АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024

Кафедра загального та спеціалізованого фортепіано

/Факультети/Міжфакультетські кафедри/Кафедра загального та спеціалізованого фортепіано

Фортепіано – унікальний, єдиний у своєму роді інструмент, володіння яким надає можливість реального виконання і озвучення всього неосяжного Всесвіту музики: від одноголосної народної пісні, духовного хоралу та канту, складних поліфонічних витворів до монументальних симфоній, ораторій, опер. Тому фортепіано обрано обов’язковим інструментом для виховання музикантів-професіоналів незалежно від їх фахової належності. У музичних навчальних закладах курс гри на фортепіано для студентів-піаністів є спеціальним, для студентів усіх інших факультетів (студентів-«непіаністів») цей курс визначено обов’язковим.

У процесі опанування курсу обов’язкового фортепіано (як і курсів теоретичного циклу – гармонії, сольфеджіо, аналізу музичних форм, історії музики) студент формується як повноцінний музикант. Поряд з набуттям необхідних навичок гри на інструменті, ансамблевої гри, читання нот з листа, збагачується його виконавська фантазія, виховуються музична культура і музичний смак, з’являється можливість безпосереднього знайомства з різножанровими та різностильовими музичними творами, розвиваються поліфонічний слух та поліфонічне мислення, поглиблюються знання теоретичного циклу. Без сумніву, у майбутній професійній діяльності кожному академічному вихованцю-«непіаністу» буде допомагати та нагадувати про себе його «фортепіанне минуле».

Становлення кафедри загального фортепіано починається від класу гри на фортепіано, одного з п’яти класів заснованого у 1868 році Київського музичного училища. Навчання у цьому класі було обов’язковим і для учнів-«непіаністів». Під час реорганізації училища в консерваторію (перейменування відбулося у 1913 році), точніше, консерваторію/училище, дисципліна «Обов’язкове фортепіано» була перенесена і до навчальних планів новоствореного музичного закладу освіти.

Навчання у класах загального («обов’язкового») фортепіано здійснювалося під наглядом професорів-піаністів В. В. Пухальського, Р. М. Глієра, Г. М. Беклемішева, Г. Г. Нейгауза.

У період реорганізації консерваторії, яку на початку 1920-х років очолювали К. М. Михайлов, Б. Л. Яворський, Г. М. Коган, перед класом загального фортепіано постало завдання – «замість отримання віртуозних навичок і прийомів гри (постановка рук, пальців, заучування гам, екзерсисів, етюдів, п’єс) - отримання вміння користуватися фортепіано як інструментом для безпосередніх практичних цілей – імпровізації, ознайомлення з музичним твором, акомпанування тощо» (Центральний державний архів вищих органів влади (ЦДАВОВ). – Ф. 166. – Оп. 2. – Спр. 1551. – Арк. 4 зв.)

За виявленими документами 5 березня 1946 року (довоєнні архіви консерваторії майже не збереглися) розпочала роботу міжфакультетська фортепіанна комісія. За півроку, 14 вересня - кафедра загального фортепіано. У 1959 році кафедра набула назви загального та спеціалізованого фортепіано. Обов’язкове фортепіано, означене для оркестрантів і вокалістів як загальне, для музикознавців, композиторів та диригентів набуло статусу спеціалізованого.

Створення кафедри як самостійного підрозділу вищого навчального закладу зі своїми академічними програмами, специфічними завданнями зумовило особливості організації педагогічної, науково-методичної та творчої роботи нового колективу.

Саме в цьому напрямі були активізовані зусилля першого завідувача кафедри Юхима Ісаковича Толпіна (до 1977 р.). Відпрацьовані ним принципи діяльності, з історично обумовленими корективами, знаходили продовження й за діяльності його наступників – кандидата мистецтвознавства, професора Зої Миколаївни Йовенко (1979–2000 рр.), заслуженого діяча мистецтв України, професора Валентина Опанасовича Шерстюка (2000–2005 рр.), заслуженого артиста України, професора Олександра Петровича Лисоконя, заслуженого діяча мистецтв України, професора Наїди Парпачівни Магомедбекової (2011–2017 рр.). З листопада 2017 року кафедру очолює заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор Наталія Олександрівна Лукашенко.

Викладання загального фортепіано відбувається за чинними програмами й академічними вимогами. Але жоден предмет академічного курсу не є настільки залежним від індивідуальної підготовки, здібностей студентів, як загальне фортепіано. Різні можливості, а часом різні бажані й очікувані результати, є характерними не лише для тих, хто проходить курс загального фортепіано або спеціалізованого, а й для студентів різних спеціалізацій, нерідко представників однієї. Усе це вимагає в багатьох випадках індивідуального, творчого підходу до студента, а тому і зумовлює різні за масштабами і спрямованістю результати.

З метою наближення курсу фортепіано до спеціалізації студентів на кафедрі були створені методичні секції та призначені завідувачі: музикознавча та композиторська (доцент кафедри Мєднікова З. С.), диригентсько-хорова (професор кафедри, кандидат мистецтвознавства Шестеренко І. В.), оперно-симфонічного диригування та музичної режисури (професор Магомедбекова Н.П.), оркестрових струнних (доцент кафедри Ляшенко С.П.), оркестрових духових та ударних (доцент кафедри Краснікова Л. М.), народних інструментів (професор кафедри, кандидат педагогічних наук Пруднікова О.І.), академічного співу та іноземних студентів (професор кафедри, доктор мистецтвознавства, Фадєєва К. В.).

Навчальний процес проходить відповідно до програмних вимог та включає: заліки, іспити, контрольні прослуховування, тематичні академічні концерти секцій, концерти класів викладачів, міжфакультетські покази, щорічні звітні концерти у Малій залі Академії, концерти та окремі виступи студентів за межами Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського (в музеї М. В. Лисенка, музеї-квартирі В. С. Косенка, Українському культурному фонді, Національному політехнічному університеті імені Ігоря Сікорського (КПІ), дитячих музичних школах).

Нині склався високопрофесійний, творчий, з високим науковим потенціалом, колектив. На кафедрі працюють: член-кореспондент НАМ України, два народних артиста України, заслужені артисти та діячі мистецтв України (6), лауреати та дипломанти всеукраїнських та міжнародних конкурсів (7), доктори мистецтвознавства (2), кандидати мистецтвознавства та педагогічних наук (9), атестовані професори (4) та доценти (11).

Доктори мистецтвознавства К. І. Шамаєва та К.В. Фадєєва є членами спеціалізованих вчених рад НМАУ та інших вишів України із захисту докторських (кандидатських) дисертацій.

Науковці кафедри демонструють широкий спектр зацікавлень – від різних сфер української музичної культури (історії, композиторської творчості, виконавства, освіти, професійних методик) до проблем новітніх технологій.

Результати наукових досліджень викладачів кафедри завершуються захистом дисертацій, публікацією наукових статей у фахових виданнях з питань мистецтвознавства, теорії та історії культури, педагогіки, матеріалах наукових міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Науково-методична робота кафедри постійно зазнає якісних змін. Викладачами кафедри розробляються нові навчальні програми, доповнення до програм, пов’язані з оновленням педагогічного репертуару, методичні рекомендації та виконавські анотації, редагуються музичні твори, створюються ансамблеві перекладення, укладаються методичні посібники та хрестоматії. З часом цей напрям роботи був увінчаний виданням 18 навчально-методичних посібників та хрестоматій.

Чільне місце у роботі кафедри посіли щорічні навчально-методичні та наукові кафедральні конференції та постійно діючи семінари з питань методики викладання загального фортепіано.

За усіх часів педагоги кафедри не поривають з виконавством, завжди беруть активну участь у концертній, творчій і музично-просвітницькій діяльності навчального закладу та кафедри, виступають у концертних залах багатьох міст України та за кордоном. Постійний інтерес слухачів викликають емоційні, завжди професійно бездоганні виступи Магомедбекової Н.П. у складі камерних ансамблів та у дуети з видатним скрипалем народним артистом України Анатолієм Баженовим. Високу слухацьку оцінку отримує інтенсивна та різноманітна виконавська діяльність Рябова І. як соліста та учасника камерних ансамблів. Не поривають зі сценою та радують своєю творчістю шанувальників фортепіанного мистецтва Каравацька Л., Корольова Т., Лукашенко Н., Омельченко Т., Шестеренко І., Юшко Т., фортепіанний дует у складі Жаркої О. та Симонової Н.

Матеріал підготували: докт. мист., доц. Фадєєва К. В., докт. мист., проф. Шамаєва К.І.

Науково-педагогічний склад кафедри

Необхідні для вступу сертифікати ЗНО

Українська мова та література

Історія України

025 музичне мистецтво

Контакти деканату

АДРЕСА м. Київ 01001,вул. Архiтектора Городецького 1-3/11
ТЕЛЕФОН, ФАКС (044) 279-68-61