Кафедра історії світової музики

Кафедра історії світової музики є потужним науково-методичним центром, що забезпечує високу європейську якість підготовки фахівців-музикознавців всіх рівнів. Завдяки унікальним навчальним програмам, що їх розробляє та постійно оновлює професорсько-викладацький склад кафедри, найбільш актуальні проблеми сучасної гуманітарної науки глибоко засвоюються студентами бакалаврами та магістрами. Найкращі випускними мають можливість навчатися в аспірантурі та готувати дисертаційне дослідження для отримання ступеня PhD під керівництвом провідних професорів кафедри, що формують українську музикознавчу еліту та здобули визнання у світовому науковому просторі. Крім того, кафедра забезпечує широким спектром музично-історичних дисциплін студентів та асистентів-стажистів всіх виконавських факультетів Академії, визначаючи міцний академічний фундамент підготовки та сучасний контент музичного мислення випускника НМАУ ім. П. І. Чайковського.

Сьогодення вимагає від музиканта-професіонала вміння комплексно вирішувати творчі завдання та усвідомлювати музичний простір як невід’ємну частину культурного простору, тому діяльність кафедри тісно пов’язана з вимогами сучасного музичного життя. Актуальним завданням постає невпинний пошук нових шляхів поєднання академічних та інноваційно-експериментальних методів опанування культурного досвіду. Значна кількість оригінальних авторських курсів на кафедрі дозволяє кожному студенту й аспіранту вибрати особливий вектор пізнання музичної культури минулого та сучасності і віднайти власний шлях у професійному музичному світі. Тим більшої ваги набуває у зазначеному контексті індивідуальні заняття з фаху протягом всіх років навчання, що закликані інтегрувати знання, компетенції та навички, набуті студентом в процесі вивчення комплексу лекційних дисциплін та максимально враховувати його особистісні характеристики. Важливий вектор роботи кафедри визначають дисципліни, що формують вміння вільно орієнтуватися в сучасному медіа-просторі і пов’язані з музично-критичною та редакторською сферами діяльності фахівця-музикознавця.

Кафедра активно включається в життя Академії та виступає організатором оригінальних науково-мистецьких подій. Завдяки ініціативі кафедри у травні 2019 року було засновано мистецький форум «Європейська весна в Академії» та реалізовано масштабний міжнародний проект «Пуленк-Fest». Він об’єднав вчених та виконавців у новому форматі просторового розгортання музичних текстів композитора через єднання «живої» музики та «живої» наукової думки. Серед конференцій, які проводила кафедра, слід виділити Міжнародні наукові читання «Проблема “зворотнього зв’язку” в сучасному курсі історії музики: теорія та практика» (квітень 2017), які вперше за пострадянські десятиліття широко поставили проблему усвідомлення музично-історичних курсів як базового шару сучасної вищої музичної освіти. Члени кафедри постійно проводять активну просвітницьку діяльність, виступають з лекціями, організовують методичні семінари та дискусії, беруть участь у роботі міжнародних музикознавчих організацій, фондів, видань, престижних музичних конкурсів та фестивалів, авторитетних симпозіумів та реалізації оригінальних науково-творчих проектів.

Склад кафедри:

Жаркова Валерія Борисівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри
Черкашина-Губаренко Марина Романівна академік НАМУ, доктор мистецтвознавства, професор
Зінькевич Олена Сергіївна, член-кореспондент НАМУ, доктор мистецтвознавства, професор
Соломонова Ольга Борисівна, доктор мистецтвознавства, професор
Редя Валентина Яківна, доктор мистецтвознавства, професор
Неболюбова Лариса Сергіївна кандидат мистецтвознавства, професор
Чекан Юрій Іванович, доктор мистецтвознавства, в.о.професора
Корчова Олена Олександрівна, кандидат мистецтвознавства, в.о. професора
Сакало Олена Василівна, кандидат мистецтвознавства, в.о. професора
Гнатюк Лариса Анастасіївна, кандидат мистецтвознавства, в.о. професора
Антонова Олена Григорівна, кандидат мистецтвознавства, доцент
Д’ячкова Олена Анатоліївна, кандидат мистецтвознавства, доцент
Волошина Тетяна Карлівна, кандидат мистецтвознавства, доцент
Наумова Олена Анатоліївна, кандидат мистецтвознавства, доцент
Пономаренко Олена Юріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент
Саратський Олександр Наумович, кандидат мистецтвознавства, доцент
Артем’єва Віра Борисівна, кандидат мистецтвознавства, в.о. доцента
Різаєва Ганна Євгенівна, кандидат мистецтвознавства, старший викладач

На кафедрі викладаються курси для студентів всіх рівнів освіти. Для студентів-бакалаврів обов’язковими є курси:

• «Історія світової музики», мета якого розкрити історичну детермінованість принципів музичного мислення у культурі різних епох та виявити їх єдність з визначальними настановами художнього мислення в суміжних видах мистецтва. Такий підхід дозволяє вирішити завдання формування не «довідникового» знання та «інформативного» сприйняття сучасною людиною музичного простору, що його провокує наш час високих IP-технологій, а глибокого розуміння та особистісного переживання неповторного звукового образу та смислового поля кожної музично-історичної доби.

• «Музична критика» – один з основних курсів сфери прикладного музикознавства, який включає як лекційні, так і індивідуальні заняття. Мета бакалаврського рівня вивчення курсу – опанування теоретичними та практичними основами музичної критики, навичками роботи у різних музично-критичних жанрах.

• «Сучасна музика». Зміст курсу формується артефактами, які ще не увійшли до академічних курсів історії музики; місія курсу – занурити студентів у сучасне музичне життя та надати їм компетенції для самостійної орієнтації у ньому.

• «Історія опери» формує бачення оперних процесів у контекстних взаємозв’язках з процесами драматичного мистецтва та культури. Мета куру - напрацювання навиків комплексного концептуального аналізу оперного твору.

• «Методика викладання музично-історичних дисциплін». Мета курсу - оволодіння комплексом спеціальних методичних музично-історичних знань, що сприяють формуванню основ педагогічної майстерності та закріпленню фахового професійного досвіду у сфері музичної освіти.

Студентам-бакалаврам також пропонуються курси за вибором:

• «Оперна драматургія», метою якого є усвідомлення специфіки опери як різновиду театрального мистецтва і як музичного жанру синтетичної природи, виявлення жанроутворюючих факторів, функцій оперного лібрето і шляхів його музичного озвучення, визначення законів побудови оперної дії.

• «Редагування музикознавчої літератури», який закликаний надати теоретичні знання та практичні навички редагування музикознавчих текстів різної жанрової природи, переважно – наукових.

• «Традиційні культури етносів України», присвячений вивченню музичної культури народів, діаспори яких проживають на території сучасної України (вірмени, євреї, азербайджанці, грузини та ін.).

• «Історія музичного модернізму», мета якого за допомогою генеральної наукової категорії модернізму розкрити системну логіку світового музично-історичного процесу ХХ століття та виявити естетичну й мовно-технологічну єдність його інтонаційних проявів, а також спорідненість із визначальними рисами художнього мислення в суміжних видах мистецтва.

Для студентів-магістрів обов’язковими є курси:

• «Методологія історичного музикознавства» - один з фундаментальних курсів професійної підготовки музикознавця. Основними завданнями курсу є опанування сучасних методологічних підходів історичного музикознавства (теорія стадіальності, історико-функціональний метод та рецептивна естетика, музикознавча компаративістика, біографістика тощо) у широкому гуманітарному контексті.

• «Музична критика». Перед магістерським рівнем опанування даної дисципліни стоять фундаментальні завдання: це, з одного боку, розширення та поглиблення теоретичних та практичних навичок бакалаврського рівня, а з другого – опанування інструментами культурологічного PR, концентрація на критичному аналізі та оцінці виконавських інтерпретацій, організації медіа-супроводу музичних подій тощо.

• «Український музичний постмодерн в контексті світової культури» – курс, закликаний вписати сучасну українську музику у світовий контекст постмодерністських ідей – з паралелями до суміжних видів мистецтва. Цим зумовлена, зокрема, велика увага, що приділяється інтермедіальним штудіям.

• «Новітня історія зарубіжної музики», предметом якого є основний зміст (естетична спрямованість, художня логіка, фактологічне наповнення) процесу історичного розвитку зарубіжної музичної культури другої половини ХХ – початку ХХІ ст. з точки зору академічного музикознавства.

• «Тенденції розвитку сучасної опери». Метою курсу є ознайомлення із сучасним театральним процесом, з діяльністю провідних оперних театрів світу та відомих оперних фестивалів. Акцент робиться на виявленні провідних тенденцій, які впливають на постановочну практику і визначають інтерпретаторський підхід до сценічного втілення як відомих творів класико-романтичного репертуару, так і творів, які відроджуються після забуття.

• «Метафізика історії музики». Репрезентований курс не є "метафізичними роздумами" про музику, він не дублює розділи естетики або філософії, що вивчаються в загальних гуманітарних курсах, а вводить студентів-магістрів в коло проблем, що поєднують музичне мистецтво з філософією, антропологією, культурологією, естетикою, коли основою курсу залишається саме музикознавчий погляд на музичні явища та артефакти. Мета курсу – осмислення першооснов історії музики як явища, що відкриває шлях до сутнісного.

Студентам-магістрам також пропонуються курси за вибором:

• «Інфраструктура музичного життя» – курс, закликаний зконцентрувати увагу на тих сторонах музичного життя, які часто знаходяться поза увагою дослідників: умовах існування музичних творів. Основні теми курсу – оперний театр, філармонічний зал, нотне видавництво, звукозапис, музичний фестиваль.

• «Сміховий світ» - курс, що дає студентам фундаментальні знання з теорії музичної пародії на матеріалі музики різних епох: від Середньовіччя – до сучасності.

• «Музика Срібного віку» - курс, присвячений поглибленому вивченню одного з найскладніших періодів в історії світового мистецтва – Срібного віку. Музика розглядається тут крізь призму інтегративних процесів – в діалозі культур та діалозі мистецтв.

• «Основи менеджменту у сфері культури та мистецтв». В курсі розглядаються складові менеджменту (управління виробництвом, управління фінансами та маркетинг) стосовно реалій сучасного музичного життя України.

Для аспірантів Академії підготовлено спецкурси: «Вагнер і вагнеріанство» та «Інноваційні тенденції в сучасному музикознавстві. Методологічні аспекти». Для студентів вокального підготовчого відділення розроблено спецкурс «Світова музична література».

Науково-педагогічний склад кафедри

РІЗАЄВА Ганна Євгенівна

Кандидатка мистецтвознавства, в.о. доцентки

ЧЕКАН Юрій Іванович

Доктор мистецтвознавства, в.о. професора

САКАЛО Олена Василівна

Кандидатка мистецтвознавства, в.о. професорки

САРАТСЬКИЙ Олександр Наумович

Викладач

РЕДЯ Валентина Яківна

Докторка мистецтвознавства, професорка

ПОНОМАРЕНКО Олена Юріївна

Кандидатка мистецтвознавства, доцен

НЕБОЛЮБОВА Лариса Сергіївна

Кандидатка мистецтвознавства, професорка

НАУМОВА Олена Анатоліївна

Кандидатка мистецтвознавства, доцентка

КОРЧОВА Олена Олександрівна

Кандидатка мистецтвознавства, в.о. професорки

Д'ЯЧКОВА Олена Анатоліївна

ЗІНКЕВИЧ Олена Сергіївна

Докторка мистецтвознавства, професорка, членкиня-кореспондентка Національної Академії мистецтв України

СОЛОМОНОВА Ольга Борисівна

Докторка мистецтвознавства, професорка

ГНАТЮК Лариса Анастасіївна

Кандидатка мистецтвознавства, в.о. професорки

ЧЕРКАШИНА-ГУБАРЕНКО Марина Романівна

Докторка мистецтвознавства, професорка, академікиня Національної Академії мистецтв України, заслужена діячка мистецтв України

ВОЛОШИНА Тетяна Карлівна

Кандидатка мистецтвознавства, доцентка

АНТОНОВА Олена Григорівна

Кандидатка мистецтвознавства, доцентка

АРТЕМ'ЄВА Віра Борисівна

Кандидатка мистецтвознавства, в.о. доцентки

ЖАРКОВА Валерія Борисівна

Завідувач кафедри
Професор, Доктор мистецтвознавства

Необхідні для вступу сертифікати ЗНО

Українська мова та література

Історія України

025 музичне мистецтво

Контакти деканату

АДРЕСА м. Київ 01001,вул. Архiтектора Городецького 1-3/11
ТЕЛЕФОН, ФАКС (044) 279-68-37