – К.: Наук. Думка, 2013. – Т.10: Т-Я. – 2013. – С.643.
11) Крупына В.А. Динамика социопрофессиональных характеристик номенклатуры Советской Украины в 1946 – 1953 гг. // Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых: сборник материалов II Всероссийской молодежной научной конференции. – Новосибирск, Паралель, 2012. – С.265–273.
12) Крупина В. О. «… Жертв багато, а в газетах нічого не пишуть…» (Куренівська трагедія 13 березня 1961 р. у Києві) // Український історичний журнал. – 2012. – №4. – С. 140-153.
13) Крупина В.О. Скорочення адміністративного апарату УРСР 1954 р.: задум і наслідки // Український історичний збірник (2011) / Головний редактор Т.Чухліб. – К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – С.173–185.
14) Крупина В. Експортні поставки Української РСР у другій половині 1960-х – першій половині 1980-х років: напрямки, структура, результати // Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика. Збірник статей / Відп. ред. В.М.Даниленко. – К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – Вип.16. – С.193–201.
15) Крупина В.О. Політичне життя в УРСР у період голоду 1946–1947 рр. // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №6. Історичні науки: зб. наукових праць. – Випуск 7. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – С.3–9.
16) Крупина В.О. Влада Радянської України в оцінці громадян (друга половина 1940-х – середина 1950-х рр. // Український історичний журнал. – 2009. – №6. – С. 124–135.