АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024

ВОЛОСАТИХ Ольга Юріївна

Посада:

Кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри історії української музики та музичної фольклористики НМАУ ім. П.І. Чайковського, Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради НМАУ ім. П.І. Чайковського Д 26.005.01 за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво».

Профілі в електронних базах даних:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3713-4187

WoS Researcher ID: F-6033-2018

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=GIH943wAAAAJ

Науковці України: ID: 0087431 http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0087431

e-mail: vololga7@gmail.com

Освітня кваліфікація:

Закінчила Київське державне вище музичне училище імені Р. М. Глієра (1999), історико-теоретичний факультет НМАУ ім. П.І. Чайковського (клас Н.Й. Некрасової-Яворської, 2004), аспірантуру НМАУ ім. П.І. Чайковського (2008).
У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства на тему: «Музично-драматичний театр Правобережної України першої половини ХІХ століття в контексті міжнаціональних культурних зв’язків і художніх тенденцій епохи» за спеціальністю 17.00.03 – Музичне мистецтво.
У 2018 р. отримала вчене звання доцента.
Педагогічну діяльність у НМАУ ім. П.І. Чайковського розпочала з 2009 р.

Наукові інтереси:

Коло наукових інтересів охоплює культуру України межі XVIII – першої половини ХІХ століть, а також музичне мистецтво України ХХ століття.

Викладає курси:

Історія української музики ХХ ст.
Методологія науково-дослідної роботи
Керівництво педагогічною практикою
Керівництво підготовкою наукових робіт: курсових (з історії української музики), дипломних (на здобуття освітньо-професійного рівня «бакалавр музичного мистецтва», освітньо-наукового рівня «магістр музичного мистецтва»), дисертаційних (на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства, доктора філософії, доктора мистецтва).

Відомості про підвищення кваліфікації:

• Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни». – 27 червня – 07 серпня 2022, Волинський національний університет імені Лесі Українки, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Центр українсько-європейського наукового співробітництва. Сертифікат ADV-270633-VNU від 07.08.2022. – 180 годин, 6 кредитів ЄКТС.

• Olga Volosatykh has participated in international skills improvement program (webinar) on Metaphysics of Music referring to the following specializations: Philosophy of Music, Metaphysics of Music, History and Theory of Music, World Music Culture conducted by an expert group led by Prof. Jacek Aleksander Prokopski, PhD. Department of Humanities and Social Sciences of Wroclaw University of Science and Technology during summer semester of academic year 2020-2021. 6 ECTS credit points are granted. Program number CA96-21. Register number 27.05.2021. Workload: 180 hours (40 hours of lectures, 60 hours of practical sessions and 180 hours of self-study).
• «Музична культура сучасності: від наукового осмислення до виконавської інтерпретації та імпровізації». Київська муніципальна академія музики імені Р.М. Глієра, 2 грудня 2019 – 15 січня 2020 року.
Сертифікат № 132/20-36, 90 годин, 3 кредити ECTS.

Основні публікації:

Навчально-методичні посібники:

• Українська музика першого тридцятиріччя ХХ ст. у контексті процесів національного духовного пробудження та загальноєвропейських художньо-стильових тенденцій : методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу «Історія української музики» для студентів за напрямком підготовки 0202 Мистецтво», спеціальністю. 6.020204 «Музичне мистецтво» / укл. О. Ю. Волосатих. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2017. 14 с.
• Історія української музики : орієнтовні іспитові вимоги для самостійної роботи студентів з курсу «Історія української музики» для студентів за напрямком підготовки 0202 Мистецтво», спеціальністю. 6.020204 «Музичне мистецтво» / укл. О. Ю. Волосатих. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського, 2017. 17 с.

Статті у періодичних наукових виданнях, що включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection:

• Волосатих О.Ю. Averina, K., Hromova, N. ., Hornostaieva, O. ., Kravchenko, H. ., Volosatykh, O. ., & Shamayeva, K. Development of professional competence of teachers in the system of continuing education. Laplage in Journal. 2021. Vol. 7. Issue 3. P. 591–597. WOS:000691762900021. https://doi.org/10.24115/S2446-62202021731346p.591-597. https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/lpg1/article/view/1346

Основні наукові статті у вітчизняних фахових виданнях:

• Волосатих О. Сторінками театральної історії Житомира позаминулого століття // Twórca – kultura – wymiary czasu. Międzynarodowe naukowe czytania 2016 w Muzeum Borysa Latoszyńskiego w Żytomierzu : zbiór artykulów. Żytomierz : Wydawca «О. О. Євенок», 2016. S. 55–72.
• Волосатих О. Сторінками театрального життя Києва кінця XVIII – початку ХІХ століть // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. Київ: НМАУ, 2016. Вип. 117 : Степан Дегтярьов та його сучасники: музичний класицизм у Східній Європі : збірник статей. С. 215–231.
• Волосатих О. «Чарівна Дама» Віктора Косенка // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. Київ : НМАУ, 2016. Вип. 115 : Доля митця в реаліях культурно-історичних процесів першої половини ХХ століття : збірник статей. Книга перша. С. 69–84.
• Волосатих О. Матвій Гозенпуд. Становлення митця // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського. Київ : НМАУ, 2015. Вип. 113 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1923–1941 роках : збірник статей. С. 154–176.
• Волосатих О. Польські опери на сценах Правобережної України першої половини ХІХ ст. // Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. Київ : Міленіум, 2014. Вип. ІІ (1). С. 219–225.
• Волосатих О. Віктор Косенко: музика для театру. Нездійснені оперні задуми // Часопис Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського : науковий журнал. 2014. № 1 (22). С. 34–39.
• Волосатих О. Григорій Верьовка. Роки становлення // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей. Вип. 112 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1913–1922 роках. Київ : НМАУ, 2014. С. 139–156.
• Волосатих О. Відомі «невідомі кияни» – Абрам і Матвій Гозенпуди // Часопис Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського : науковий журнал. 2013. № 4 (21). С. 104–115.
• Волосатих О. Музична й театральна культура маєтків Правобережної України першої половини ХІХ століття // Часопис Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського : науковий журнал. 2012. № 4 (17). С. 62–76.
• Волосатих О. Музична й театральна культура Поділля першої половини ХІХ ст. // Часопис Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського : науковий журнал. 2011. № 1 (10). С. 101–114.
• Волосатих О. Музично-драматичний театр Правобережної України у першій половині ХІХ ст.: погляд із сучасності // Музичне мистецтво і культура : Music art and culture (науковий вісник Одеської державної музичної академії імені А.В. Нежданової) : зб. наук. праць. Вип. 14. Одеса : Друкарський дім, 2011. С. 156–165.
• Волосатих О. Репертуар музично-драматичного театру Правобережної України першої половини ХІХ ст. // Часопис Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського : науковий журнал. 2010. № 2 (7). С. 116–127.
• Волосатих О. З історії музично-драматичного театру Правобережної України першої половини ХІХ століття // Часопис Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського : науковий журнал. 2009. № 3 (4). С. 111–118.
• Волосатих О. «Чарівна опера» на українській сцені першої половини ХІХ ст. // Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського : збірник статей. Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2008. Вип. 76 : Проблеми музичного мистецтва: Спадщина і сучасність. (Наукова думка молодих ; кн. 2). С. 168–176.
• Волосатих О. Рання романтична опера в Київському репертуарі першої половини ХІХ ст. («Замок на Чорштині, або Бойомир і Ванда» К. Курпінського) // Київське музикознавство : збірка статей. Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського – КДВМУ ім. Р.М. Глієра, 2007. Вип. 22. С. 18–25.
• Волосатих О. Польські опери і мелодрами в репертуарі київської сцени перших десятиліть ХІХ ст. // Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського : збірка статей. Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2006. Вип. 64 : Музичне мистецтво: проблеми сучасності. С. 65–74.
• Волосатих О. «Удаване диво, або Краків’яни та гуралі» Яна Стефані – польська національна опера на київській сцені першої половини ХІХ століття // Київське музикознавство : збірка статей. Київ : НМАУ ім. П. І. Чайковського – КДВМУ ім. Р. М. Глієра, 2006. Вип. 19. С. 265–271.

Тези доповідей у збірниках матеріалів конференцій

• Волосатих О. Матеріали особового фонду Віктора Косенка як джерело реконструкції цілісної панорами творчості композитора. Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : матеріали Міжнар. наук. конф. (5–7 жовт. 2021 р.). НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів акад. наук – членів МААН; відп. за вип. М. В. Іванова. Київ, 2021. С. 556–559.
• Волосатих О. Українська тематика в театральному репертуарі Правобережної України першої половини ХІХ століття // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. Київ : Міленіум, 2018. № 3. С. 271–275.
• Волосатих О. Учитель // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал. 2016. № 3 (32). С. 187–188.

Публікації у співавторстві

• Волосатих О.Ю., Назаренко В.І., Вілінський Ю.С. Вітольд Малішевський у музичному житті України та Польщі // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал. 2019. № 2 (43). С. 20–48.
• Волосатих О., Посвалюк В. Меценатство: історія і сучасність // Національній музичній академії України імені П.І. Чайковського 100 років. Київ : Музична Україна, 2013. С. 500–503.