АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024

ПУТЯТИЦЬКА Ольга Вікторівна

Посада:

Завідувачка відділу аспірантури та докторантури, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П.І. Чайковського, секретар кафедри.

Профілі в електронних базах даних:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9897-705X

WoS Researcher ID: E-2507-2018

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=JYY36b8AAAAJ&hl=uk

Науковці України: ID: 0087856 http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0087856

e-mail: pokrova99@gmail.com

Освітня кваліфікація:

Закінчила музично-теоретичне відділення Дрогобицького музичного училища (клас А.М. Мельник, 1995), історико-теоретичний факультет НМАУ ім. П.І. Чайковського (клас Л.П. Корній, 2002), аспірантуру (здобувач) НМАУ ім. П.І. Чайковського (2008).
У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства на тему: «Болгарський наспів і українсько-білоруська традиція церковного монодичного співу кінця XVI – XVIII ст. (джерелознавче і порівняльно-стильове дослідження)» за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво.
У 2015 р. отримала вчене звання доцента, з 2020 р. – на посаді професора кафедри.
З 2017 р. очолює відділ аспірантури і докторантури НМАУ ім. П.І. Чайковського.
Педагогічну діяльність у НМАУ ім. П.І. Чайковського розпочала з 2006 р.

Наукові інтереси:

Основні напрямки наукової роботи – духовна музика, медієвістика, музичне джерелознавство, текстологія, дослідження давнього періоду української церковної монодії та її рецепції у творчості українських композиторів XVIII – XXI ст., а також розвідки, присвячені видатним діячам української музичної культури (Д. Бортнянському, Г. Любомирському, Г. Таранову та ін.), розгляд кроскультурних зв’язків України та зарубіжжя у різних жанрах музичного мистецтва.

Викладає курси:

Історія української музики (від найдавніших часів – до ХХ ст.)
Музично-історичне джерелознавство
Методологія науково-дослідної роботи
Керівництво педагогічною практикою
Керівництво підготовкою наукових робіт: курсових (з історії української музики), дипломних (на здобуття освітньо-професійного рівня «бакалавр музичного мистецтва», освітньо-наукового рівня «магістр музичного мистецтва»), дисертаційних (на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства, доктора філософії, доктора мистецтва).

Відомості про підвищення кваліфікації:

• Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни». – 27 червня – 07 серпня 2022, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Центр українсько-європейського наукового співробітництва. Сертифікат ADV-270781-VNU від 07.08.2022. – 180 годин, 6 кредитів ЄКТС.
• Olha Putiatytska has participated in international skills improvement program (webinar) on Metaphysics of Music referring to the following specializations: Philosophy of Music, Metaphysics of Music, History and Theory of Music, World Music Culture conducted by an expert group led by Prof. Jacek Aleksander Prokopski, PhD. Department of Humanities and Social Sciences of Wroclaw University of Science and Technology during summer semester of academic year 2020-2021. Program number CA78-21. Register number 27.05.2021. Workload: 180 hours (40 hours of lectures, 60 hours of practical sessions and 180 hours of self-study). 6 ECTS credit points are granted.
• Міжнародне онлайн-стажування для викладачів на базі Університету Collegium Civitas «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі». Тези: «Досвід Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського в галузі інтернаціоналізації: напрями та перспективи». – 9 листопада – 18 грудня 2020, університет Collegium Civitas (м. Варшава, Польща). Сертифікат 180 годин, 6 кредитів ECTS.
• Міжнародний дистанційний музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост)сучасності Musicological word in information content of the (post)present». Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової. – Одеса, 19 –21 червня 2020. Сертифікат 30 академічних годин, 1 кредит ECTS.
• Міжнародна науково-практична конференція з культурології та мистецтвознавства «Культурологія та мистецтвознавство: точки дотику та перспективи розвитку». Тези: «Українське церковно-монодичне мистецтво у вітчизняних рукописних джерелах кінця XVI – XVIII ст.». – 27 – 28 листопада 2020, Венеціанський університет Ка’Фоскарі (м. Венеція, Італія).
Сертифікат 15 годин, 0,5 кредита ECTS.
• Міжнародне науково-педагогічне стажування «Сучасні наукові підходи до організації освітнього процесу в галузі культурології, мистецтвознавства та музикознавства в Україні та країнах ЄС». Тези: «The old Ukrainian church monody in the Irmoloy (the end of the 16 – 17 centuries)» / «Українська церковна монодія в Ірмолоях кінця XVI – XVII ст.». – 19 жовтня – 27 листопада 2020, Куявський університет у Влоцлавеку (Польща) Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової. Сертифікат 180 годин, 6 кредитів ECTS.

Основні публікації:

Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection:

• Buchma-Bernatska, O., Chystiakova, N., Bazylchuk L., Putiatytska, O., Marianna Kopytsia, M., and Zakharova, O. (2023). Psychological and pedagogical aspects of teaching students in the field of music, Ways of modernizing education and improving the research skills of young people, Youth Voice Journal Vol. I, pp. 9-19. ISBN (ONLINE): 978-1-911634-95-9 https://www.rj4allpublications.com/product/psychological-and-pedagogical-aspects-of-teaching-students-in-the-field-of-music/
• Marianna Kopytsia, Igor Savchuk, Asmati Chibalashvili, Polina Kharchenko, Olha Putiatytska. (2022). Epistological documents of the history of Ukrainian music: an attempt of conceptual analysis. Akademické sdružení Magnanimitas. Special Issue (12/01-XXV.) – p. 213–218. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120125/papers/A_38.pdf
http://www.magnanimitas.cz/12-01-XXV.

Статті в наукових фахових виданнях інших держав

• Husarchuk, T. V., Severynova, M. Y., Derevianchenko, O. O., Putiatytska, O. V., & Hnatiuk, L. A. (2021). Spiritual concert in the work of Ukrainian composers: The processes of individualization of the genre archetype. Linguistics and Culture Review, 5(S4), 988-1003. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS4.1776
http://lingcure.org/index.php/journal/article/view/1776
• Buchma-Bernatska, O., Chystiakova, N., Bazylchuk, L., Putiatytska, O. and Kopytsia, M. 2021. Features of development of the violin art in the modern theatre. Linguistics and Culture Review. 5, S4 (Oct. 2021), 371-384. DOI:https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS4.1584. http://lingcure.org/index.php/journal/article/view/1584
• Features of the performing repertoire of the old Ukrainian Church monody in Irmoloy the end of the XVI – XVIII centuries: source studies aspect (Особенности исполнительского репертуара древней украинской церковной монодии в Ирмолоях конца XVI – XVIII вв.: источниковедческий аспект) / The Issues of Performance Folk and Church Music. Giorgi Garaqanidze X International Festival of Folk and Church Music in Batumi. Scientific Conference. – Batumi : Batumi City Hall, Batumi Art State University, 2015. – P. 299 – 319.
• Ладо-интонационные особенности украинской православной монодии в аспекте теоретических идей исследования Х. Кушнаревым армянского монодического искусства / Израиль ХХІ. – № 6 (54), Ноябрь 2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.21israel-music.com/Napev_dogmatik.htm

Основні наукові статті у вітчизняних фахових виданнях:

• Піснеспів «Дѣва днесь» в обробці Дмитра Бортнянського: джерелознавчі пошуки // Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. – «Степан Дегтярьов та його сучасники: музичний класицизм у Східній Європі (до 250 річчя від дня народження Степана Дегтярьова)». – К., 2016. – 166-180.
• Гліб Павлович Таранов – постать професіонала у контексті часу / Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. – Вип. 113 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії – НМАУ ім. П.І. Чайковського (1923 – 1941 роки). – К. : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2015. – С. 128 – 153.
• Драматургічний потенціал сакрального тексту «О тебе одѣющагося» у музичних проекціях сер. XVII – поч. ХХІ ст.» / Українське музикознавство : науково-методичний збірник. – Вип. 41. – К. : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2015. – С. 166 – 195.
• Г.Л. Любомирський і формування педагогічних засад Київської консерваторії перших десятиліть ХХ ст. / Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського. – Вип. 112 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії (1913 – 1922 роки). – К. : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2014. – С. 124 – 138.
• Латентна інформація як джерело реконструкції контексту творчої біографії Гліба Таранова (на прикладі одного листа) / Українське музикознавство : науково-методичний збірник. – Вип. 39. – К. : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2013. – С. 194 – 222.
• Українська церковна монодія у нотолінійних рукописах Волині (джерелознавче та текстологічне дослідження) / Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : зб. наук. пр. / [ред. кол. : В.І. Рожок, В.Т. Посвалюк та ін. ; упоряд. О.І. Коменда]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – Вип. 9. – с. 149 – 161.
• Історіографія дослідження болгарського наспіву / Мистецтвознавчі записки : Зб. наук. праць. – Вип. 22. – К. : Міленіум, 2012. – с. 69 – 77.
• Опера «Тарас Бульба» Марселя Семюеля-Руссо: французька версія прочитання повісті Миколи Гоголя / Українське музикознавство : науково-методичний збірник. Пам’яті Ігоря Пясковського. – Вип. 38. – К. : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2012. – С. 114–127.
• Деякі особливості поспівкової структури у піснеспівах давньої української церковної монодії (на прикладі жанру Догматиків восьми гласів із рукописів XVII ст.) // Українське музикознавство : науково-методичний збірник. – Вип. 37. – К. : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2011. – с. 246 – 260.
• До проблеми ладоінтонаційних особливостей Догматиків (болгарський та «український» наспіви в Ірмолоях XVII ст.) // Духовна культура України: традиції і сучасність: збірник наукових статей. – Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. – Вип. 85. – Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2010. – С. 120 –137.
• Болгарський наспів у контексті жанрової системи візантійської гімнографії / Константинополь ІІІ — збірник статей і матеріалів Третіх науково–освітніх Подільських Кирило–Мефодіївських Читань — Вінниця, 2007. — С. 145–151.
• До питання особливостей формування ладо-інтонаційного розвитку в Догматиках болгарського та ”українського” наспівів (на матеріалі Ірмолоїв XVII ст.) / Мистецтвознавчі записки. ¬– Вип. №12. – К. : Міленіум, 2007. – С.76–83.
• Болгарський наспів в українських Ірмолоях XVIII ст. / Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – Вип. 34. – зб. наук. праць — К. : Видавничий центр КНЛУ, 2007. – С. 105–109.
• До проблеми особливостей композиційної будови піснеспівів болгарського наспіву (на матеріалі Догматиків з Ірмолоїв XVII ст.) / Українське музикознавство. ¬– Вип. №35. — К., 2006. — С. 157–169.
• Жанр Догматиків і їх місце в нотолінійних Ірмолоях / Константинополь ІІ — збірник статей і матеріалів других Подільських Кирило–Мефодіївських Читань. — Вінниця, 2006. — С. 65–74.
• Композиційні особливості жанру Догматиків болгарського та українського церковних наспівів XVII ст. (порівняльне дослідження) / ”Студії мистецтвознавчі” інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. — Число 4 (16). — Театр. Музика. Кіно. — К., 2006. — С. 16–23.

Тези доповідей у збірниках матеріалів конференцій

• Путятицька О. Putiatytska O. Тези: «Experience of the Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music in the field of internationalization: directions and perspectives» / «Досвід Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського в галузі інтернаціоналізації: напрями та перспективи» за матеріалами Міжнародного онлайн-стажування для викладачів на базі Університету Collegium Civitas «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі». – 9 листопада – 18 грудня 2020, університет Collegium Civitas (м. Варшава, Польща).
• Путятицька О. Putiatytska O. The old Ukrainian church monody in the Irmoloy (the end of the 16 – 17 centuries) / / «Українська церковна монодія в Ірмолоях кінця XVI – XVII ст.». «Сучасні наукові підходи до організації освітнього процесу в галузі культурології, мистецтвознавства та музикознавства в Україні та країнах ЄС». – за матеріалами міжнародного стажування 19 жовтня – 27 листопада 2020, Куявський університет у Влоцлавеку (Польща), Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової.
• Путятицька О. Курс «Музично-історичне джерелознавство» у контексті актуальних завдань виховання студента-музикознавця / Слов’янське музичне мистецтво в контексті європейської культури. – Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів. – Вінниця : Інститут педагогіки психології і мистецтв, 2015. – С. 23 – 25.
• Південнослов’янські впливи у церковно-співацькому мистецтві України кінця XVI – XVIII ст. / Діалог культур : Україна – Греція : Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ – Салоніки – Патри – Афіни – Одеса – Київ). – К. : НАКККіМ, 2012. – с. 251 – 253.
• Путятицька О. Постать Григорія Любомирського у розвитку музичної освіти в Україні 1900 – 1920–х рр. / Митець і його творчість у просторі сучасної культури : Матеріали науково-методичної конференції (7 – 8 червня 2012 року). – Суми : ТОВ «ТД «Папірус», 2012. – С. 140 – 143.
• Путятицька О. Деякі джерелознавчі аспекти вивчення інтерпретації давньої української церковної монодії в Ірмолоях кінця XVI – XVIII ст. / Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Луганськ :Луганський державний інститут культури і мистецтв, 2012. – С. 75 – 76.

Інші публікації

• Хроніка Веделівських ювілеїв // Часопис Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського – К.: НМАУ ім. П.І. Чайковського. – №2 (3), 2009. – С. 146–148.

Публікації у співавторстві

• Путятицька О., Таранченко О., Некрасова Т. Кафедра історії української музики // Національній музичній академії України імені П.І. Чайковського 100 років / [авт.–упорядник В. Рожок]. – К. : Муз. Україна, 2013. – С. 436 – 444.