Кафедра теорії та історії культури


Сертифікат про акредитацію ОПП Культурологія Музична культурологія

Експертний висновок галузевої експертної ради

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи НАЗЯВО

ОПП "МУЗИЧНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ"

*Освітньо-професійна програма «Музична культурологія»

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

*Навчальний план ОПП «Музична культурологія»

ОПИСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

*Опис навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів освіти

ОПИТУВАННЯ ТА АНКЕТУВАННЯ

*Результати опитування щодо викладання навчальних дисциплін

*Результати опитування студентів, аспірантів

СИЛАБУСИ

*ГЕ 1 Силабус Історія України

*ГЕ 2 Силабус Українська мова за професійним спрямуванням

*ГЕ 3 Силабус Філософія

*ГЕ 4 Силабус Естетика

*ГЕ 5 Силабус Іноземна мова за професійним спрямуванням

*ГЕ 6 Cилабус Педагогіка

*ФП 1 Силабус Історія української літератури

*ФП 2 Силабус Народна музична творчість

*ФП 3 Силабус Основи науково-дослідної роботи

*ЗП 1 Силабус ФАХ

*ЗП 2 Силабус Підготовка бакалаврської кваліфікаційної роботи

*ЗП 3 Силабус Iсторiя та теорiя свiтової культури

*ЗП 4 Силабус Історiя украiнськоi культури

*ЗП 5 Силабус Iсторiя свiтової музичної культури

*ЗП 6 Силабус Iсторiя української музичної культури

*ЗП 7 Силабус Музична культурологiя

*ЗП 8 Силабус Композиторське мислення у просторі європейської музичної культури

*ЗП 9 Силабус Основи теорії музики

*ЗП 10 Силабус Принципи органiзацii та проведення мистецьких заходiв

*ЗП 11 Силабус Методика викладання культурологiчних дисциплiн

*ЗП 12 Силабус Сучасна популярна культура теорiя i практика

*ЗП 13 Силабус Iсторiя стилiв в мистецтвi

*ЗП 14 Силабус Медiйний супровiд мистецьких проeктiв

*ЗП 15 Силабус Основи редагування журналістики

*ЗП 16 Силабус Базовий музичний iнструмент

*ЗП 17 Силабус Практична культурологiя

*ЗП 18 Силабус Соцiологiя культури

*П 1 Силабус Практика з музично- просвітницької діяльності

*П 2 Силабус Практика з редагування та журналістика у галузі культури

*ВВС 1 Силабус Основи бібліографічної роботи

*ВВС 2 Силабус Історія світової літератури

*ВВС 3 Силабус Мистецтво бароко в сучасній музичній культурі

*ВВС 4 Силабус Історія світового кіномистецтва

*ВВС 5 Силабус Теорii творчостi

*ВВС 6 Силабус Клавесин (ознайомчий курс)

*ВВС 7 Силабус Основи археології

*ВВС 8 Силабус Екологія культури

*ВВС 9 Силабус Майстерність актора

*ВВС 10 Силабус Сучасна світова література

*ВВС 12 Силабус Загальне фортепіано

*ВВС 13 Силабус Українознавство

*ВВС 14 Силабус Сценічна мова

*ВВС 15 Силабус Музична критика

*ВВС 16 Силабус Cучасна музика тенденції та концепти

*ВВС 17 Силабус Літургіка

*ВВС 18 Силабус Соціологія

*ВВС 19 Силабус Іноземна мова (італійська)

*ВВС 20 Силабус Політологія

*ВВС 21 Силабус Охорона праці в галузі

*ВВС 22 Силабус Оперна драматургія

*ВВС 23 Силабус Фізичне виховання

*ВВС 24 Силабус Українська мова (за професійним спрямуванням)

*ВВС 25 Силабус Історія театру

*Силабус Курсова робота Історія української музичної культури

*Силабус Курсова робота з Історії світової музичної культури

*Силабус Курсова робота Історія світової культури

Експертний висновок галузевої експертної ради

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи НАЗЯВО

ОНП "МУЗИЧНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ"

ОНП Музична культурологія

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Навчальний план ОНП Музична культурологія

Навчальний план ОНП Музична культурологія 2021 рік

ОПИСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Магістри Опис навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів освіти

ОПИТУВАННЯ ТА АНКЕТУВАННЯ

1 Результати опитування щодо викладання навчальних дисциплін

2 Результати опитування студентів, аспірантів

СИЛАБУСИ

*ГЕ 1 СИЛАБУС Мистецтво як естетичний феномен

*ГЕ 2 СИЛАБУС Еволюція художніх стилів у мистецтві

*ФП 1 Силабус Методологiя музичної культурологiї

*ФП 2 Силабус Мистецтво медiакультури в свiтовому художньому просторi

*ЗП 1 Силабус Культурологічна педагогіка вищої школи

*ЗП 2 Силабус ФАХ

*ЗП 3 Силабус Підготовка магістерської науково-дослідної роботи

*ЗП 4 Силабус Новітні тенденції сучасної культурології

*ЗП 5 Силабус Семіотичний аналіз музичного тексту

*ЗП 6 Силабус Історія світових культурологічних вчень

*ЗП 7 Силабус Тенденції розвитку сучасного оперного театру

*ЗП 8 Силабус Українська музична культура ХХ ст

*ЗП 9 Силабус Музика у світовій культурі ХХ-ХХІ ст

*ЗП 10 Cилабус Синтез мистецтв у світових культуротворчих процесах історія сьогодення

*П 1 Силабус Педагогічна практика

*ВВС 1 Силабус Психологія творчості

*ВВС 2 Силабус Українське фортепіанне мистецтво

*ВВС 3 Силабус Лінгвокультурологія

*ВВС 4 Силабус Киномузика культурологи

*ВВС 5 Силабус Інфраструктура музичного життя

*ВВС 6 Силабус Англійська мова

*ВВС 6 Силабус Італійська мова

*ВВС 6 Силабус Німецька мова

*ВВС 6 Силабус Французька мова

*ВВС 7 Силабус Культурно-мистецька політика

*ВВС 8 Силабус Основи менеджменту у сфері культури і мистецтв

*ВВС 9 Силабус Музика Срібного віку

*ВВС 10 Силабус Українська мова за професійним спрямуванням

*ВВС 11 Силабус Музичне мислення у культурі сучасності

ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ГЕ - 1 МИСТЕЦТВО ЯК ЕСТЕТИЧНИЙ ФЕНОМЕН

ГЕ - 2 ЕВОЛЮЦIЯ ХУДОЖНIХ СТИЛIВ В МИСТЕЦТВI

ФП-1 МЕТОДОЛОГIЯ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРОЛОГIЇ

ФП-2 МИСТЕЦТВО МЕДIАКУЛЬТУРИ У СВIТОВОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПРОСТОРI

ЗП-1 КУЛЬТУРОЛОГIЧНА ПЕДАГОГIКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

ЗП-2 ФАХ

ЗП-3 ПІДГОТОВКА МАГІСТЕРСЬКОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

ЗП-4 НОВIТНI ТЕНДЕНЦIЇ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРОЛОГIЇ

ЗП-5 CЕМІОТИЧНИЙ АНАЛІЗ МУЗИЧНОГО ТЕКСТУ

ЗП-6 IСТОРІЯ СВІТОВИХ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ВЧЕНЬ

ЗП-7 ТЕНДЕНЦIЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ОПЕРНОГО ТЕАТРУ

ЗП-8 УКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА КУЛЬТУА ХХ СТ

ЗП-9 МУЗИКА В СВIТОВIЙ КУЛЬТУРI ХХ-ХХI СТ

ЗП-10 СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ У СВІТОВИХ КУЛЬТУРОТВОРЧИХ ПРОЦЕСАХ

П-1 ПЕДАГОГIЧНА ПРАКТИКА

Кафедру теорії та історії культури створено у НМАУ ім. П.І. Чайковського 1998 року. Її започаткували знані професори С. Тишко й Т. Гуменюк за сприяння тодішнього ректора О. Тимошенка.

Появу підрозділу, а відповідно й проєкту його науково-освітньої стратегії, було зумовлено реорганізацією консерваторії в академію у 1995 році з подальшим відкриттям нових спеціальностей, а також у зв’язку із введенням у систему вищої освіти культурологічних дисциплін, які б максимально наблизили парадигмальні надбання даного циклу до традиційних музично-теоретичних предметів. Організаційне та змістовне втілення завдання дозволило остаточно виокремити й оформити синтез гуманітарних і мистецьких галузей знання щодо нової спеціалізації – «Музичної культурології».

Початково кафедру очолював визначний та авторитетний науковець, доктор мистецтвознавства, професор С. Тишко, який розробив напрям, пов’язаний із музичною складовою нової сфери дослідження. Задля формування й викладання нових курсів і дисциплін, упродовж понад 20-ти років на кафедру залучалися знані українські фахівці, мистецтвознавці, філософи, культурологи, професори Н. Герасимова-Персидська, Л. Левчук, М. Черкашина-Губаренко, Л. Корній, І. Юдкін. Сьогодні кафедра теорії та історії культури є потужним структурним осередком культурологічної освіти України. Вона займається підготовкою бакалаврів, магістрів за оригінальними освітньо-професійними та науковими програмами, які постійно оновлюються і вдосконалюються. Провідні викладачі кафедри забезпечують підготовку аспірантів, здобувачів і докторантів за спеціальністю. На кафедрі теорії та історії культури було захищено 17 докторських і 45 кандидатських дисертацій.

Загалом навчальні дисципліни бакалаврської програми можна поділити на три напрямки:

загальнокультурологічного спрямування («Історія української та світової культури», «Історія стилів у мистецтві»), дисципліни, зосереджені на вивченні музичних процесів («Історія світової музичної культури», «Музична культурологія», «Композиторське мислення у просторі європейської музичної культури», «Мистецтво бароко в сучасній музичній культурі»), та курси, що спрямовані на безпосереднє формування і відпрацювання практичних навичок музичного культуролога, організатора концертів і лекцій, викладача мистецьких шкіл («Педагогічна практика» та «Методика викладання культурологічних дисциплін», «Базовий музичний інструмент (фортепіано)», «Практика з музично-просвітницької діяльності», «Принципи організації та проведення мистецьких заходів», «Медійний супровід мистецьких проектів»).

Магістерська освітньо-наукова програма складається із наступних навчальних дисциплін:

«Історія світових культурологічних вчень», «Методологія музичної культурології», «Мистецтво медіакультури в світовому художньому просторі», «Українська музична культура ХХ ст.», «Музичне мислення в культурі сучасності», «Новітні тенденції сучасної культурології», «Культурологічна педагогіка вищої школи».

Викладачі кафедри також забезпечують авторськими навчальними курсами професійні та наукові програми виконавських факультетів академії, керують магістерськими роботами студентів. Зокрема, це курси із таких навчальних дисциплін, як «Культурологія», «Історія української і світової культури», «Історія стилів у мистецтві», «Музика у світовій культурі ХХ– ХХІ ст.».

Різнобічна діяльність кафедри теорії та історії культури демонструє надзвичайну актуальність музично-культурологічної царини та перспективність подальшого розвитку даного напрямку в системі сучасної вищої культурно-мистецької освіти України. Навчальні дисципліни, які викладаються педагогами кафедри: «Історія світових культурологічних вчень», «Історія світової музичної культури», «Історія стилів у мистецтві», «Історія української та світової культури», «Композиторське мислення у просторі європейської музичної культури», «Культурологічна педагогіка вищої школи», «Культурологія», «Медійний супровід мистецьких проектів», «Методика викладання культурологічних дисциплін», «Методологія музичної культурології», «Мистецтво бароко в сучасній музичній культурі», «Мистецтво медіакультури в світовому художньому просторі», «Музична культурологія», «Музичне мислення в культурі сучасності», «Новітні тенденції сучасної культурології», «Педагогічна практика з культурологічних дисциплін», «Практика з музично-просвітницької діяльності», «Принципи організації та проведення мистецьких заходів», «Українська музична культура ХХ ст.», «Філософія культури».

На кафедрі нині працють:

Т. Кривошея (завідувачка), Т. Андрущенко, Л. Бабушка, В. Вишинський, Г. Гадецька, Д. Сбітная, М. Северинова, А. Скорик, С. Тишко, Н. Швець.

Предмети

«Історія світових культурологічних вчень»
«Історія світової музичної культури»
«Історія стилів в мистецтві»
«Історія української та світової культури»
«Композиторське мислення у просторі європейської музичної культури»
«Культурологічна педагогіка вищої школи»
«Культурологія»
«Медійний супровід мистецьких проектів»
«Методика викладання культурологічних дисциплін»
«Методологія музичної культурології»
«Мистецтво бароко в сучасній музичній культурі»
«Мистецтво медіакультури в світовому художньому просторі»
«Музична культурологія»
«Музичне мислення в культурі сучасності»
«Новітні тенденції сучасної культурології»
«Педагогічна практика з культурологічних дисциплін»
«Практика з музично-просвітницької діяльності»
«Принципи організації та проведення мистецьких заходів»
«Українська музична культура ХХ ст.»
«Філософія культури»

Науково-педагогічний склад кафедри

Необхідні для вступу сертифікати ЗНО

Українська мова та література

Історія України

Математика або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія

Середній бал про повну загальну середню освіту

034 Культурологія

Контакти деканату

АДРЕСА м. Київ 01001,вул. Архiтектора Городецького 1-3/11
ТЕЛЕФОН, ФАКС (044) 279-68-37