АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024

САВЧУК Ігор Борисович

Посада:

Доктор мистецтвознавства, професор кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П.І. Чайковського, старший науковий співробітник.

Профілі в електронних базах даних:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6882-3404

WoS Researcher ID:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=KN8bAwkAAAAJ

Науковці України:

e-mail: rekus@ukr.net

Освітня кваліфікація:

Закінчив Луцьке музичне училище (1992), фортепіанний факультет Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка (клас І.Г. Пижик, 1997), аспірантуру НМАУ ім. П.І. Чайковського (2001).
У 2006 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства на тему: «Екзистенційні мотиви світобачення модерністського майстра (на матеріалі камерної музики 20-х років ХХ століття в Україні)» за спеціальністю 17.00.03 — Музичне мистецтво.
У 2021 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства на тему: «Борис Лятошинський і польська культура. Комунікативні поля творчості» за спеціальністю 26.00.01 — теорія та історія культури.
У 2011 р. отримав учене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 26.00.01 — теорія та історія культури.
У 2022 р. отримав учене звання професора кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П.І. Чайковського.
Педагогічну діяльність у НМАУ ім. П.І. Чайковського розпочав з 2003 року.

Наукові інтереси:

Сфера наукових інтересів базується навколо проблематики екзистенційного в українському модерністському мистецтві першої половини ХХ століття. Інший напрям наукових інтересів — дослідження українсько-польських культурних зв’язків та доробку Бориса Лятошинського, фундатора української модерної композиторської школи.

Викладає курси:

Методологія науково-дослідної роботи
Керівництво педагогічною практикою
Керівництво підготовкою наукових робіт: курсових (з історії української музики), дипломних (на здобуття освітньо-професійного рівня «бакалавр музичного мистецтва», освітньо-наукового рівняя «магістр музичного мистецтва»), дисертаційних (на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства, доктора філософії, доктора мистецтва).

Основні публікації:

Монографії:

• Савчук І. Б. Борис Лятошинський і польська культура: комунікації, колаборації, концепти [монографія]; Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України. Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2020. 439 с.
• Савчук І. Б. Камерна музика 1920-х в Україні: Спроба філософського осмислення [монографія]; Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України. Київ: Фенікс, 2012. 156 с.

Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection:

• Marianna Kopytsia, Igor Savchuk, Asmati Chibalashvili, Polina Kharchenko, Olha Putiatytska. (2022). Epistological documents of the history of Ukrainian music: an attempt of conceptual analysis. Akademické sdružení Magnanimitas. Special Issue (12/01-XXV.) – p. 213–218. http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120125/papers/A_38.pdf
http://www.magnanimitas.cz/12-01-XXV.

Статті в наукових фахових виданнях інших держав

• Savchuk I. Ukraińsko-polskie stosunki kulturalne w końcu lat 30. i w latach 40. XX wieku na podstawie analizy źródłowej dziedzictwa Borysa Latoszyńskiego // Od konfliktu do współistnienia i współpracy. Zbiór studiów. Т. 2 : Sąsiedzi w his¬to¬ri¬o¬gra¬fii, edukacji i kufturze ; red. naukowa T. Maresz, K. Grysińska-Jarmuła. Byd¬goszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. S. 250–265.
• Savchuk I. Mitologiczne intencje we współczesnej twórczości kom¬po-zy¬tor¬skiej // Mitologizacja kultury w polskej i iberyjskiej twórczości artystycznej. Zielona Góra: Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury Uniwersytet Zielonogórski, 2015. S. 85–96.
• Savchuk І. Korespondencja Andrzeja Szwalbego z Onysją Szrejer-Tka¬czen¬ko w aspekcie polsko-ukraińskich związków kulturalnych w latach 1960–1970 // And¬rzej Szwalbe i jego dziedzictwo. Zbiór studiów. Tom I. Bydgoszcz, 2015. S. 137–143.
• Savchuk I. Nonkonformizm artystyczno-polityczny w muzykologii uk¬ra¬iń¬skiej lat 60 w kontekście uczestnictwa delegacji ukraińskiej w I Między¬na-ro¬do¬wym Kon¬gresie Muzyki Dawnej Krajów Europy Środkowej i Wschodniej — Bydgoszcz 1966 // Muzyka i polityka na Pomorzu i Kujawach ; praca zbiorowa pod re¬dakcją dr. Alek¬sandry Kłaput-Wiśniewskiej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Aka¬de¬mii Muzycznej w Bydgoszczy, 2011. S. 167–181.
• Savchuk I. «“Mit o utworze” jako sposób rozumienia współczesnego pro¬ce¬su muzycznego» // Dzelo Muzuczne i jego funkcie. #6. Bydgoszcz: Wy¬daw-nic¬two Uczelniane Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, 2010. S. 47–63.
• Savchuk I. Muzyka fortepianowa kompozytorów polskich na Ukrainie w la¬tach 20. XX wieku w kontekście filozoficznej wizji świata // Dzelo Muzuczne. Kon¬teks¬ty. #5. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Muzycznej w Byd¬gosz¬czy, 2009. S. 167–181.

Основні наукові статті у вітчизняних фахових виданнях:

• Савчук І. Б. Борис Лятошинський у комунікативних форматах української музичної культури ХХ століття // Сучасне мистецтво: наук. зб. ; Ін-т проб¬лем сучас. мистец. НАМ України. Київ: Фенікс, 2020. Вип. 16. С. 199–211.
• Савчук І. Б. «Варшавська осінь» 1950-х — 1960-х і український комунікативний контекст // Сучасне мистецтво: наук. зб. ; Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. Київ: Фенікс, 2019. Вип. 15. С. 255–270.
• Савчук І. Б. Комунікативна природа ранньої творчості Бориса Лятошинського // Художня культура. Актуальні проблеми: Щорічний наук, журнал ; Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. Київ: ІПСМ НАМ України, 2019. Вип. 15. Ч. 2. С. 66–73.
• Савчук І. Б. Спогади Ольгерда Страшинського у реконструкції поль¬сько¬го компонента життєпису Бориса Лятошинського // Мистецтвознавство Ук¬ра¬їни : зб. наук. праць ; Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. Київ: Фенікс, 2018. Вип. 18. С. 133–142.
• Савчук І. Б. Микола Дилецький «Граматика музикальна». Петербур¬зький список 1723 року: від часу відкриття до опублікування // Українське музикознавство. Науково-методичний збірник. Вип. 42. Київ : НМАУ ім. П. І. Чай¬ков¬сько¬го, 2016. С. 65–34.
• Савчук І. Б. Борис Лятошинський і польська культура: типологічні особ¬ли¬вос¬ті // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 114. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2016. С. 16–49.
• Савчук І. Б. Українське виконавське мистецтво у міжнародних проектах // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чай-ков¬сько¬го. 2016. № 3. С. 88–93. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/¬UJRN/-Chasopys_¬2016_¬3_¬12
• Савчук І. Б. «Борис Лятошинський. Романси 1920-х»: Nota bene у пост¬ви¬давничих коментарях // Мистецтвознавство України : зб. наук. праць ; Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. Київ: Фенікс, 2015. Вип. 15. С. 119–134.Савчук І. Б. Листування подружжя Лятошинських влітку 1941-го // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. 2015. № 2 (27). Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського. С. 9–16.
• Савчук І. Б. Романси Бориса Лятошинського 1920-х років: пошуки дже¬ре¬ло¬знав¬чих реліквій // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 105. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2013. С. 281–292.
• Савчук І. Б. Про деякі особливості збагачення палітри виражальних засобів та функцій виконавця в українській камерній музиці кінця ХХ – початку ХХІ століть // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 106. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2013. С. 226–242.
• Савчук І. Б. Нові тенденції в українському фортепіанному виконавстві зламу ХХ–ХХІ століть у дзеркалі сучасної композиторської творчості // Сучасне мистецтво: наук. зб. ; Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. Київ: Фенікс, 2012. Вип. VIII. С. 285–293.
• Савчук І. Б. «Український квінтет» Б. Лятошинського. До питання про формотворчу цілісність // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 74. Київ: НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2008. С. 170–183.
• Савчук І. Б. Естетичні реалії екзистенційного в українському модерністському мистецтві 1920-х років // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 67. Київ: НМАУ ім. П. І. Чай¬ков¬сько¬го, 2008. С. 236–243.
• Савчук І. Б. Інтертекстуальні зноски в трьох романсах Б. Ля¬то-шин¬сько¬го на вірші китайських поетів // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 55. Київ: НМАУ ім. П. І. Чай¬ков¬сько¬го, 2006. С. 124–132.

Публікації у співавторстві

• Савчук І. Б., Гомон Т. В. Рання творчість Бориса Лятошинського: семантичний аспект // Мистецтвознавство України : зб. наук. праць ; Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України. Київ: Фенікс, 2019. Вип. 19. С. 162–182.
• Мимрик М. Р., Савчук І. Б. Контент музично-виражальних можливостей саксофона в сучасній українській камерно-інструментальній музиці // Мистецтвознавство України : зб. наук. праць ; Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України. Київ: Фенікс, 2017. Вип. 17. С. 159–179.
• Гомон Т. В., Савчук І. Б. Виконавсько-педагогічна діяльність Ії Сергіївни Царевич у контексті становлення українського камерно-інструментального виконавства другої половини ХХ століття // Художня культура. Актуальні проблеми : наук. вісник ; Ін-тут проблем сучасного мистецтва НАМ України. Вип. 9. Київ: Фенікс, 2013. С. 159–174.